Kế hoạch số 31-KH/ĐUK về học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá XII và Nghị quyết số 02-NQ/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCCS trong thời gian tới