Thông báo về việc thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2017

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ về thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2017. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thông báo tới các tổ chức và cá nhân quan tâm tìm hiểu, tải thông tin và các quyết định của Tỉnh uỷ tại mục Văn bản - văn bản tỉnh.

Thông báo số 111-TB/BCĐ về khảo sát Quy chế dân chủ cơ sở

Thực hiện Công văn số 07-CV/BCĐ, ngày 27/3/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh về việc khảo sát số liệu phục vụ cho xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thông báo các nội dung triển khai việc khảo sát tại các đơn vị (có danh sách kèm theo). Thời gian khảo sát ở các đơn vị xong trước ngày 11/4/2017. Kính đề nghị các đơn vị được khảo sát quan tâm triển khai thực hiện (tải Thông báo và các văn bản tại mục Văn bản - Đảng uỷ Khối).

  Trang trước  1 2