Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Công Thương Hà Tĩnh

Thứ hai - 26/12/2016 12:22
Sáng ngày 25/12/2016, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho hai đảng viên của Đảng bộ và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016. Tới tham dự, chỉ đạo có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ và lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối: đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban Tổ chức và đồng chí Trần Đức Thuận- Phó trưởng Ban Tuyên giáo
Hội nghị đã trang trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Văn Chương và Nguyễn Văn Cường.

Đồng chí Hoàng Văn Quảng- TUV- Bí thư Đảng bộ, giám đốc Sở Công thương và đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Huy hiệu Đảng
Đồng chí Hoàng Văn Quảng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ và Đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở chủ trì Hội nghị. Báo cáo tổng kết nêu rõ, trước những khó khăn chung của tình hình kinh tế xã hội trong nước, trong tỉnh, đặc biệt là sự cố môi trường ven biển, thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Công Thương. Tuy vậy, Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện đạt các nội dung theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở và chương trình khung của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo chuyên môn xây dựng và ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 cho các chi bộ, phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Đồng chí Hoàng Văn Quảng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu
Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp ước tăng 15,37% so với năm 2015. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật; quy hoạch, kế hoạch hệ thống kho xăng dầu và bổ sung mạng lưới bán lẻ xăng dầu đến năm 2020; quy hoạch phát triển điện lực; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ và than bùn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghiệp nông thôn; hoạt động khuyến công; phát triển cụm công nghiệp (đến nay toàn tỉnh đã có 20 cụm công nghiệp thu hút 235 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 135 dự án đi vào hoạt động). Tham mưu ban hành 03 chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng môi trường biển. Công tác quản lý và xã hội hoá đầu tư chợ được phát huy hiệu quả, hoàn thành chuyển đổi 110/130 chợ theo kế hoạch. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, đã xử lý 5092 vụ tăng 18,5% so với cùng kỳ. Chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực; ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính của ngành công thương giai đoạn 2012-2020; xây dựng đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế hoạt động hiệu lực hiệu quả Sở Công Thương; tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án 3713 của tỉnh. Sắp xếp hợp lý cơ cấu công chức giữa các phòng chuyên môn, các đội quản lý thị trường, đã thực hiện chuyển đổi vị trí 07 công chức. Rà soát cắt giảm các thủ tục, thành phần hồ sơ, đơn giản hoá thủ tục hành chính, hủy bỏ 15 quy trình thủ tục hành chính hết hiệu lực.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức hằng năm đảm bảo nội dung quy định; nêu cao vai trò kiểm tra, giám sát, thanh tra. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công chức, viên chức. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tốt quy định về giáo dục quốc phòng an ninh, tham gia huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm. Tích cực đấu tranh chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của tỉnh về xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm, nhất là các tiêu chí của ngành để đồng hành cùng các địa phương trong xây dựng nông thôn mới.
Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, đạt kết quả khá toàn diện; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên; học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nhất là về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, ứng xử trong tiếp xúc làm việc với người dân và doanh nghiệp.
Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được quan tâm: xem xét, đề nghị kết nạp 7 đảng viên, cử 47 lượt cán bộ tham gia học tập về chính trị, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.
Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Trong năm đã kiểm tra chuyên đề tại 4 chi bộ; xem xét, quyết định kỷ luật về Đảng 4 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (kỷ luật về chính quyền: hạ bậc lương 1 đồng chí, cảnh cáo 3 đồng chí). Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình năm 2016; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.
Hoạt động nội chính, dân vận được quan tâm, kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở, tổ dân vận khéo; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện và động viên cán bộ, công chức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, từ thiện, nhân đạo…
Bên cạnh những kết quả đạt được Đảng ủy Sở cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng như: Lãnh đạo thu hút đầu tư hạ tầng, đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo hình thức xã hội hóa còn thấp; tham mưu chỉ đạo chuyển đổi mô hình chợ còn chậm so với kế hoạch; chưa quản lý chặt chẽ đối với lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động các chỉ thị, nghị quyết của Đang hiệu quả, chất lượng chưa cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thường xuyên, gương điển hình còn ít. Một số đảng viên chưa phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình, ngại tham gia thảo luận, phát biểu; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thực sự nghiêm túc; chưa bố trí sắp xếp thời gian để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Công tác tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết trên một số mặt còn chậm, chất lượng chưa cao.
Tiếp tục phát huy những ưu điểm, xác định nguyên nhân, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy Sở đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập trung vào rà soát, tham mưu tỉnh xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, các cơ chế, chính sách, các dự án lớn thuộc lĩnh vực của ngành để thu hút đầu tư phát triển theo hướng bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chương trình khung được tỉnh giao theo đúng kế hoạch.
Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể hóa các nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong cán bộ, đảng viên.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chúc mừng đồng chí Dương Văn Chương và Nguyễn Văn Cường, khẳng định đây là vinh dự, niềm tự hào, cũng là phần thưởng cao quý mà Đảng trao tặng, ghi nhận những đóng góp cho Đảng, nỗ lực rèn luyện phấn đấu của đồng chí trong suốt thời gian qua; mong muốn, thời gian tới hai đồng chí cũng như cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Sở Công Thương tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo
Biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2016, đồng tình cao với phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Sở Công Thương đã xác định. Để hoàn thành tốt hơn những mục tiêu, nội dung kế hoạch đặt ra, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng ủy Sở tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên tham mưu những cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05, 06 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng với trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xem đây là giải pháp hàng đầu để chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khắc phục hạn chế yếu kém của các cá nhân và tổ chức, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị, lĩnh vực công tác để đưa việc học tập, làm theo Bác đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XV về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở; chỉ đạo rà soát các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị để bổ sung cho phù hợp với tình hình mới; khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, nhất là phát huy vai trò của các chi bộ trong kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các tổ chức đoàn thể; đặc biệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức thành công đại hội các tổ chức đoàn thể năm 2017.
Tại Hội nghị, Đảng ủy sở đã khen thưởng cho 2 chi bộ và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên và công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Lãnh đạo Đảng ủy Sở khen thưởng tập thể đạt thành tích xuất sắc

Tác giả bài viết: Bài-ảnh: Trần Đức Thuận –Phó Trưởng ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn