Tài liệu Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (ngày 2/7)

Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 41-CT/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và một số nội dung khác. Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Website Đảng ủy Khối, tại mục Văn bản - Văn bản Trung ương, đề nghị các đại biểu khai thác để nghiên cứu.

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2020

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 1/2020

1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau