Hỏi - đáp về kiểm tra- giám sát-kỷ luật Đảng (PHẦN 1)

Thứ ba - 14/03/2017 17:29
1. Hỏi: Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 30) nêu:
“Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên”.
Vấn đề này có 2 ý kiến khác nhau:
- Ý kiến thứ nhất: Đảng viên dự bị vi phạm khuyết điểm thì vẫn phải xử lý kỷ luật theo một trong hai hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, sau khi hết hạn dự bị nhận thấy đảng viên đó phấn đấu không tiến bộ thì áp dụng hình thức xóa tên đối với đảng viên dự bị.
- Ý kiến thứ hai: Đảng viên dự bị vi phạm lần đầu đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì không xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo mà áp dụng ngay hình thức xóa tên đối với đảng viên dự bị đang trong thời hạn 12 tháng phấn đấu, không chờ đến hết 12 tháng dự bị chi bộ mới xét để xóa tên.
          Vậy, ý kiến nào đúng?
          Trả lời:
          - Khoản 2, Điều 35, Điều lệ Đảng quy định:
          “Hình thức kỷ luật:
Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo”
- Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 35, Quy định 30 quy định:
“Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên”.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, trong thời gian dự bị đảng viên có vi phạm đến mức phải kỷ luật thì tổ chức đảng quản lý đảng viên dự bị đó căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, hành vi vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Nếu xét thấy vi phạm của đảng viên đó đến mức không còn đủ tư cách đảng viên nữa thì chi bộ làm thử tục báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xóa tên đảng viên dự bị đó trong danh sách đảng viên không cần phải đợi đến hết thời gian 12 tháng dự bị.
Vậy, ý kiến thứ hai đúng.
2. Hỏi: Đảng viên X có vi phạm, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, sau khi báo cáo lên cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét thấy việc xử lý kỷ luật của chi bộ là chưa tương xứng với mức độ của lỗi vi phạm và quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý kỷ luật như trên có đúng thẩm quyền không? Trước khi ra quyết định kỷ luật khai trừ đảng viên X ra khỏi Đảng thì có phải ra quyết định hủy bỏ quyết định kỷ luật cảnh cáo của chi bộ đối với đồng chí X không?
Trả lời:
- Khoản 2, Điều 36, Điều lệ Đảng quy định:
“Ban Thường vụ cấp ủy quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên; quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm nhiệm vụ chuyên môn được giao”.
- Khoản 5, Điều 36, Điều lệ Đảng quy định:
“Cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật do cấp dưới quyết định”.
- Khoản 2, Điều 38. Điều lệ Đảng quy định:
“Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thì cấp ủy hoặc ban kiểm tra cấp trên quyết định các hình thức kỷ luật theo thẩm quyền, đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng đó”.
- Khoản 2, Điều 38, Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:
“Trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng tổ chức đảng cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức thì cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp quyết định xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, không phải làm thủ tục từ dưới lên. Đồng thời, phải xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu của tổ chức đảng đó, nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý đúng mức”.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, tổ chức đảng cấp trên sau khi xem xét, thấy hình thức kỷ luật cảnh cáo của chi bộ cơ sở đối với đảng viên X là chưa tương xứng với lỗi vi phạm, ban thường vụ huyện ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định nâng hình thức kỷ luật từ cảnh cáo lên khai trừ đối với đồng chí X là đúng quy định của Điều lệ và các quy định của Đảng. Trường hợp này không cần phải ban hành quyết định hủy bỏ quyết định cảnh cáo của chi bộ đối với đồng chí X.
3. Hỏi: Đồng chí A là cấp ủy viên, có vi phạm bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức cấp ủy viên (sau này đồng chí A không giữ chức vụ nào trong Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội). Sau đó lại vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Trường hợp này do cấp ủy hay ủy ban kiểm tra quyết định?
Trả lời:
Khoản 1, Điều 36, Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 30) quy định:
“Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì có quyền khai trừ đảng viên, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý”.
Khoản 4, Điều 36, Quy định 30 quy định:
“Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp; quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp”.
Theo các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đồng chí A đã bị cách chức cấp ủy viên, chỉ còn là đảng viên. Nếu sau đó, đồng chí A lại tiếp tục có vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng thì thẩm quyền xem xét, quyết định kỷ luật là của đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên hoặc của ủy ban kiểm tra cấp huyện, quận và tương đương.
Nguồn: Mục trả lời bạn đọc. Tạp chí Kiểm tra, tháng 02 năm 2017
 

Tác giả bài viết: Ban Biên tập

Nguồn tin: Nguồn: Mục trả lời bạn đọc. Tạp chí Kiểm tra, tháng 02 năm 2017

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn