Cán bộ, đảng viên khối các cơ quan tỉnh thực hiện việc nêu gương

Cán bộ, đảng viên khối các cơ quan tỉnh thực hiện việc nêu gương

Đây là một trong ba nội dung mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 101-QÐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Cán bộ, đảng viên Cục Hải quan Hà Tĩnh học và làm theo Bác

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt nhằm xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh. Đảng ủy Cục đã xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị 05, đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nêu cao tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nêu cao tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Một trong những tư tưởng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là tự phê bình và phê bình (TPB và PB) trong xây dựng Đảng. Từ các bài giảng đầu tiên cho những cán bộ cốt cán chuẩn bị Đảng ra đời (1925-1927), đến Di chúc thiêng liêng mà Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, Người luôn căn dặn: “Trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”1.

Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào tại Quảng trường Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) sáng 16-8

Quốc dân Đại hội Tân Trào thể hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Khi nói đến sự thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945 ở nước ta không thể không nhắc đến “Quốc dân Đại hội Tân Trào”. Người ta ví Quốc dân Đại hội Tân Trào như “Hội nghị Diên Hồng” thứ hai trong lịch sử dân tộc, đồng thời mang ý nghĩa của “một tiền Quốc hội”, xây dựng cơ sở pháp lý đầu tiên cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

TCCSĐT - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã kiên trì, bền bỉ, có lúc phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt để vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nên một học thuyết về cách mạng giải phóng và phát triển dân tộc; từng bước giải quyết đúng những yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc đến thành công, kháng chiến chống đế quốc xâm lược đến thắng lợi, góp sức cùng nhân loại biến thế kỷ XX thành một thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân, đặt nền móng đưa đất nước vững bước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Bác Hò đi công tác ở chiến khu Việt Bắc

Học tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn

Nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách của một vĩ nhân không chỉ ở tầm dân tộc, mà ở tầm thời đại, tầm nhân loại.

Học tập, làm theo Bác trở thành mục tiêu, động lực, thước đo cán bộ, đảng viên

Học tập, làm theo Bác trở thành mục tiêu, động lực, thước đo cán bộ, đảng viên

Ngay sau khi có Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị cốt cán quán triệt chỉ thị và chỉ đạo cơ sở triển khai, thực hiện.

Điển hình học tập và làm theo Bác

Điển hình học tập và làm theo Bác

hực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc hàng ngày, với việc làm cụ thể, thiết thực của toàn thể cán bộ, công chức, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.