Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ tư - 27/01/2016 21:15

Nguyễn Thị Lệ Hà
Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 65 tổ chức cơ sở đảng, là các đảng bộ, chi bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh với hơn 5000 công chức, viên chức trong đó có 3500 đảng viên. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) trong các cơ quan, đơn vị là yếu tốt quan trọng góp phần thực hiên tốt nhiệm vụ chuyên môn, ổn định đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. 


Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Thời gian qua, cấp ủy, chuyên môn các đơn vị đã triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Nghị định số 71-NĐ/CP, ngày 8/9/1998 của Chính phủ về thực hiện QCDC cơ sở trong cơ quan hành chính sự nghiệp và Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 18/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); triển khai học tập chuyên đề năm 2015 của Chỉ thị 03 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” gắn với xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát huy dân chủ trong chỉ đạo đại hội Đảng các cấp để lựa chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, uy tín trong cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức tốt đại hội.

Các đơn vị đã phối hợp với công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức từ đầu năm để sửa đổi các quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn, Quy chế quản lý tài sản... 100% đơn vị thành lập Ban thanh tra nhân dân và hoạt động có hiệu quả góp phần giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, bảo vệ quyền lợi; kịp thời chấn chỉnh tác phong, thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, việc chức. Những đơn vị thực hiện tốt như: Công đoàn LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Cục Hải quan, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh...

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh, như: Quy chế văn hoá công sở; Quy chế giám sát và phản biện xã hội; Quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng tham mưu của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước...

Chỉ đạo triển khai kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ kịp thời, đúng đối tượng quy định. Có 17 đơn vị niêm yết công khai, 49 đơn vị công khai theo hình thức tổ chức cuộc họp.
 
Trong cải cách hành chính, 100% sở, ngành, đơn vị trực thuộc xây dựng mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”. Nhiều đơn vị đang thực hiện xây dựng mô hình “một cửa điện tử” để đưa vào sử dụng. Đã thực hiện việc nâng cấp Văn phòng điện tử di động (MO) thành Văn phòng điện tử thông minh (IO) để áp dụng trong công tác quản lý, điều hành và xử lý công việc. Các đơn vị đã chủ động trong công tác tham mưu đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp tự chủ; ban hành quy chế rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc đơn giản hóa và công bố, công khai đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính.

Các đảng ủy, chi ủy đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc cải cách tài chính công năm 2015 theo kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Tài chính về cách quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đảm bảo hiệu quả. Xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, kế hoạch chi ngân sách và chi hoạt động thường xuyên nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Công tác cải cách thể chế, cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh. Cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật; phát hành nhiều tài liệu và tổ chức hàng ngàn cuộc nói chuyện tuyên truyền phổ biến pháp luật; tham gia thi tìm hiểu Hiến Pháp. Chất lượng, tiến độ xây dựng, thẩm định, kiểm tra các văn bản pháp luật ngày càng được nâng lên, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Việc triển khai thực hiện các Quyết định 217, 218 -QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Qua giám sát cho thấy các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể trong Khối đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, tổ chức, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kiến nghị, phản ánh đến diễn đàn Quốc Hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền những vấn đề về chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và dân sinh; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo...

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban cán sự UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành ủy thành phố Hà tĩnh...để kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức công vụ và thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
 
Thông qua việc thực hiện QCSC ở cơ sở, các cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể thuộc Khối đã có nghị quyết, chủ trương chính sách phù hợp; xây dựng được không khí dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; hạn chế tối đa tình trạng đơn thư nặc danh, mạo danh, tin nhắn rác gây mất đoàn kết nội bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường.

Tính công khai, dân chủ ngày càng được thể hiện rõ, như phân công đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, tham khảo ý kiến nhận xét của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú trước khi đề bạt, bổ nhiệm. Qua triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, ý thức tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền luôn có sự đổi mới; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CCVC đối với nhân dân có chuyển biến tích cực hơn, các hoạt động cụ thể gắn với dân, gần dân, sát dân và tôn trọng nhân dân thể hiện ngày càng rõ hơn, tạo được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, sự đồng thuận của nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo động lực và tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn những hạn chế:  Nhận thức của một số cấp ủy, đơn vị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đồng bộ, chưa thường xuyên. Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Nghị định 04/NĐ-CP của chính phủ, nhất là việc công khai đến cán bộ, CCVC các hoạt động của cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở một số đơn vị chưa được kiện toàn kịp thời, chưa làm tốt vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan tiến hành chậm; quy trình, nội dung, chất lượng hội nghị chưa đạt yêu cầu. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở một số nơi chưa được phát huy, phương pháp hoạt động còn úng túng. Công tác cải cách hành chính ở một số ngành, cơ quan, đơn vị chưa tốt, thủ tục hành chính còn rườm rà, gây phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện QCDC chưa được quy định thành một tiêu chí xem xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và xếp loại thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, trong thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và CCVC, đặc biệt là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về vai trò, yêu cầu thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng và Nhà nước, nhất là triển khai thực hiện tốt Nghị định số 04/NĐ-CP của Chính phủ về “Thực hiện QCDC cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”;

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận 65-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện QCDC ở cơ sở” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33, 31 của UBND tỉnh, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị...

3. Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở ở các cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định 220/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phối hợp công tác Dân vận chính quyền và hoạt động của Thanh tra nhân dân”.

4. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát đồng thời chỉ đạo Công đoàn viên chức, các cấp ủy, UBKT các đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở ở các cơ quan, đơn vị.

Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả, chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị. 
L.H
(Bài đăng trên Tạp chí BDV Tỉnh ủy)
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn