Tăng cường bản lĩnh chính trị của Đảng trong thời kỳ mới

Những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại của Đảng ta và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng giành được trong 85 năm qua là kết quả của nhiều nhân tố. Trong đó, một nhân tố quyết định là Đảng luôn thể hiện rõ và không ngừng rèn luyện, tăng cường bản lĩnh chính trị.


Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh phát biểu tại Đại hội Đảng VI - Đại hội “Đổi mới” của Việt Nam,
diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15-18/12/1986 với chủ đề “Hoạch định đường lối đổi mới
toàn diện, sâu sắc và triệt để.” (Ảnh: TTXVN)

1. Bản lĩnh chính trị của Đảng được thể hiện trên nhiều phương diện: chủ động sáng tạo hoạch định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn, quyết tâm tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tập hợp đông đảo, tổ chức chặt chẽ và phát huy cao độ sức mạnh của các lực lượng cách mạng; đấu tranh trường kỳ, gian khổ và sáng tạo trước kẻ thù; nhận diện đúng và dũng cảm vượt lên những sai lầm, khuyết điểm...

Bản lĩnh chính trị của Đảng thể hiện rõ nhất trong những hoàn cảnh lịch sử hết sức khó khăn, hiểm nghèo, tưởng chừng khó có thể vượt qua. 85 năm qua, đã nhiều lần tình huống như vậy xuất hiện:

Thứ nhất, ngay khi ra đời, Đảng lập tức lãnh đạo nhân dân tiến hành cao trào cách mạng 1930-1931 (với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh). Thực dân Pháp và tay sai đã thẳng tay khủng bố phong trào cách mạng. Hàng vạn chiến sỹ cộng sản và quần chúng yêu nước bị bắt, tù đày và giết hại, trong đó có cả đồng chí Tổng Bí thư của Đảng. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh cấu kết với thực dân Pháp bắt giam ở Hương Cảng.

Hệ thống tổ chức của Đảng bị phá vỡ nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh đó, đa số đảng viên của Đảng vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản. Ngay trong nhà tù đế quốc, các chiến sỹ cộng sản vẫn tổ chức huấn luyện nâng cao lý luận. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên kiên cường bám trụ hoạt động, tiếp tục lãnh đạo phong trào.
Tháng 3/1935, Đảng tiến hành Đại hội lần thứ nhất, đánh dấu thắng lợi của cuộc đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng và phong trào cách mạng. Cuộc đấu tranh thể hiện rõ bản lĩnh của Đảng ta trước một thách thức nghiêm trọng ngay trong những năm tháng đầu tiên vừa thành lập.

Thứ hai, năm đầu sau Cách mạng tháng Tám, trong hoàn cảnh vừa giành được chính quyền, chưa có kinh nghiệm cầm quyền, Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh với “giặc đói,” “giặc dốt” và giặc ngoại xâm.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc,” bản lĩnh của Đảng thể hiện rõ trong việc lãnh đạo công cuộc kháng chiến và kiến quốc; vừa kiên quyết giữ vững nguyên tắc và đường lối chiến lược, vừa mềm dẻo về sách lược trong đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài.

Nhờ vậy, nội lực cách mạng được tăng cường về mọi mặt, các thế lực phản động bị trấn áp,... tạo điều kiện để ta tập trung đấu tranh vào kẻ thù chính là Pháp.

Từ hoàn cảnh phải tuyên bố “tự giải tán,” thực chất là rút vào hoạt động bí mật song, sau một thời gian ngắn ra hoạt động công khai, Đảng vẫn không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo cả nước tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân chống thực dân Pháp.


 
Thứ ba, từ giữa những năm 50, đầu những năm 60 của thế kỷ 20, tình hình quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp: Đảng mắc phải sai lầm trong cải cách ruộng đất, đế quốc Mỹ tiến hành xâm lược miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta; trong các nước xã hội chủ nghĩa có những bất đồng.

Trong hoàn cảnh đó, bản lĩnh của Đảng lại được khẳng định khi dũng cảm thừa nhận sai lầm, kiên quyết sửa sai trong cải cách ruộng đất, xác định tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam. Đường lối đã vạch ra chính xác con đường để toàn dân tộc làm nên thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc.

Thứ tư, dám nhìn thẳng vào sự thật, chủ động đổi mới tư duy, kiên định lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đại hội VI của Đảng (năm 1986) khởi xướng công cuộc đổi mới, Hội nghị Trung ương 6 khóa VI (năm 1989) đề ra nguyên tắc cơ bản bảo đảm cho sự nghiệp đổi mới giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những nguyên tắc này thể hiện rõ sự vững vàng, bản lĩnh chính trị và sự nhạy cảm chính trị của Đảng trước những diễn biến rất phức tạp của tình hình trong nước và thế giới.

Thứ năm, cuối thập niên 80 và những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, trong khi công cuộc đổi mới đạt một số kết quả bước đầu, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn cũng là lúc chủ nghĩa xã hội hiện thực sụp đổ ở Đông Âu và Liên Xô, tác động toàn diện và mạnh mẽ đến cách mạng nước ta.

Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) tiếp tục khẳng định, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn duy nhất đúng và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát tàu ngầm Kilo 636 mang tên “Hà Nội” của Hải quân Việt Nam.
Cùng với những bước tiến tích cực về kinh tế-xã hội, Việt
Nam ngày càng củng cố
tiềm lực quốc phòng an ninh và thế trận quốc phòng toàn dân. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, bằng những chủ trương kịp thời và chính xác, Đảng bình tĩnh và kiên quyết lãnh đạo nhân dân giữ vững ổn định chính trị, vượt qua những thử thách gay gắt khi đó.

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới và nắm bắt sâu sắc lý luận, Đại hội XI của Đảng (năm 2011) bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm sáng rõ hơn nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2. Như vậy, nhờ có bản lĩnh chính trị vững vàng mà Đảng ta đã vượt qua những thách thức tưởng chừng không thể vượt qua.

Đảng ta có được bản lĩnh chính trị vững vàng bởi trong mọi hoàn cảnh Đảng luôn vững tin vào sự đúng đắn, tính khoa học, tinh thần bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đang từng bước được hiện thực hóa trong mọi mặt của đời sống xã hội, dù đã trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn, thách thức; bởi Đảng luôn vững tin ở sức mạnh của nhân dân, sẵn sàng đấu tranh gian khổ vì quyền lợi của nhân dân và biết cách tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân.

Có được bản lĩnh vững vàng còn nhờ Đảng không ngừng rèn luyện ý chí cách mạng, tinh thần đấu tranh, củng cố và đổi mới tổ chức, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua các chặng đường cách mạng, Đảng kịp thời và nghiêm túc đúc kết kinh nghiệm, qua đó rèn luyện bản lĩnh và ý chí cách mạng cho đảng viên và quần chúng, chủ động trước các tình huống mới, sẵn sàng đối mặt với những thách thức.

Bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng còn biểu hiện và có nguyên nhân từ việc Đảng luôn quan tâm tự đổi mới và chỉnh đốn; nghiêm túc nhìn nhận và kiên quyết đấu tranh với những tồn tại, hạn chế trong hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối; kiên trì đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong Đảng.

Qua đó, Đảng không ngừng tự hoàn thiện mình, tăng cường sự trong sạch và vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Công cuộc đổi mới của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo đầy bản lĩnh và sáng tạo của Đảng đã thu được nhiều thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy vậy, Đảng ta và nhân dân ta vẫn đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không nhỏ, khó lường.

Đó là nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, sự phai nhạt bản lĩnh chính trị, không kiên định lập trường, quan điểm, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.


Cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) bắc qua hai bờ sông Hàn, nối liền hai tuyến
đường ven biển Nguyễn Tất Thành và Hoàng Sa-Trường Sa, tạo thành hệ thống tuyến giao thông
liên hoàn ven biển từ hầm Hải Vân đến bán đảo Sơn Trà
và nối liền với tuyến du lịch Sơn Trà-Hội An (Quảng Nam). (Ảnh: TTXVN)

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang tiến hành có biểu hiện phát triển thiếu tính bền vững. Quốc phòng, an ninh vẫn tiềm ẩn không ít bất ổn. Các thế lực thù địch vẫn chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta một cách quyết liệt, bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm. Những nguy cơ đó tiếp tục thử thách bản lĩnh của Đảng.

Với bản lĩnh vững vàng của một Đảng cách mạng, lại được toàn dân ủng hộ, nhất định Đảng ta sẽ vững tay chèo đưa dân tộc đến đích cuối cùng là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.


 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà (Tạp chí Cộng sản)
Nguồn: Vietnamplus