Xây dựng tác phong, phong cách người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh

Thứ sáu - 16/10/2020 03:41
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh có 66 tổ chức cơ sở đảng, gồm 40 đảng bộ và 26 chi bộ cơ sở với tổng số hơn 4000 đảng viên. Đảng viên của Đảng bộ Khối có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân chiếm tỷ lệ cao, hầu hết được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức đảng là các cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến cơ sở. Vì vậy, xây dựng tác phong, phong cách người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh tại các tổ chức đảng là rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng của các cơ quan, đơn vị.
ds
Đảng uỷ Khối phối hợp Toạ đàm về công tác dân vận của cơ quan nhà nước
Năm 2018, chủ đề Học tập và làm theo Bác được triển khai với nội dung: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. Để thuận lợi cho quá trình thực hiện tại cơ sở, Ban Thường vụ đảng uỷ Khối đã mời PGS,TS Bùi Đình Phong- Nguyên phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trực tiếp trao đổi nội dung Chuyên đề đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Đảng bộ với số lượng gần 5000 người.
Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/ĐUK, ngày 10/10/2016 về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đặc biệt là Ban Thường vụ đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/ĐUK, ngày 20/9/2017 về tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng. Đây là những định hướng quan trọng và thuận lợi khi triển khai xây dựng tác phong, phong cách người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối.
Thực hiện chủ trưởng nhất thể hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", toàn Đảng bộ Khối có 64/66 đồng chí Bí thư cấp uỷ là thủ trưởng và phó thủ thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Các đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn đã chủ động hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, vừa lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa chú trọng công tác xây dựng Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ... Từ đó, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị được nâng lên. Nhiều đồng chí Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng chuyên môn đã thực sự là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tuỵ, cống hiến hết mình với nghề, giản dị, khiêm tốn trong cuộc sống, được biểu dương tại các Hội nghị tuyên dương điển hình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối, của tỉnh và Trung ương (Tại Đảng bộ Khối, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 có ...đ/c, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 có.. đc là bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan được tuyên dương)
ds1
Đảng uỷ Khối tổng kết Chỉ thị 03 và tuyên dương gương điển hình trong học tập làm theo Bác
Tuy vậy, người đứng đầu cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng còn có hạn chế: Người đứng đầu cấp uỷ đều là lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị, công việc chuyên môn nhiều, nên chưa giành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng. Một số đồng chí chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với tập thể; chưa thực sự gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong sinh hoạt; chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác xây dựng Đảng. Từ đó, việc xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp còn nhiều tồn tại, nhất là phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan về công tác tổ chức, cán bộ; trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; biểu hiện trì trệ trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ; công tác cải cách hành chính chưa thực sự hiệu quả. Chưa duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đảm bảo theo quy định, tính chiến đấu trong sinh hoạt còn hạn chế, nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được quan tâm đúng mức. Một số người đứng đầu cấp ủy chưa nắm chắc tình hình tư tưởng và phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên; chưa chủ động dự báo và chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp và những vấn đề mới; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc Điều lệ Ðảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, tự phê bình và phê bình hạn chế, vô cảm trước những khó khăn và bức xúc của nhân dân. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí bị xử lý kỷ luật. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm còn hình thức, kết quả chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn bị buông lỏng.
Những hạn chế, khuyết điểm trên ngoài nguyên nhân khách quan do công việc chuyên môn nhiều, song chủ yếu là do một số nguyên nhân chủ quan sau: một số người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình, còn xem nhẹ công tác xây dựng Ðảng; thậm chí có lúc còn “khoán trắng” cho cấp phó hoặc cấp dưới thuộc quyền (kể cả tham dự các cuộc hội nghị của cấp trên cũng như triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị). Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ chưa đúng thực chất, vẫn có biểu hiện nể nang, dĩ hòa, vi quý. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng và người đứng đầu cấp ủy chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.
Để xây dựng tác phong, phong cách người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Nâng cao nhận thức về vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên; khi thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách phải xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đứng đầu phải luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; lãnh đạo cơ quan,  đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chất lượng và đúng thời hạn nhiệm vụ được giao; tự mình phải chịu trách nhiệm chính trong việc ban hành các quyết định, chủ trương, giải pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
 Người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu trong việc ký và thực hiện nội dung cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công khai trong cán bộ, đảng viên theo quy định. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện cam kết để làm căn cứ đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, lấy đó làm căn cứ quan trọng để xem xét đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động công tác, khen thưởng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.
3. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, đảm bảo quy chế làm việc. Phải xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa người đứng đầu cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chuyên môn phải nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, luôn coi trọng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Có bản lĩnh để lắng nghe và tiếp thu những ý kiến góp ý, phê bình của cấp dưới. Phải thực sự là trung tâm đoàn kết, quy tụ, tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.
4. Hàng năm xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng nhằm hạn chế việc buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc xu hướng chuyên quyền, độc đoán, áp đặt cá nhân.
Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với người đứng đầu cấp ủy để làm căn cứ đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ Khố

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

GM

Giấy mời Sơ kết Chỉ thị 05

16/04/2021

TB

Thông báo mở lớp Đối tượng Đảng K2-2021

16/04/2021

CTr - Tháng 4/2021

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

31/03/2021

25-TB/ĐUK

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021

22/03/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,790
  • Tháng hiện tại82,988
  • Tổng lượt truy cập521,055
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây