5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019 của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thứ sáu - 04/10/2019 17:36
Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 04 /QĐ-CCB, ngày 15/3/2019 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, trên cơ sở hợp nhất Hội CCB Khối các cơ quan, Hội CCB Khối doanh nghiệp và Hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh. Đến nay, Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 40 tổ chức Hội cơ sở với hơn 600 hội viên.
 Là tổ chức Hội CCB cấp trên cơ sở thuộc Khối 487, hoạt động có tính chất đặc thù. Tuy vậy, trong 5 năm qua, việc triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn được cấp uỷ, tổ chức Hội cấp trên, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong các đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ. Vì vậy, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được triển khai tương đối liên tục, toàn diện, khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” mà Nhân dân trao tặng.
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội: Đây là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức Hội và hội viên, là trách nhiệm của các thế hệ CCB trong Khối. Vì vậy, các tổ chức Hội thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ, không ngừng chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng; kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, tập hợp hội viên kiên quyết đấu tranh với các âm mưu và hành động phá hoại, các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; quan tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang” trong các đơn vị.
 
 
Đại biểu Đại hội thắp hương và báo công dâng Bác trước Đại hội Hội CCB Khối, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 39/40 tổ chức Hội cơ sở có hội viên tham gia cấp ủy, 94 hội viên tham gia BCH Chi bộ trực thuộc. Có 54 hội viên tham gia Ban Chấp hành Chi bộ cơ sở. Có 63 hội viên tham gia BCH Đảng bộ cơ sở. Đại hội Đảng bộ Khối có 19 đại biểu tham dự và 07 đại biểu là hội viên được bầu vào BCH Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Lễ vinh danh “Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác”, nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), năm 2014 có 05 hội viên, năm 20016 có 03 hội viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vinh danh, khen thưởng. Hội thi cán bộ kiểm tra giỏi năm 2018 của Đảng bộ Khối, có 8/12 đơn vị có hội viên tham gia. Năm 2019, có 01 hội viên được vinh danh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức: Mặc dù, hoạt động có tính chất đặc thù, cán bộ kiêm nhiệm, nhưng Ban Chấp hành Hội đã luôn quan tâm công tác chính trị, tư tưởng; chủ động tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị sắp xếp, bố trí thời gian, tạo điều kiện để các hội viên chưa phải là đảng viên, được tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các chuyên đề về Bác với các đảng viên. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội học tập các chuyên đề về công tác Hội theo quy định của Trung ương.
Các đồng chí Ủỷ viên Ban Chấp hành Hội và Chi hội đều là cán bộ chủ trì tại các cơ quan và doanh nghiệp. Trong số, 602 hội viên có 146 ủy viên Ban Chấp hành Hội cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022, có 94 đồng chí là cấp ủy viên, 275 đồng chí giữ cương vị là Giám đốc, phó Giám đốc, cán bộ trưởng, phó phòng trong sở, ban ngành cấp tỉnh và các doanh nghiệp. Các tổ chức Hội cơ sở có 150 hội viên tham gia lực lượng Tự vệ cơ quan và 52 sỹ quan và quân nhân dự bị; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình - Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị trong cơ quan cũng như trật tự - an toàn xã hội.
Đồng chí Lê Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp trình bày báo cáo 
Trong 5 năm qua, Hội CCB Khối đã tiếp nhận 02 tổ chức Hội, với 78 hội viên; thành lập mới được 01 tổ chức Hội và kết nạp mới 71 hội viên; chuyển về sinh hoạt tại các địa phương 335 hội viên. Các hội viên được kết nạp thời gian qua đều là những cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động gương mẫu trong các cơ quan và doanh nghiệp. Tổ chức mô hình sinh hoạt ghép tại 6 tổ chức Hội cơ sở. Giải thể 04 tổ chức Hội cơ sở do doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc số lượng hội viên không đủ theo quy định của Điều lệ.
Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội được các đơn vị quan tâm. Thường xuyên duy trì được quỹ hội bình quân trên 500 ngàn đồng/hội viên. Một số tổ chức Hội cở sở đã xây dựng được quỹ lớn và ổn định, như: Công ty cổ phần Cấp nước, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND - UBND, Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Trường Cao đẳng Nghề - Công nghệ Hà Tĩnh…
Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cơ quan, đơn vị, thúc đẩy toàn Hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ: Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, các tổ chức Hội cơ sở luôn chủ động phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia tích cực các phong trào thi đua trong đơn vị, trong đó tập trung vào các phong trào, như: “Văn hoá, văn minh công sở”, “Văn hóa, văn minh doanh nghiệp”, “5 xung kích, 4 đồng hành”, “Lao động sáng tạo” và các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do các ngành, các cấp phát động. …
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mọi cán bộ, hội viên thấm nhuần tư tưởng của Người “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “làm người công bộc, tận tuỵ, trung thành của Nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị”. Trên từng cương vị công tác, hội viên CCB đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan và chính quyền cấp tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cán bộ, hội viên trong các doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, do lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn phát động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và các hoạt động, do chính quyền địa phương phát động. Hàng năm, có 99% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa” tiêu biểu, như: Hội Cựu chiến binh Văn phòng HĐND - UBND, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Cục quản lý thị trường, Công ty cổ phần Cấp nước, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh …
Phong trào thi đua giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh và hoạt động từ thiện nhân đạo đạt nhiều kết quả: Thường xuyên vận động cán bộ, hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, tự học để nâng cao kiến thức, có chuyên môn tốt; tận tuỵ với công việc, có trách nhiệm với Nhân dân và doanh nghiệp. Cùng với cấp ủy và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh và xây dựng doanh nghiệp phát triển. Chủ động phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và tích cực tham gia các hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, quê hương. Nhân kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4, Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/ 7, Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 06/12 và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 …, tổ chức gặp mặt hội viên, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên thương binh và con Liệt sỹ đang công tác tại các cơ quan và doanh nghiệp, với tổng số tiền 185,1 triệu đồng. Tổ chức cho hội viên thăm các di tích lịch sử cách mạng Điện Biên Phủ, thăm Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, viếng Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thắp hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và các nghĩa trang Liệt sỹ …, tiêu biểu như: Hội CCB Công ty cổ phần Cấp nước, Công ty Xăng dầu, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc, Văn phòng HĐND - UBND, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ …  nhiều đơn vị đã xác định đây là hoạt động thường xuyên hàng năm của Hội. Các tổ chức Hội CCB cơ sở chủ trì trong việc phụng dưỡng 17 mẹ Việt Nam anh hùng do các cơ quan, doanh nghiệp đỡ đầu, bình quân 01 triệu đồng/mẹ/tháng.
Thường xuyên quan tâm hoạt động từ thiện nhân đạo gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội CCB Khối đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên Khối và các tổ chức Hội CCB cơ sở, kêu gọi các đơn vị hỗ trợ xây nhà Tình nghĩa cho 10 gia đình CCB và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, với số tiền 335 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm, ủng hộ thiên tai; tham gia chương trình xây dựng biển, đảo quê hương … với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, như: Ủng hộ gia đình CCB bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển tại Kỳ Anh là 22,2 triệu đồng; nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, tặng 10 xe lăn và quà cho thương binh, trị giá 25 triệu đồng; tặng máy vi tính cho Hội CCB 02 xã Hương Long và Bùi Xá, trị giá 15 triệu đồng …. Các cuộc vận động ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc Da cam; Quỹ bảo trợ Trẻ em; Quỹ vì người nghèo…. đều được các tổ chức Hội và hội viên tham gia đầy đủ, tiêu biểu là các đơn vị: Hội CCB Công ty Xăng dầu, Công ty cổ phần Cấp nước, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam, Sở Công thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền…
Phong trào thi đua đã góp phần tích cực và hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ: Hội CCB các cấp đã phối hợp với Đoàn thanh niên tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, như: Gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện truyền thống; tổ chức giao lưu “Lời tri ân” gắn với tặng quà cho các thương binh; gặp mặt giao lưu kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam với chủ đề “Một thời và mãi mãi”; phối hợp với Đoàn thành niên tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức Diễn đàn “Tháng 5 nhớ Bác” nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổ chức diễn đàn “Đồng Lộc - Âm vang bất tử” nhân dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 10 anh hùng Liệt sỹ TNXP …. Tổ chức 19 buổi nói chuyện truyền thống cho hơn 2.000 lượt đoàn viên, thành niên. Tham gia tích cực các chương trình, phong trào do Đoàn thanh niên Khối phát động, như: “Văn hoá công sở”, “Văn hóa, văn minh doanh nghiệp”; “Làm sạch môi trường Biển”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; ”Khởi nghiệp - Sáng tạo”; diễn đàn “Đồng Lộc - Âm vang bất tử”. Tặng tủ và thuốc cho ngư dân bám Biển trong chương trình “Chung sức xây dựng biển, đảo quê hương” với số tiền 30 triệu đồng; phối hợp khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người dân với gần 50 triệu đồng …
Trong 5 năm qua, Hội CCB Khối và 03 cá nhân, được tặng 06 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam; có 18 Hội cơ sở và 25 hội viên được tặng Bằng khen của BCH Hội CCB tỉnh; có 45 tập thể và 195 hội viên được tặng Giấy khen Ban Chấp hành Hội CCB Khối. Có 06 hội viên được tặng Huân chương; 19 hội viên được tặng Bằng khen của Chính phủ; có 125 hội viên được tặng Bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; 16 hội viên là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 322 lượt hội viên là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 289 hội viên được tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019, các tổ chức Hội cơ sở đã tôn vinh được 66 cá nhân tiêu biểu và bầu được 30 cá nhân điển hình tham dự đại hội cấp trên. Hội CCB Khối đã bầu được 01 tập thể và 03 cá nhân tham dự Đại hội tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019 của Hội CCB tỉnh.

 

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Thanh UVBCH Hội CCB tỉnh Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn