Thông báo mở lớp và danh sách lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khoá III-2017