Hội nghị toàn quốc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, sáng 24-8-2018 Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc với đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng (ảnh trên) cho biết: Hội nghị này nhằm trao đổi những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm mới sáng tạo có hiệu quả; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng đảng của các đảng bộ khối. Sau hội nghị, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp những kiến nghị để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành những chủ trương, chính sách mới phù hợp hoặc cho chủ trương để Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Các cơ quan các tỉnh, thành phố thí điểm thực hiện một số mô hình mới để hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay cả nước có 63 đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương. Tổng số cán bộ chuyên trách trong các đảng bộ khối cơ quan có gần 1.300 đồng chí, khoảng 4.560 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, hơn 25.500 chi bộ, với gần 30 vạn đảng viên đang sinh hoạt trong các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và một số ít ở doanh nghiệp nhà nước.

Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và đảng ủy khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ chính trị; có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong trong sạch, vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong khối. Từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22-10-2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Ban Bí thư ban hành Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23-3-2010 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhìn chung các đảng ủy khối đã thực hiện tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; xây dựng tốt cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá: Những năm qua, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương và đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thành phố đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các đảng bộ khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm huyết, có trình độ cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, luôn tìm tòi, đào sâu suy nghĩ nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác. Có sự phối hợp tương đối chặt chẽ và hiệu quả giữa cấp ủy với lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Một số nơi có cách làm hay, mô hình hoạt động phù hợp với đặc thù của đảng bộ khối, của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương và đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thành phố vào thành tựu chung của đất nước; biểu dương tất cả các đồng chí làm công tác đảng ở đảng bộ khối các cơ quan trong cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phạm Minh Chính đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế: Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số tổ chức cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác nắm diễn biến, đánh giá và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn đang diễn ra; công tác tổ chức, cán bộ còn nhiều bất cập; công tác quản lý đảng viên còn nhiều lúng túng; việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém còn gặp nhiều khó khăn, sự chuyển biến của tổ chức cơ sở đảng chưa đồng đều, vững chắc; sinh hoạt đảng còn hình thức; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số đơn vị còn hạn chế, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra; còn có sự chồng chéo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức - cán bộ...

Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến công tác tổ chức xây dựng đảng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí bí thư đảng ủy khối ở Trung ương và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện một số nội dung:

Một là, tích cực đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có hai nhiệm vụ về xây dựng Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ với 2 trọng tâm, 5 đột phá. Nhiệm vụ trước mắt của Đảng ủy Khối Các cơ quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố là tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quyết định 98 của Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương theo hướng tinh gọn, tổ chức bộ máy tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Quy định 293 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương với đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để phục vụ tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức đảng liên quan chuẩn bị tốt, có chất lượng về nhân sự tiến tới Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ba là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng phong cách công tác khoa học, phù hợp, trong đó chú trọng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị.

Bốn là, chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý, nhất là coi trọng và nắm chắc tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương và ở các tỉnh, thành phố. Các cấp ủy phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức cơ quan, đơn vị đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả của so sánh với các chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với đánh giá tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị để bảo đảm chính xác, khách quan, công tâm trong bố trí, sử dụng cán bộ. Có biện pháp phù hợp, hiệu quả để kiểm soát việc lợi dụng quyền lực, lạm quyền, vượt quyền; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, chấm dứt hành vi chạy chức, chạy quyền, tiêu cực trong công tác cán bộ...

Năm là, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và các đảng ủy khối các cơ quan địa phương cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng nhằm giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm và những biểu hiện tiêu cực  trong Đảng, không chỉ tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ban đảng, đoàn thể ở Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình sớm nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề xuất, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.  

Tác giả bài viết: Tạp chí Xây dựng Đảng

Nguồn tin: Tạp chí Xây dựng Đảng