Chọn cán bộ thực đức, thực tài bầu vào cấp ủy

Đầu năm mới 2015, có dịp về các địa phương, đơn vị, trao đổi với nhiều cán bộ, đảng viên, tôi nghe họ tâm sự: một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp là lựa chọn được cấp ủy đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, thực hiện CNH-HĐH đất nước. Đồng chí H. nêu ý kiến:

Chi bộ Văn – Sử - Địa – GDCD thuộc Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú là học sinh.

kết quả công tác phát triển đảng viên mới 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Công tác phát triển đảng luôn được Ban thường vụ Đảng uỷ Khối quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Đảng ủy Khối bỏ phiếu quy hoạch cấp ủy

Chọn cán bộ thực đức, thực tài bầu vào cấp ủy

Đầu năm mới 2015, có dịp về các địa phương, đơn vị, trao đổi với nhiều cán bộ, đảng viên, tôi nghe họ tâm sự: một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp là lựa chọn được cấp ủy đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, thực hiện CNH-HĐH đất nước. Đồng chí H. nêu ý kiến: