Thông báo mở lớp đối tượng Đảng khóa IV/2016 (có danh sách kèm theo)