Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa I/2015 (có danh sách đính kèm)