Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Sở Tư pháp

Thứ tư - 30/08/2017 15:15
Đảng bộ Sở Tư pháp tính đến ngày 01/8/2017 có 42 đảng viên sinh hoạt tại 03 Chi bộ. Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”, văn bản của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các văn bản có liên quan, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã thường xuyên quán triệt và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và các đảng viên thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các buổi sinh hoạt Chi bộ

Kết nạp đảng viên mới
Về nền nếp sinh hoạt. Sau khi có Chỉ thỉ của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc sinh hoạt Chi bộ. Ngay từ đầu năm, Đảng uỷ cũng đã ban hành Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác đảng trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ cũng đã quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của các tổ chức Đảng cấp trên về nội dung, cách thức sinh hoạt Chi bộ đến từng Chi bộ trực thuộc, trên cơ sở đó, các Chi bộ đã phổ biến đến từng đảng viên. Chính vì vậy, các Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng là mỗi tháng tổ chức 01 lần. Ngoài ra, các Chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Về nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng. Nội dung sinh hoạt rất đa dạng, phong phú vừa gắn với các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ đảng cấp trên vừa gắn với nhiệm vụ đặc thù của Ngành Tư pháp, cụ thể: Các Chi bộ đều quán triệt Nghị quyết, Chỉ thỉ, quyết định của cấp trên; thông tin tình hình Quốc tế, trong nước và của địa phương, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ của tháng tiếp theo;  trao đổi, thảo luận và giải đáp tâm tư, vướng mắc của đảng viên.

Toạ đàm " Bác Hồ với Ngành Tư pháp"
Về sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện  Chỉ thỉ số 10 - CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thì việc sinh hoạt chuyên đề được các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở chú trọng với nhiều nội dung phong phú, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng văn hóa công sở” và chương trình thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng cấp trên. Trung bình mỗi năm các Chi bộ tổ chức 02 - 03 lần sinh hoạt chuyên đề . Mỗi cuộc sinh hoạt chuyên đề thường gắn với một chủ đề cụ thể. Các cuộc sinh hoạt chuyên đề tập trung về nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo quần chúng, việc học tập Nghị quyết của Đảng… Nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề tổ chức rất có hiệu quả như: Sinh hoạt chuyên đề về  giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung cấp bách xây dựng đảng hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện NQ TW4; Chuyên đề xây dựng cơ quan công sở văn minh, sạch đẹp, xây dựng văn hóa công sở; Chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cán bộ Tư pháp “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”;  Chuyên đề về  tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức; Chuyên đề “Học tập phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh”… Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đều sôi nổi thảo luận, tham gia nhiều ý kiến bổ ích góp phần xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Có thể khẳng định, qua việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007  của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”, văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối và các văn bản có liên quan khác, nội dung, hình thức và cách thức tổ chức sinh hoạt Chi bộ đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Nguyên tắc tập trung dân chủ được đảm bảo; các ý kiến tham gia đóng góp thẳng thắn, mang tính xây dựng. Biên bản sinh hoạt Chi bộ được ghi chép đầy đủ. Sau khi ra Nghị quyết, kết luận thì Chi uỷ và Bí thư Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ được coi trọng hơn. Chi bộ nắm chắc hơn tình hình đảng viên, làm tốt công tác quản lý đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực công tác, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh những kết quả đạt được rất quan trọng trên, thì trong thời gian qua việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ còn một số hạn chế như sau:
Một là, hình thức sinh hoạt của một số Chi bộ đôi lúc chưa thật sự sinh động nên chưa thu hút được tất cả các đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.
Hai là, một số đảng viên tự bằng lòng với năng lực trình độ của mình, đôi lúc chưa thật sự chịu khó suy nghĩ  để tham gia thảo luận trong các hội nghị hoặc ý kiến phát biểu chỉ tập trung nhiệm vụ chuyên môn; Một số đảng viên chưa  tập trung việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Ba là, chưa tổ chức được nhiều các cuộc sinh hoạt chuyên đề. Chủ yếu các Chi bộ thường tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các tổ chức Đảng cấp trên mà đôi lúc chưa chủ động trong việc tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề liên quan đến hoạt động đặc thù của cơ quan, đơn vị.
Để phát huy những kết quả quan trọng trên, đồng thời khắc phục một số hạn chế, trong thời gian tới các cấp ủy, các Chi bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
Trước hết, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007  của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ” và các văn bản liên quan khác. Quan tâm tổ chức các  cuộc sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ và các Chi bộ.
Theo định kỳ, Đảng bộ xây dựng Kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt Chi bộ, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng các nội dung trọng tâm trong từng tháng, từng quý để tạo thuận lợi hơn cho các Chi bộ tổ chức sinh hoạt.
Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  Nhà nước.
Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của các tổ chức đảng cấp trên, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để Đảng bộ và các Chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.
Mặt khác,  để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thì một trong những giải pháp được Đảng ủy chú trọng đó là: Sắp xếp, kiện toàn lại các chi bộ để phù hợp với tính chất nhiệm vụ chính trị và đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lựa chọn những đ/c có đủ năng lực phầm chất tham gia BCH của các chi bộ khi tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020....
Đảng uỷ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát, hướng dẫn và đôn đốc các Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sinh hoạt Chi bộ; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chất lượng sinh hoạt Chi bộ; kịp thời biểu dương, phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm những đơn vị làm tốt, đồng thời phê bình nếu Chi bộ nào làm không đúng quy định và thông báo trong toàn Đảng bộ.
Việc thực hiện đồng bộ, có chất lượng các giải pháp trên nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, góp phần tích cực nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Hoa Phượng - Sở Tư pháp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn