Hỏi - đáp nghiệp vụ Kiểm tra, Giám sát, Kỷ luật Đảng (Phần 2)

Thứ năm - 15/06/2017 22:19
Câu hỏi một: Chi bộ A có đảng viên vi phạm do sinh con thứ 3, khi tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật thì đảng viên trong chi bộ có hai loại ý kiến khác nhau:
Ý kiến thứ nhất: Đảng viên sinh con thứ 3 là vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm đã rõ nên trước khi họp để xem xét, quyết định kỷ luật, đại diện chi bộ không cần phải nghe đảng viên trình bày ý kiến.
Ý kiến thứ hai: Chi bộ phải gặp để nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi họp xem xét, quyết định kỷ luật.
Vậy, ý kiến nào đúng?
Trả lời:
- Khoản 3, Điều 39, Điều lệ Đảng quy định:
“Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến”.
- Tại Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 39, Quy định số 30 quy định:
“Trước khi họp để xem xét, quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định kỷ luật nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến và ý kiến này được báo cáo đầy đủ (kèm theo bản tự kiểm điểm) khi tổ chức đảng có thẩm quyền họp xem xét, quyết định kỷ luật”. Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, mặc dù đảng viên sinh con thứ 3 là vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm đã rõ nhưng trước khi họp chi bộ để xem xét, quyết định kỷ luật chi bộ vẫn phân công chi ủy viên gặp để nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến.
Ý kiến thứ hai đúng.
 
Câu hỏi hai: Đảng viên C sinh hoạt tại chi bộ N có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Chi bộ họp xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với đảng viên C; khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật có kết quả cụ thể:
+ Không kỷ luật: 5/37/38 = 13.1%
+ Khiển trách: 12/37/38 = 31.5%
+ Cảnh cáo: 19/37/38 = 50%
Có 01 phiếu không hợp lệ
Vậy, trường hợp này có được cộng dồn để quyết định hình thức kỷ luật khiển trách hay phải báo cáo lên cấp trên xem xét, quyết định?
Trả lời:
- Khoản 1, Điều 38, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định số 30) quy định:
“Trường hợp kết quả biểu quyết quyết định các hình thức kỷ luật cụ thể mà không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định, thì cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn, đến hình thức kỷ luật nào mà kết quả có đủ đa số phiếu theo quy định thì lấy hình thức kỷ luật đó để quyết định”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, cả 2 hình thức kỷ luật đảng đối với đảng viên C khiển trách và cảnh cáo đều chưa đủ đa số phiếu theo quy định để quyết định một hình thức kỷ luật cụ thể. Do đó, phải tiến hành cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất là cảnh cáo xuống hình thức kỷ luật thấp hơn liền kề là khiển trách. Tổng số phiếu biểu quyết của hai hình thức kỷ luật này là 81.5%
Như vậy, đảng viên C bị thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách là đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng

Tác giả bài viết: Ban Biên tập

Nguồn tin: Điều Lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn