Ban Tuyên giáo

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Ban Tổ chức

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Chức năng, nhệm vụ, tổ chức bộ máy của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy Khối

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cẩu tổ chức Văn phòng Đảng ủy Khối

Đoàn Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là một tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối, chịu sự lãnh, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trực tiếp là thường trực Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Khối về công tác thanh niên và chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, Trường học cấp tỉnh và các doanh nghiệp.

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập ngày 06/10/2003 theo Quyết định số 104 – QĐ/CCB của Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hà Tĩnh. Là tổ chức Hội cấp trên cơ sở, trực thuộc Hội Cựu Chiến binh tỉnh. Từ ngày thành lập Hội đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hội phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Ngày thành lập Hội có cơ sở, hội viên, đến nay Hội đã phát triển được cơ sở, hội viên, hội viên nữ.

Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh

Công đoàn Viên chức Hà Tình là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 56 ngày 23 tháng 4 năm 2001 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Là tổ chức đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định Điều lệ của Công đoàn Việt Nam và sự phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.