NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ TỈNH LẦN THỨ XV

Thứ hai - 07/09/2015 04:22


Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2015, với sự tham gia của 210 đại biểu, đại diện cho hơn 3850 đảng viên Đảng bộ.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện đại hội cấp trên. Đại hội đã được nghe 13 phát biểu tham luận, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Kim Cự - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Đại biểu Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
 
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đã thảo luận với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cao và thống nhất:
 
QUYẾT NGHỊ:

I. Tán thành với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội:

1. Về đánh giá tình hình nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh giành được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chú trọng; đi sâu kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khuyết điểm, tồn tại đó là:

Vai trò, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối có lúc, có việc thiếu quyết liệt, một số lĩnh vực chưa bắt kịp với nhịp độ phát triển nhanh của tỉnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính còn hạn chế.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số đơn vị thực hiện có lúc còn chậm.

Công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có mặt chưa vững chắc, quản lý cán bộ, đảng viên chưa chặt chẽ. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ, chi uỷ, đảng uỷ theo quy định, chất lượng hạn chế, còn hình thức. Công tác cán bộ ở một số đơn vị chưa thực sự dân chủ, chất lượng chưa đảm bảo. Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, tự giác trong tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng.

Một số cấp ủy thiếu quan tâm lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể quần chúng; vai trò của một số tổ chức đoàn thể chưa rõ nét. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức.

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020:

2.1. Xác định phương hướng, mục tiêu chung: Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hoạt động của Đảng bộ Khối; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, vì mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

* Một số khâu đột phá:
- Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với mục tiêu đảng viên tốt, cán bộ tốt, chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì dân, ngang tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung mạnh mẽ cho các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:
- Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; ít nhất có 60% tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh”, trong đó có ít nhất 20% “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”;
- Hằng năm có 100% cơ quan sở, ban, đoàn thể cấp tỉnh thuộc Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Có trên 95% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;
- Có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;
- Các đoàn thể quần chúng của Đảng bộ đạt “Vững mạnh xuất sắc”; 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt “Gia đình văn hoá”; không có cán bộ, đảng viên vi phạm an toàn giao thông, tham gia đánh bạc, tệ nạn ma tuý.
- Trong nhiệm kỳ kết nạp trên 700 đảng viên mới.

2.3. Nhiệm vụ, giải pháp

* Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

2. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; ban hành các nghị quyết chuyên đề, đồng thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, thông báo, kết luận nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ cơ sở, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phối hợp thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính và giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

3. Bám sát các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để phát động các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng văn hóa của người cán bộ công chức, viên chức Hà Tĩnh thời kỳ mới; xây dựng các tiêu chuẩn văn hóa ứng xử, văn hóa lãnh đạo, văn hóa công sở, văn hóa hội nhập, đặc biệt là đạo đức nhân văn người cán bộ, đảng viên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

5. Tăng cường phối hợp với Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, thủ trưởng cơ quan các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị ủy để tham gia lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 * Về công tác xây dựng Đảng

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn thực hiện các chủ trương của tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và Nghị quyết 10-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khoá XIV) về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với mục tiêu đảng viên tốt, cán bộ tốt, chi bộ trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác quản lý đảng viên nơi công tác cũng như nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở; đưa công tác kiểm tra, giám sát thành hoạt động thường xuyên và chủ động của các tổ chức đảng. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở.

4. Tập trung lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia quản lý, giám sát, phản biện xã hội.

II. Thông qua toàn văn Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các văn kiện đại hội cấp trên do Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội và các ý kiến thảo luận tại Đại hội. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh gửi cấp trên và triển khai thực hiện.

III. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 25 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối dự Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 49 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

IV. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để để lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ theo các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.

 
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
Trần Thế Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn