Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)

Thứ tư - 10/10/2018 08:46
Năm 2018 là năm Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018), Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung đẩy mạnh toàn diện công tác kiểm tra, giám sát. Ngay đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018); xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình của Đảng bộ Khối và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ những tháng đầu năm.
Để tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, ngày 02/5/2018 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, với các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp, đảm bảo tính chủ động, kịp thời; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối với các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan để nắm bắt và dự báo kịp thời, chính xác tình hình tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm quy trình, quy định, nguyên tắc, thủ tục kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ký kết Quy chế phối hợp công tác với Thanh tra tỉnh nhằm tăng cường giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong Khối thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ký kết Quy chế phối hợp công tác với Thanh tra tỉnh
Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong thời gian tới
.Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018, Đảng ủy Khối thành lập ban tổ chức, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn để tổ chức Hội thi từ cấp cơ sở đến chung kết của Đảng bộ Khối và tham gia thi cụm do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức. Từ Hội thi của 7 khối đến Hội thi chung kết của Đảng bộ Khối và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cơ sở đã thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tạo hiệu ứng tuyên truyền, lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi, học hỏi; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nâng cao kiến thức, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018
Kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát: đến nay đã hoàn thành 100% nội dung đề ra: Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, gồm: kiểm tra 10 tổ chức đảng và 5 đảng viên, giám sát 3 tổ chức đảng; Với các nội dung: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hoá công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên, giám sát đối với 3 tổ chức đảng, kiểm tra đối với 2 đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra đảng phí đối với 1 đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật đối với 15 đảng viên vi phạm. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định của Đảng. 
Tại cơ sở, công tác kiểm tra giám sát đã được quan tâm tổ chức thực hiện. Trong đó nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung: việc chấp hành các chỉ thị nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nề nếp chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát đã được lưu trữ cơ bản đảm bảo quy định. Trong đó cấp ủy, ủy ban kiểm tra một số đơn vị đã thực hiện tốt như: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tỉnh, .....
Có thể đánh giá, năm 2018 là năm có nhiều chuyển biến và đạt kết quả khá toàn diện trong công tác kiểm tra, giám sát, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến triển khai thực hiện, từ đảng bộ đến các tổ chức cơ sở đảng, từ các hoạt động tuyên truyền đến chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Với những kết quả trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; 5 đồng chí cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra của Đảng bộ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; cá nhân đồng chí phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen.
Trong tình hình hiện nay, khi toàn Đảng đang tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất, bảo đảm thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng càng cần được tập trung.
Khắc sâu lời dạy của Bác: ... “các ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như vậy mới làm tốt được công tác kiểm tra”. Tiếp nối truyền thống 70 năm lịch sử của Ngành Kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối càng nhận thức sâu sắc về ý thức, trách nhiệm, nguyện tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để  nâng cao năng lực, uy tín, bản lĩnh đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoa - Uỷ ban Kiểm tra

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn