Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017