NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN

Thứ năm - 19/05/2016 10:47
Chất lượng đảng viên là yếu tố quan trọng quyết định sự vững mạnh của một Đảng. V.I.Lênin đã từng nói rằng, sẵn sàng đổi một tá đảng viên vô tích sự để lấy một nhà tư bản có tài. Do đó, tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên là việc làm cần thiết và thường xuyên của các tổ chức Đảng nhằm trau dồi bản lĩnh, nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Muốn vậy thì ngay từ đầu, phải lựa chọn những quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Bác Hồ đã nói: “Phải coi trọng việc lựa chọn những người tốt để phát triển thêm đảng viên mới...Đảng viên cũ phải giúp đảng viên mới. Đảng viên cũ và đảng viên mới phải cố gắng học tập để tiến bộ không ngừng”.


Thường trực Đảng ủy Khối biểu dương học viên xuất sắc

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh có nhiệm vụ quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Tuy không có Trung tâm bồi dưỡng chính trị nhưng theo chức năng nhiệm vụ, mỗi năm, Đảng ủy Khối đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng đảng từ 300- 350 quần chúng ưu tú (trong đó có từ 50-70 học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn), tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới từ 200-300 đồng chí. Giảng viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, có kinh nghiệm công tác, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết. Quá trình giảng dạy, các giảng viên đã tăng cường trao đổi, đối thoại với người học, áp dụng công nghệ thông tin trong trình bày bài giảng. Các trang thiết bị phục vụ lớp học như: hội trường, loa máy, tài liệu…cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Đảng ủy Khối đã thành lập Hội đồng để kiểm tra nhận thức, hiểu biết của quần chúng trước khi xét kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng và đảng viên của Đảng bộ không tránh khỏi những bất cấp, hạn chế. Đó là chất lượng học tập: vẫn còn một số đồng chí kết quả bài thu hoạch đạt thấp, thậm chí không đạt, phải chuyển kiểm tra vào lớp sau; ý thức của một số học viên chưa cao, vi phạm quy chế lớp. Một số quần chúng được đề nghị kết nạp vào Đảng nhưng hiểu biết, nhận thức về Đảng và các vấn đề kinh tế- xã hội còn hạn chế…

Hàng năm vẫn còn một tỷ lệ đảng viên bị xếp loại vi phạm tư cách (vi phạm pháp luật và các quy định của cơ quan đơn vị, bị xử lý kỷ luật). Điều này xuất phát từ công tác quản lý, giáo dục đảng viên của các tổ chức đảng nhưng có nguyên nhân sâu xa là công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị chưa được quan tâm đúng mức; mặt trái của cơ chế thị trường kéo theo sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự chống phá của các thế lực thù địch với chiêu bài chiến lược “Diễn biến hòa bình”...Những yếu tố này đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến suy nghĩ của cán bộ đảng viên. 

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Đây là điều kiện có ý nghĩa quyết định hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Điều này cũng xuất phát từ thực tế là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh không có Trung tâm bồi dưỡng chính trị như huyện nên đội ngũ giảng viên đều là các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban. Đây là những đồng chí có bề dày kinh nghiệm kinh nghiệm thực tiễn và đã trải quan thời gian dài công tác, giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể từ cấp huyện đến tỉnh. Nhưng một trong những hạn chế của đội ngũ giảng viên kiêm chức chức này là nhiều đồng chí không được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ sư phạm phương pháp giảng dạy chủ yếu vẫn là thuyết trình, diễn giải. 

Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tập trung vào những nội dung: nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, dự giảng để bổ cứu, góp ý về phương pháp, nội dung giảng dạy cho giảng viên; mở rộng thành phần, số lượng giảng viên kiêm chức là những đồng chí lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, một số sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hai: Đổi mới phương pháp giảng dạy. Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy để làm cho người học nắm được thực chất tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, nắm được tinh thần độc lập và khoa học của Đảng ta trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào cách mạng Việt Nam; giúp người học biến những điều đã học trở thành cái của bản thân để có sự chủ động trong nhận thức.

Đảng viên, quần chúng công tác ở các cơ quan cấp tỉnh phần lớn được đào tạo cơ bản qua các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước. Một số học viên có trình độ chuyên môn là thạc sỹ. Vì vậy, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cần phải có sự phù hợp đặc điểm, điều kiện của các cơ quan cấp tỉnh. Nó không chỉ đơn thuần áp dụng chủ yếu phương pháp dạy học truyền thống là thuyết trình như lâu nay mà đòi hỏi sự vận dụng nhuần nhuyễn nhiều phương pháp khác.

Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị mang tính đặc thù nhưng phải luôn đảm bảo tính Đảng. Tính Đảng là một nguyên tắc trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy các môn lý luận đòi hỏi người giảng phải tuân theo, vì nó là vũ khí để đấu tranh tư tưởng và đấu tranh chính trị.

Ba: Tăng cường công tác quản lý học viên trong qúa trình tổ chức các lớp học. Thực hiện nghiêm túc quản lý việc chấp hành giờ giấc học tập, rèn luyện của học viên thông qua nắm sĩ số hàng ngày, không chỉ nắm qua các số ghế mà phải điểm danh cụ thể. Đây là biện pháp nhằm tránh tình trạng học viên vắng, chậm học, đảm bảo công bằng giữa các học viên. Kết quả theo dõi nề nếp học tập là một trong những tiêu chí để xếp loại kết quả học tập cuối khóa. Xử lý nghiêm túc, kịp thời những hành vi, vi phạm nội quy lớp học, tránh tình trạng giơ cao đánh khẽ, cả nể, tình cảm cá nhân. Đồng biểu dương, khen thưởng kịp thời những học viên chấp hành nội quy nghiêm túc. Tổ chức một số buổi ngoại khóa như: mời báo cáo viên của tỉnh nói chuyện ngoại khóa nhằm bổ sung kiến thức ngoài lý luận cho các học viên; Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề nhằm củng cố kiến thức lý luận đã học, tạo điều kiện cho học viên chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết trong cuộc sống. Phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng trong quản lý học viên để tránh tình trạng một số học viên xin nghỉ để giải quyết công việc cơ quan hoặc giải quyết công việc cá nhân nhưng lấy lý do việc cơ quan. Cải tiến hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Đây là khâu quan trọng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng đảng viên mới. Nó phản ánh tương đối chính xác trình độ nhận thức, khả năng vận dụng lý luận của từng học viên vào hoàn cảnh, vị trí, yêu cầu công việc hiện nay mà mỗi cá nhân đang đảm nhiệm. Cần phải có ngân hàng đề bài thu hoạch để tránh hiện tượng một số học viên khóa sau xem bài học viên đạt loại giỏi của khóa trước, một số có tâm lý ỷ lại, hoặc lo lắng, hoang mang, từ đó đẫn đến có thể có hành vi tiêu cực để đối phó.

Bốn: Nâng cao tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi  đảng viên, gắn với vai trò của các tổ chức đoàn thể. Chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ phụ thuộc vào giảng dạy trong các nhà trường mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi đảng viên. Để thực hiện được điều này, bản thân từng đảng viên cần nghiêm túc xây dựng và thực hiện kế hoạch tự đào tạo, tự bồi dưỡng của bản thân; Thường xuyên tìm hiểu thông tin qua sách, báo, các phương tiện thông tin đại chúng để lĩnh hội kiến thức mới, nắm bắt các vấn đề chính trị thời sự trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, tăng cường học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm cơ sở cho việc nâng cao ý thức chính trị, biết phân biệt và có lập trường, bản lĩnh chính trị trước những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống; Tham gia hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như Đoàn thanh niên, Công đoàn viên chức.... Đây là môi trường thực tiễn quan trọng để mỗi đảng viên tự trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống và phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm: Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cơ sở đối với đảng viên. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tham gia các hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan đơn vị, tham gia sinh hoạt với địa phương nơi cư trú là những minh chứng sống động cho sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên, quần chúng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xem xét kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên chính thức.

Các cấp ủy Đảng cần giáo dục, nâng cao nhận thức về học tập lý luận chính trị cho đảng viên. Định kỳ tổ chức tuyên truyền, học tập giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, những vấn đề cơ bản của hệ thống lý luận chính trị Mác-Lênin, hệ thống chính trị, cách vận dụng sáng tạo, có hiệu quả của các nước, những thành tựu lý luận mới để đảng viên cập nhật. Công tác tổ chức quán triệt, học tập phải được triển khai ở tất cả các TCCSĐ. Trong học tập, cần tổ chức báo cáo, thảo luận, thu hoạch nghiêm túc để nội dung vấn đề được học tập trở thành nhận thức của đảng viên, đồng thời có thêm ý kiến phản biện từ cơ sở, giúp cấp trên, những người nghiên cứu lý luận hiểu và cấp nhật đời sống thực tế của những vấn đề lý luận.

Cấp ủy cơ sở định kỳ tổ chức các hình thức thi tìm hiểu về lý luận chính trị, tạo không khí thi đua học tập để đảng viên tham gia và khẳng định. Hoạt động này có thể kết hợp với thảo luận các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những vấn đề đưa ra cần kết hợp giữa việc nghiên cứu lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với mỗi đảng viên, quần chúng, học tập lý luận chính trị vừa là trách nhiệm, là nghĩa vụ, vừa là quyền để mỗi đảng viên, quần chúng được trau dồi lý luận, gắn lý luận với thực tiễn, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.


 
Tác giả bài viêt: Nguyễn Thị Lệ Hà
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQ tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn