Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ để xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn

Thứ ba - 25/10/2016 11:54

Những năm qua khoa học và công nghệ đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng vững chắc, tạo động động lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ đã cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp luận cứ khoa học để đề ra các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng đổi mới công tác quản lý, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống phát huy hiệu quả được nhân rộng. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức trí thức trong tiếp thu, sáng tạo, ứng dụng tri thức mới. Với số lượng gần 4000 người, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, tăng nhanh về số lượng và chất lượng, đóng vai trò nòng cốt trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.


Hội thảo “Tri thức KH&CN với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới” (Ảnh tư liệu)

Tuy vậy, phải thấy rằng hoạt động khoa học và công nghệ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và sự phát triển của tỉnh, chưa thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những nguyên nhân cơ bản là nhận thức về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển bền vững; chưa có các giải pháp chiến lược để xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến cơ chế, chính sách đồng bộ để đãi ngộ trí thức, từ đó biến khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Vừa qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu, phương hướng những năm tới là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, gắn với nền nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu... đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. Và xác định một trong các mũi đột phá của tỉnh trong những năm tới là: ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện.

Để thực hiện mục tiêu và đột phá trên, việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh trong những năm tới là rất quan trọng, đóng vai trò quyết định, từ đó tạo bước đột phá để khoa học và công nghệ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Muốn vậy, cấp ủy chính quyền, các tổ chức Hội cần làm tốt các nội dung sau:

Một là, tăng cường tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, nhất là những chuyên gia đầu ngành trong việc nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện xã hội, đóng góp ý kiến vào các  chương trình, đề án, dự án lớn của tỉnh góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh hơn và bền vững hơn.

Hai là, tổ chức các hoạt động khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng cuộc sống của người dân. Nhất là Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá dịch vụ, trong đó chú trọng 4 chủ thể: doanh nghiệp, ngân hàng, nhà khoa học, nông dân. Chú trọng liên kết phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh với phát triển khoa học, công nghệ của vùng và khu vực. Mặt khác chú trọng tuyên truyền, phổ biến tri thức, thông qua kết nối nhà khoa học với truyền thông, tọa đàm, hội nghị, hội thảo.

Ba là, tăng cường tôn vinh, động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức bằng cách tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng, lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học đang công tác. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, phát huy các loại Quỹ về sáng tạo khoa học kỷ thuật; tổ chức các Hội thi sáng tạo kỷ thuật, tạo giải thưởng có giá trị cho các nhà khoa học; tăng cường kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, trường học ứng dụng vào thực tiễn các công trình, sáng tạo đã được giải thưởng.

Bốn là, tập trung tham mưu cơ chế, chính sách quy hoạch, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học với cơ cấu hợp lý, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và các giai đoạn phát triển. Quan tâm đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo vừa đảm bảo số lượng và chất lượng. Có chính sách bồi dưỡng, đào tạo thu hút các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và nước ngoài, nhất là số con em quê hương Hà Tĩnh về làm việc, chuyển giao công nghệ ở Hà Tĩnh.

Trong giai đoạn mới, khi khoa học công nghệ trở thành nền tảng của sự phát triển, cần tạo mọi điều kiện để xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức để việc tiếp thu, sáng tạo, ứng dụng tri thức của nhân loại nhanh nhất -  biến thành của cải, vật chất và quản lý xã hội trên nền tảng tri thức, đó là con đường ngắn nhất trong sự phát triển.


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Vân - UVBTV, Trưởng BTG Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn