Chỉ thị số 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng