Hướng dẫn số 12-BTC Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối đăng tải Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ