Lịch sử phát triển

Khái quát lịch sử hình thành, phát triển và truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Chức năng, nhệm vụ, tổ chức bộ máy của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy