Công văn và Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đăng tải Công văn và Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, trên Website Đảng ủy Khối tại mục Văn bản - Văn bản tỉnh. Kính Đề nghị các đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Đề cương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân