Kế hoạch số 22 của Đảng uỷ Khối về tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017 và Đề cương tuyên truyền