Một số giải pháp nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Thứ sáu - 17/02/2017 02:16
Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Với tư cách là người đại diện và bảo vệ quyên lợi của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Công đoàn nói chung và Công đoàn viên chức Hà Tĩnh nói riêng có trách nhiệm to lớn đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh.

(Ảnh: Tư liệu) Cán bộ công chức viên chức Sở Lao động - Thương binh và xã hội ký giao ước thi đua
     Với chức năng nhiệm vụ của mình, Công đoàn viên chức Hà Tĩnh có nhiệm vụ quan trọng là tham gia xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong khối các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đặc biệt là việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, đảm bảo xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự dân chủ. Do đặc điểm của đối tượng tập hợp, đảm bảo dân chủ của các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh là hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng không nhỏ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
      Với ý nghĩa trên, các cấp công đoàn Công đoàn Viên chức tỉnh đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm theo quy định của Nghị định 71/1998/NĐ-Cp và Thông tư liên tịch số 09/TTLT/1998/TCCB-TLĐLĐ và nay là thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP.  Hằng năm, Công đoàn Viên chức đều tổ chức quán triệt, hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện  và tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị có công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Đặc biệt năm 2016, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức quán triệt Nghị định 04/2015/NĐ-CP cho toàn thể can bộ công đoàn cơ sở và mời thêm các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở cùng tham dự để tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tập trung chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để tiếp tục lãnh đạo cơ sở chấn chỉnh các hạn chế việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm đã được thực hiện khá nghiêm túc và đi vào thực chất hơn, tiêu biểu như: Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh...
       Tuy vậy, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị người đứng đầu chưa thực sự coi đây là trách nhiệm nên còn giao phó cho tổ chức công đoàn chuẩn bị và chưa dành thời gian thỏa đáng cho hội nghị; một số cấp ủy đảng chưa thật sự chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung này; nghị quyết hội nghị được ban hành nhưng việc giám sát thực hiện chưa thường xuyên nên còn có tình trạng mất đoàn kết, đơn thư… trong nội bộ một số đơn vị.
       Để nâng cao hiệu quả, chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp cần tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp:
       1. Đối với tổ chức công đoàn.
      Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, lao động về thực hiện dân chủ cơ sở và phát huy vai trò làm chủ, ý thức phản biện của cán bộ công chức, viên chức, lao động đối với việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức để trực tiếp tham gia xây dựng,  thực hiện dân chủ cơ sở và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.
       Tập huấn cho cán bộ công đoàn về kỹ năng tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; phổ biến kinh nghiệm và các nội dung pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ cơ sở. Tư vấn, hướng dẫn ban chấp hành công đoàn cơ sở về quy trình hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện quy chế, nâng cao chất lượng phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và ban chấp hành công đoàn. Tập huấn cho cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân về chức năng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân, kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện quyền thanh tra, giám sát, xác minh vụ việc theo quy định pháp luật. Tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (thông qua Ban thanh tra nhân dân); phải có đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng và cuối năm. Phối hợp để bố trí những người có phẩm chất, năng lực tốt, được cán bộ, công chức, viên chức tín nhiệm làm công tác thanh tra nhân dân. Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức hoạt động theo pháp luật.
      Phát huy vai trò thành viên công đoàn trong các ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đồng cấp tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá, uốn nắn việc triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, đồng thời báo cáo, đề xuất lên cấp trên có thẩm quyền để xử lý đối với những trường hợp vi phạm dân chủ cơ sở.
        2. Đối với cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan.
       Cấp ủy các đơn vị tăng cường chỉ đạo triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thông qua các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo xây dựng hệ thống các quy chế, quy định nội bộ.
      Thủ trưởng cơ quan cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu để chủ động trong việc chuẩn bị nội dung, bố trí đủ thời gian và phối hợp với chủ tịch công đoàn chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP.
      Thủ trưởng cơ quan phải công khai, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các nội dung cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, được tham gia ý kiến trước khi quyết định theo quy định pháp luật và thực hiện quyền kiểm tra giám sát của cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
      Tạo điều kiện thuận lợi và bố trí nguồn kinh phí hợp lý để Ban thanh tra nhân dân hoạt động.
     Cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn trong thực hiện dân chủ cơ sở. Tăng cường chế tài đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện, hoặc thực hiện không nghiêm túc theo quy định.
     Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần tăng cường lãnh đạo và cần phải đưa vào tiêu chí xếp loại đối với những tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP.
     Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cũng như việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng lâu dài của tổ chức công đoàn, nhằm đáp ứng những đòi hỏi chính đáng và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đối với Công đoàn Viên chức tỉnh, việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã thực sự tạo ra nền dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết, quyền làm chủ của tập thể; hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức một cách dân chủ, hiệu quả; thực sự là diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy quyền làm chủ, là động lực để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh./.
                                                                  
                                                   

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn