Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ năm - 31/05/2018 17:52
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, nhìn chung công tác xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thuộc Đảng bộ Khối có sự chuyển biến khá rõ nét; các TCCSĐ phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; nội dung, phương thức hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng được nâng lên. Cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công tác phát triển đảng viên được quan tâm; kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện nghiêm; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đảm bảo nguyên tắc, chất lượng từng bước được nâng lên; khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị, xây dựng đoàn kết nội bộ, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.
Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải kết nạp đảng viên
Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế đó là: Việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện ở một số TCCSĐ chưa thực sự thường xuyên; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số TCCSĐ có thời điểm còn yếu kém; tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, chưa phát huy chức năng là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công tác cán bộ ở một số đơn vị chưa thực sự dân chủ, tính thống nhất, đồng thuận chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ngại học tập, ngại nghiên cứu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, phải xử lý kỷ luật.
Những hạn chế trên ngoài nguyên nhân khách quan do cấp ủy kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, song chủ yếu là do một số nguyên nhân chủ quan: một số cấp uỷ cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết; chưa thật sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa thường xuyên, kịp thời.

Đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 tại Đảng bộ Cục Hải quan
Từ tình hình thực tiễn như trên, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần  thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Hai là, lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có các nội dung, giải pháp mang tính đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện, đồng thời biểu dương, tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ba là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự gương mẫu, có năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 02-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết số 01-NQ-ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về văn hóa công sở. Phát huy vai trò của TCCSĐ theo Quy định 97, 98 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, với chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
Năm là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 55-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK và Kế hoạch số 40-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; phân công các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và các đồng chí cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt các chi bộ trực thuộc.
Sáu là, tập trung củng cố xây dựng TCCSĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên kiện toàn các tổ chức đảng cho phù hợp, kịp thời bổ sung cấp uỷ viên; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ các kỹ năng cụ thể hoá trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm phải được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.
Bảy là, triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trong đó chú trọng Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, công khai, dân chủ. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng.
Tám là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; quản lý cán bộ đảng viên kể cả nơi công tác và nơi cư trú; thực hiện tốt Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hương - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn