Thông báo kết quả kỳ hop thứ ba, HDND tỉnh khóa XVII