Văn phòng Đảng ủy Khối

Thứ năm - 02/10/2014 09:29
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cẩu tổ chức Văn phòng Đảng ủy Khối

1. Chức năng.
- Tham mưu giúp Đảng ủy Khối, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp, điều hòa hoạt động của các ban đảng phục vụ cho hoạt động chung của Đảng ủy; kiến nghị đề xuất những vấn đề cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại cơ quan; tổng hợp thông tin phục vụ hoạt động của Đảng ủy.
- Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của Đảng ủy, quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ và đảm bảo hậu cần phục vụ hoạt động của Đảng ủy và các ban tham mưu của Đảng ủy.

2. Nhiệm vụ.
- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy, chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các ban đảng, các ngành chức năng xây dựng một số nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và đề án Đảng ủy giao. Theo dõi, đôn đốc, thẩm tra việc chuẩn bị đề án, nghị quyết, chỉ thị do các ban đảng, các cơ quan chức năng chủ trì xây dựng để trình cấp ủy về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Đảng ủy theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, đề án, các quyết định của Đảng ủy và của cấp ủy cấp trên. Phối hợp tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại cơ quan.
- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy; giúp Thường trực Đảng ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất lên Tỉnh ủy; đôn đốc các ban đảng, cấp ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
- Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ đúng với quy định hiện hành; tiếp nhận, phát hành, quản lý tài liệu, văn bản đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, an toàn, bí mật.
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, vận hành, bảo vệ mạng thông tin của Đảng ủy.
- Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy giao.

3. Tổ chức bộ máy, nhân sự:
Biên chế: 10 cán bộ chuyên trách, gồm: 01 Chánh văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng và 06 cán bộ, chuyên viên:
 
* Đồng chí Hà Thị Sâm
Chức vụ: UV BTV, Chánh Văn phòng
Email: hathisam76@gmail.com 
Điện thoại: 0393.859.071
 
* Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm
Chức vụ UVBTV, Phó Chánh VP Thường trực

* Đồng chí Lê Văn Phúc
Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng
Email:lephucdanguykhoi@gmail.com
Điện thoại: 0393.587.899

* Đồng chí Trần Thị Thu Thuỷ
Chức vụ UVBCH, Phó CVP

* Đồng chí Võ Tá Lê
Chức vụ: Kế toán
Email: votalehatinh@gmail.com
Điện thoại: 0393.587.899

* Đồng chí Phan Thị Quỳnh Hương
Chức vụ: Chuyên viên Tổng hợp kiêm Văn thư lưu trữ.
Email: Huongk50v@gmail.com
Điện thoại: 0393.855.533

* Đồng chí Nguyễn Chí Hà
Chức vụ: Lái xe
Điện thoại: 0912.527.575

* Đồng chí Nguyễn Xuân Công
Chức vụ: Lái xe
* Đồng chí Phạm Thị Trang
Chức vụ: Cán bộ phục vụ
Email: phamtrangduk@gmail.com
Điện thoại: 0984.810.479

* Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Huệ
Chức vụ/; Nhân viên phục vụ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn