Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Chủ nhật - 19/07/2020 20:45
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)”. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đăng tải trên Website Đảng ủy Khối. Đề nghị các đơn vị triển khai tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, người lao động.
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
(01/8/1930 - 01/8/2020)

----------------
 
Phần thứ nhất
90 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG -
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VẺ VANG
 
I. SỰ RA ĐỜI NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
Sau gần 5 tháng được thành lập và đi vào hoạt động, lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8” đề rõ: “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay. Tài liệu  phát hành đã tạo được sự chú ý của dư luận xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 01/8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân ta chống ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến.
Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.
Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
II. 90 NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ
1. Công tác tuyên giáo thời kỳ 1930 - 1945
1.1.Công tác chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước ta, là người vạch ra đường hướng cơ bản của cách mạng Việt Nam, trực tiếp tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện cán bộ, chuẩn bị tốt mọi mặt về tổ chức để đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các tác phẩm của Hồ Chí Minh như "Bản án chế độ thực dân Pháp" (1925), "Đường Kách mệnh" (1927)... các tờ báo do Người sáng lập như "Người cùng khổ", "Thanh niên"... là những tài liệu đầu tiên để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Các tài liệu đó đã có sức cuốn hút mạnh mẽ các tầng lớp trí thức tiến bộ và những người tiên tiến trong giai cấp công nhân, thức tỉnh lòng yêu nước của Nhân dân đấu tranh đi đến thắng lợi. Để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cốt cán cho Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã cùng các đồng chí của mình mở lớp huấn luyện cán bộ, gửi một số cán bộ sang Liên Xô đào tạo. Ngày 03/02/1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các văn kiện như Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại hội nghị, trở thành Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.
Nguyễn Ái Quốc và những chiến sĩ cộng sản đầu tiên cũng chính là những cán bộ tư tưởng đầu tiên của Đảng trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng Việt Nam và vận động, cổ vũ, tổ chức quần chúng Nhân dân thực hiện đường lối đó.
1.2. Công tác tuyên giáo sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến cách mạng Tháng Tám 1945
- Thời kỳ 1930 - 1931, Đảng chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo quần chúng tiếp tục đấu tranh. Những khẩu hiệu nêu ra phản ánh nguyện vọng bức thiết của quần chúng lao động, nhờ đó, phong trào cách mạng đã dấy lên mạnh mẽ, mà đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Nhiều cuộc bãi công, biểu tình mặc dù bị địch đàn áp đẫm máu, nhưng không ngăn cản được khí thế đấu tranh của quần chúng, buộc địch phải có một số nhượng bộ.
- Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ 1936 - 1939, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo ra cao trào cách mạng sôi nổi, là cuộc tổng diễn tập thứ hai cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám về sau. Công tác tuyên giáo nhằm mục tiêu đấu tranh đòi tự do dân chủ, cải thiện đời sống và hoà bình, chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh; lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống các khuynh hướng sai lầm: hẹp hòi, bảo thủ, rụt rè, thoả hiệp vô nguyên tắc trong thực hiện chính sách mặt trận. Công tác tư tưởng đã liên tục tố cáo tội ác và các thủ đoạn lừa bịp của địch và bè lũ tay sai, chống lại những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ của bọn Tờ-rốt-kít. Trong thời kỳ này, Đảng đã mở rộng công tác tuyên truyền cổ động, giáo dục, truyền bá quốc ngữ trong quần chúng, tổ chức các cuộc hội họp, mít tinh, vận động tranh cử. Xuất bản và phát hành sách báo công khai. Tiến hành các cuộc thảo luận, tranh luận về các vấn đề lý luận chính trị, tạo điều kiện cho đường lối, chủ trương của Đảng đi vào quần chúng rộng rãi. Góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hoá dân tộc, cổ vũ mạnh mẽ khí thế của phong trào cách mạng, tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiến bộ tham gia cách mạng.
- Thời kỳ 1939 - 1945, công tác tuyên giáo đã phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc rất oanh liệt và thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo thực sự là những chiến sĩ xung kích, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc, nổi dậy tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay sai. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối độc lập tự chủ, đầy sáng tạo của cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng là thành tựu to lớn của công tác tuyên giáo trong việc giáo dục và vận động cách mạng, biến chủ nghĩa Mác - Lênin, t­ư tưởng Hồ Chí Minh và đư­ờng lối, chính sách của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng trong quá trình đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, phong kiến.
2. Công tác tuyên giáo trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975)
2.1. Thời kỳ 1945 -1954
Thời kỳ 1945- 1946, công tác tuyên giáo tập trung giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng và chính quyền Nhân dân, giữ vững lời thề  "Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập", tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng và Mặt trận Việt Minh. Cổ vũ Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Ngay sau khởi nghĩa giành thắng lợi, Bộ Tuyên truyền được thành lập đã tiến hành tiếp quản các cơ sở tuyên truyền, báo chí của chế độ cũ. Đài phát sóng Bạch Mai, Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam được thành lập và hoạt động từ ngày 07/9/1945. Việt Nam Thông tấn xã cũng được thành lập để cung cấp tin cho các cơ quan lãnh đạo và phục vụ công tác tuyên truyền. Báo Cờ giải phóng của Đảng, Cứu Quốc của Mặt trận Việt minh, Lao động của Hội Công nhân cứu quốc, Tiếng gọi phụ nữ của Hội Phụ nữ cứu quốc, Hồn nước của Đoàn Thanh niên cứu quốc... đã được phát hành công khai, rộng rãi. Công tác tuyên truyền tập trung tố cáo âm mưu và tội ác của thực dân Pháp ở miền Nam, khơi sâu lòng căm thù giặc và ý chí quyết tâm chống xâm lược, ủng hộ đồng bào miền Nam kháng chiến.
Thời kỳ 1946 - 1954, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối kháng chiến của Đảng, chỉ rõ phương châm, mục đích cuộc kháng chiến, phân tích một cách khoa học những chỗ mạnh, yếu của ta so với những chỗ mạnh, yếu của địch; giải thích rõ cho Nhân dân hiểu vì sao phải kháng chiến, làm thế nào để thắng, đánh nhất định khổ, nhưng nhất định thắng lợi.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ... đã có mặt trên các chiến trường nóng bỏng, phản ánh và động viên tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, sản xuất của chiến sĩ, đồng bào cả nước. Thời gian này, công tác khoa giáo tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, vận động trí thức; tổ chức bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ, phát triển nền giáo dục quốc dân, chống văn hóa nô dịch của thực dân, xây dựng nền văn hóa mới với ba nguyên tắc: khoa học hóa, đại chúng hóa, dân tộc hóa. Công tác tuyên huấn đã động viên phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm; nêu bật ý nghĩa to lớn của các chiến thắng Việt Bắc, Biên giới, Đông xuân 1953 - 1954... Tuyên truyền rộng rãi nội dung Đại hội lần thứ II của Đảng...
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng đã chỉ đạo công tác tuyên giáo tập trung giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tích cực tiến công, ý chí quyết thắng, quyết tâm chấp hành mệnh lệnh chiến đấu, khắc phục tư tưởng tiêu cực, ngại gian khổ hy sinh, uốn nắn tư tưởng chủ quan, khinh địch khi có thắng lợi, nêu gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh oanh liệt trong toàn quân, toàn dân.
Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương, thừa nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Nhân dân ta bước sang một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà.
2.2. Thời kỳ 1954 - 1975
Công tác tuyên giáo của Đảng thực hiện cuộc vận động chính trị to lớn, nhằm quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Tập trung tạo sự nhất trí về chính trị, tinh thần của toàn xã hội. Phát hiện và uốn nắn những lệch lạc trong Nhân dân, chống sự phá hoại về mặt tư tưởng của các lực lượng thù địch, chống chiến tranh tâm lý, chống văn hóa nô dịch, phê phán lối sống đồi trụy của Mỹ ngụy. Kết hợp giáo dục chính trị, động viên kịp thời, phát động tư tưởng đi liền với tổ chức; tập hợp rộng rãi tất cả mọi người dân yêu nước, mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới và ngay ở nước Mỹ; tạo sự đồng tình ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa để bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Công tác tuyên giáo đã góp phần động viên Nhân dân miền Bắc ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa. Đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người lao động làm chủ đất nước, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có văn hóa và kỹ thuật, có sức khỏe, những người phát triển toàn diện để xây dựng xã hội mới. Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học tự nhiên, kỹ thuật và khoa học xã hội; xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học; tiến hành phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng, phát động phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và kỹ thuật. Cổ vũ những điển hình xuất sắc trên một số lĩnh vực chủ yếu được các ngành, các đoàn thể tổng kết, trở thành ngọn cờ tiêu biểu của phong trào thi đua như Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải, Tiếng trống Bắc Lý; “CờBa nhất”… Nhiều lĩnh vực, công tác tuyên giáo ở miền Bắc đã phát triển mạnh mẽ, có quy mô lớn, đặc biệt là giáo dục và y tế.
Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, công tác tuyên giáo đã khơi dậy ý chí thi đua yêu nước: “Tay cày tay súng”, “Tay búa tay súng”, “Tiếng hát át tiếng bom”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”, bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội và miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba (khoá III), tháng 10 năm 1961, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam được thành lập. Công tác tuyên giáo ở miền Nam đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi, trên cả ba vùng: miền núi, đồng bằng và đô thị; khơi dậy lòng căm thù giặc, bồi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, đức hy sinh, tạo nên phong trào thi đua giết giặc, lập công. Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội là kết quả của đường lối lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết quả của sức mạnh trí tuệ Việt Nam, của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Công tác tuyên giáo đã góp phần xứng đáng làm nên sức mạnh diệu kỳ Việt Nam để chiến đấu và chiến thắng hoàn toàn kẻ thù đó là một trong những chiến công vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX.
3. Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ năm 1975 đến nay)
Sau khi đất nước thống nhất, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước thành sức mạnh mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên các tầng lớp Nhân dân khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước từ pháp lý đến xây dựng hệ thống chính trị thống nhất trong cả nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới quốc gia, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, tạo điều kiện cho các bước phát triển tiếp theo. Từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước.
Công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần hình thành và từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận, đưa đường lối đổi mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, mở rộng dân chủ, khơi dậy sự sáng tạo của mọi ngành, mọi địa phương, các tầng lớp Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc, để đạt những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại.
Ngành tuyên giáo đã tham mưu, đề xuất cho Đảng nhiều luận điểm mới về văn hoá, giáo dục, khoa học, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân... Lý luận xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó nhấn mạnh văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là một trong những yếu tố quyết định cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước. Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo những con người có kiến thức văn hoá, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cùng với giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Phát triển lý luận về con người, xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình phát triển. Con người là chủ thể sáng tạo ra mọi của cải vật chất và sản phẩm tinh thần, là động lực quan trọng nhất của quá trình phát triển. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân ở nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực…
Bước sang thế kỷ XXI, công tác tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại… Công tác tuyên giáo ngày càng bám sát thực tiễn, dự báo, phát hiện, đề xuất và tham gia xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để định hướng và giải quyết những vấn đề tư tưởng liên quan đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an sinh xã hội... Sau hơn30 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đó là công lao của toàn Đảng và toàn dân ta,trong đó có sự đóng góp lớn lao của toàn ngành tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương.
Phần thứ hai
90 NĂM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ HÀ TĨNH  (1930-2020)
          I. CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ  LUÔN GẮN LIỀN VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG 90 NĂM QUA
1. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ thời kỳ 1930 -1939
Cuối tháng 3-1930, được sự uỷ nhiệm của Xứ uỷ Trung Kỳ, Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh đã được tổ chức tại bến đò Thượng Trụ (Thiên Lộc, Can Lộc) để kịp thời lãnh đạo quần chúng vùng dậy đấu tranh. Từ tháng 4-1930, các tổ chức Đảng cấp huyện, các chi bộ cộng sản liên tiếp ra đời và đã bắt đầu sử dụng hình thức tuyên truyền, cổ động để thức tỉnh quần chúng. Truyền đơn, biểu ngữ, cờ đỏ búa liềm xuất hiện ở nhiều nơi, thúc đẩy phong trào cách mạng dấy lên mạnh mẽ, mà đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.
Thời kỳ 1930-1931, hoạt động tuyên truyền chủ yếu tập trung vào kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (01/5), Ngày chống chiến tranh đế quốc (01/8)… Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh uỷ, các địa phương đã có nhiều hình thức kỷ niệm: bí mật treo cờ, rải truyền đơn, diễn thuyết. Đây là lần đầu tiên quần chúng Hà Tĩnh được biết và được kỷ niệm ngày quốc tế lao động bất chấp sự cấm đoán của kẻ thù. Đặc biệt, báo "Bước tới" - cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ số đầu đã được phát hành. Bên cạnh đó, Huyện uỷ Can Lộc ra báo "Tự cứu", Thạch Hà ra báo "Tiếng gọi", Đức Thọ ra báo "Cổ động", Cẩm Xuyên ra báo "Bước tới"... Nội dung các tờ báo của Đảng bộ đã định hướng tư tưởng, đưa tin về các phong trào đấu tranh và thông báo các chủ trương của Tỉnh uỷ, có khi đăng cả thơ ca cách mạng.
Tuy hoạt động trong điều kiện bí mật và khó khăn, nhưng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đảng bộ thời kỳ cách mạng 1930 - 1931 được tiến hành khá toàn diện, phong phú, góp phần to lớn trong việc giác ngộ, tổ chức một bộ phận lớn quần chúng đi theo. Mỗi cán bộ cấp uỷ và đảng viên đều làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng.
Ban tuyên truyền tại Đảng bộ Hà Tĩnh có mốc ra đời sớm hơn so với cả nước. Theo Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, sau khi thành lập Đảng bộ lâm thời (cuối tháng 3/1930), Ban Tuyên truyền huấn luyện của Tỉnh uỷ bắt đầu đi vào hoạt động và mốc đánh dấu sự ra đời của Ban Tuyên truyền bằng việc ra số đầu tiên vào ngày 01/5/1930 của báo Bước tới - cơ quan tuyên truyền của Tỉnh uỷ.
Thời kỳ 1935 - 1936 ở Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền cách mạng diễn ra ở nhiều nơi, nhất là việc in ấn và rải truyền đơn. Nội dung truyền đơn là ca ngợi tinh thần đấu tranh của Nhân dân thời kỳ 1930 - 1931 và kêu gọi quần chúng tiếp tục đấu tranh.   
Tháng 4/1938, Đại hội Đảng bộ tỉnh được triệu tập ở làng Đan Chế (Thạch Long, Thạch Hà), đánh dấu việc khôi phục Đảng bộ và Ban Tuyên truyền huấn luyện của Đảng bộ. Công tác tuyên truyền giáo dục của Đảng bước vào một giai đoạn mới.
Tháng 6/1939,  Đại hội Đảng bộ tỉnh được tổ chức và đã có một số quyết định cụ thể về công tác tuyên truyền huấn luyện, về cơ quan in, cơ quan huấn luyện… Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, nhiều hình thức tuyên truyền được tổ chức qua các hội phường quần chúng như: Phường cấy, phường gặt, phường lợp nhà, nông đoàn (của Hội Nông dân), các cuộc mít tinh sách báo; phong trào ca hát, văn nghệ được dấy lên, nhiều gánh hát được tổ chức. Các vở tuồng, chèo có nội dung tiến bộ được dàn dựng và biểu diễn, có tác dụng khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước của Nhân dân. Phong trào truyền bá chữ quốc ngữ phát triển ở nhiều nơi, thu hút nhiều người, nhiều tổ chức xã hội tham gia…
2. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ thời kỳ 1939 -1945
Sau khi Mặt trận cứu quốc được thành lập (tháng 5/1941), công tác tuyên truyền chuẩn bị giành chính quyền được xúc tiến. Một cơ quan ấn loát bắt đầu được thành lập ở Trại Hồng (Can Lộc) để in tài liệu tuyên truyền; các đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở.
Khi Nhật đảo chính Pháp, Trung ương Đảng ra Chỉ thị "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Lúc bấy giờ, một số học sinh đã bắt liên lạc với Việt Minh ở Hà Nội trở về mang theo nhiều tài liệu tuyên truyền như báo "Cờ giải phóng", chương trình, điều lệ, tuyên ngôn của Việt Minh...
Bấy giờ, nạn đói ở Hà Tĩnh và nhiều tỉnh miền Bắc diễn ra trầm trọng. Phong trào chống đói được dấy lên. Đảng đã giác ngộ thêm cho quần chúng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp nhau khi khó khăn và điều quan trọng hơn là tập hợp được lực lượng quần chúng, tập dượt họ để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành chính quyền sau này. Trong bối cảnh đó, hoạt động của tổ chức Tân Dân Đoàn từ Vinh vào Hà Tĩnh, tổ chức này đi ngược lại lợi ích của quần chúng, lại được Đảng tuyên truyền giải thích nên các chính trị phạm đã sớm chuyển sang hoạt động trong Mặt trận Việt Minh. Tổ chức  Tân Việt Nam ở Huế, sau nhiều lần gửi thư, tài liệu ra bắt liên lạc để gây cơ sở nhưng không thành, sau đã gửi cán bộ ra nhưng bị cán bộ Việt Minh ngăn chặn lại không cho họ tuyên truyền nên cũng không gây được ảnh hưởng ở Hà Tĩnh. Việc ngăn chặn hoạt động của hai tổ chức Tân Dân Đoàn và Tân Việt Nam ở Hà Tĩnh là một thành công bước đầu trong công tác tuyên truyền của Đảng bộ.
Tháng 5/1945, Ban vận động thành lập Việt Minh liên tỉnh ra đời. Bằng các hình thức để lôi kéo quần chúng đi theo Mặt trận Việt Minh, tách quần chúng ra khỏi các tổ chức thân Nhật hoặc có xu hướng thân Nhật, chống lại độc lập giả hiệu của Nhật là một thành công lớn của những người cách mạng ở Hà Tĩnh trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền.
Tháng 8/1945, Đại hội Việt Minh liên tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh họp. Công tác chuẩn bị cho khởi nghĩa được xúc tiến khẩn trương. Các địa phương đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền để kêu gọi quần chúng khởi nghĩa lập chính quyền cách mạng. Truyền đơn kêu gọi quần chúng đã được rải khắp nơi; các cuộc mít tinh, diễn thuyết, biểu tình tuần hành vũ trang được tổ chức, thu hút hàng vạn người tham gia. Băng cờ khẩu hiệu được treo khắp các nơi; nhiều làng đã tổ chức đánh trống gõ mõ suốt ngày đêm. Quần chúng hăng hái phấn khởi, khí thế cách mạng dâng cao.
Hưởng ứng lệnh khởi nghĩa của Uỷ ban khởi nghĩa, Nhân dân các địa phương đã vùng dậy với một khí thế chưa từng có. Trong niềm vui chung của một nước Việt Nam độc lập tự do vừa được khai sinh, Nhân dân Hà Tĩnh tự hào rằng “Trong cuộc cách mạng Tháng Tám 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh về đích đầu tiên trong cuộc thiết lập chính quyền cách mạng trên khắp đất nước ta”.
Từ 1930 - 1945, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh đã tiến hành bền bỉ và sáng tạo lúc bất hợp pháp, lúc hợp pháp, lúc bí mật, lúc công khai đã mang đến cho đảng viên và quần chúng những tư tưởng, chủ trương của Đảng, giác ngộ họ tự nguyện đứng dưới lá cờ Đảng đấu tranh chống áp bức, bóc lột, làm cách mạng dân tộc, dân chủ, đưa cách mạng đến thành công, chính quyền về tay Nhân dân tháng 8/1945.
3. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ giai đoạn  1945 - 1954
Thắng lợi của cuộc Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám đã mở ra một trang sử mới cho phong trào cách mạng của Nhân dân Hà Tĩnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân tỉnh ta phấn khởi tin tưởng hăng hái bắt tay xây dựng và bảo vệ chế độ mới.
Tỉnh đã thành lập Ty Thông tin - Tuyên truyền để tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia sản xuất, xoá mù chữ, củng cố đoàn kết trong nội bộ, ủng hộ đồng bào Nam Bộ kháng chiến chống Pháp, động viên mọi người hăng hái tham gia các phong trào thi đua hành động cách mạng.
Cuối năm 1945, trên cơ sở các chi bộ được khôi phục, các huyện uỷ và Tỉnh uỷ lâm thời được thành lập và triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Thành công của Đại hội Đảng đã đánh dấu việc hoàn thành quá trình khôi phục Đảng bộ.
Thực hiện chủ trương của Đại hội, Đội Tuyên truyền xung phong của Tỉnh uỷ được thành lập, do đồng chí Đinh Nho Liêm làm đội trưởng. Mặc dù lực lượng mỏng, trình độ mọi mặt còn hạn chế, nhưng các đội viên Đội Tuyên truyền xung phong đã ngày đêm đi xuống tận các thôn xóm của 8 huyện trong tỉnh, nhất là đi sâu vào vùng có đồng bào theo đạo Công giáo để tuyên truyền vận động quần chúng. Công tác tuyên truyền của Đội đã góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đoàn kết trong Nhân dân, nhất là giữa đồng bào lương - giáo. Đội đã nhận được sự tin cậy và tình cảm tốt đẹp của đồng bào.
Công tác tuyên truyền của Đảng bộ Hà Tĩnh trong những ngày cuối năm 1945 và đầu năm 1946 chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ cứu đói, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân; xóa nạn mù chữ, xây dựng đời sống mới. Đảng bộ đã phát động được trong toàn dân phong trào "nhường cơm, sẻ áo", quyên góp gạo giúp người nghèo, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, khai hoang phục hoá mở rộng diện tích canh tác, với các khẩu hiệu "tấc đất, tấc vàng"; hưởng ứng phong trào "Tuần lễ vàng", phong trào xây dựng quỹ Độc lập do Chính phủ phát động...
Ngày 19/12/1946, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh bước vào cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 2/1947, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh được tổ chức tại xã Thạch Lưu (Thạch Hà). Để tăng cường hơn nữa công tác tư tưởng - văn hoá trong tình hình mới, theo quyết nghị của Đại hội, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ được thành lập. Hệ thống tuyên huấn của Đảng được củng cố, kiện toàn từ tỉnh xuống tận các chi bộ.
Nhằm mục đích thống nhất về nội dung hoạt động của các cơ quan thông tin trong tình hình mới, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Tuyên truyền kháng chiến. Trong những tháng đầu năm 1947, công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng bộ tập trung phổ biến quán triệt về chủ trương, đường lối kháng chiến của Trung ương Đảng, về những âm mưu, thủ đoạn của địch, tuyên truyền về nội dung, kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là những phương hướng nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức các đợt học tập, kiểm điểm trong toàn Đảng bộ theo nội dung thư của Hồ Chủ Tịch gửi cho "Các đồng chí Trung Bộ" nhằm tẩy sạch các khuyết điểm, như địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, tội hẹp hòi, ham chuộng hình thức, ích kỷ, kiêu ngạo v.v..; đồng thời giúp nhau phát huy những đức tính quý báu.
Hoạt động thông tin, tuyên truyền ngày càng diễn ra sôi nổi, sâu rộng. Toàn tỉnh lúc bấy giờ có 3 tờ báo địa phương (Gọi bạn, Liên Việt Hà Tĩnh và Thông Tin). Ngoài ra, Tỉnh uỷ quyết định ra hàng tháng một số báo đặc biệt "Hà Tĩnh thi đua". Các báo đã tuyên truyền giải thích khá đậm chủ trương chính sách kháng chiến của Đảng, Chính phủ cho toàn dân, kêu gọi Nhân dân tham gia kháng chiến, xây dựng đời sống mới. Đến giữa năm 1948, theo chủ trương của Tỉnh uỷ, hai tờ Gần dânLiên Việt được thống nhất thành tờ "Toàn dân" mỗi tuần ra một số, mỗi tháng ra một số đặc biệt.
Giai đoạn 1948 - 1949, hoạt động tuyên truyền, vận động của Đảng bộ đã góp phần quan trọng tạo nên một phong trào thi đua thanh toán nạn mù chữ sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh với những thành tích rất rực rỡ. Tháng 8/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen Hà Tĩnh đã có thành tích trong phong trào thi đua thanh toán nạn mù chữ. Huyện Cẩm Xuyên trở thành huyện đầu tiên của Hà Tĩnh và của cả Liên khu IV thanh toán được nạn mù chữ, đã vinh dự nhận được thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 15/11/1948).
Tháng 4/1949, Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh được tổ chức tại làng Nga Khê (Thượng Lộc - Can Lộc). Đại hội chủ trương chỉnh đốn lại Ban Tuyên huấn các cấp, nhất là Tuyên huấn chi bộ; thành lập và củng cố Ban Tuyên huấn của đoàn thể quần chúng. Sau Đại hội, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được chia làm 2 ban là Ban Tuyên truyền cổ động và Ban Huấn học.
Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tham mưu cho cấp uỷ trên lĩnh vực tư tưởng, bộ máy Tuyên huấn của các cấp uỷ ngày càng được củng cố, tăng cường. Đội ngũ cán bộ Tuyên huấn đã có sự trưởng thành vượt bậc theo đà đi lên của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ban Tuyên huấn các huyện uỷ và hoạt động tuyên huấn ở các chi bộ, đảng bộ được chấn chỉnh và củng cố một bước. Từ đây, hoạt động công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng bộ được tổ chức quy cũ, chặt chẽ và có nhiều khởi sắc hơn trước.
Đến tháng 6/1953, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã quyết định thống nhất hai bộ phận Tuyên huấn của Tỉnh  uỷ và Ty Tuyên truyền Văn nghệ thành một bộ phận gọi là Ban Tuyên huấn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ. Đây là, mốc đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng bộ, khẳng định vị trí quan trọng của công tác tuyên huấn trong cách mạng và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Giai đoạn 1945 - 1954, Đảng bộ Hà Tĩnh đã tập trung cao độ sự lãnh đạo thưc hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc địa phương, ra sức bồi dưỡng sức dân, đẩy mạnh sản xuất và sẵn sàng chi viện cao nhất sức người, sức của cho các chiến trường. Hoạt động công tác tư tưởng  - văn hoá của Đảng bộ thời gian này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng cả về chính trị và tinh thần, tạo niềm tin sâu sắc của Nhân dân đối với Đảng, Chính phủ và Bác Hồ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, trên lĩnh vực hoạt động tư tưởng - văn hoá cũng như lĩnh vực khoa giáo đã có nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu với những thành tích rất vẻ vang.
4. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ giai đoạn 1954 - 1965
Hoạt động tuyên giáo tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng, gắn liền với tuyên truyền, vận động công cuộc sửa sai ở Hà Tĩnh và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, 11… Đồng thời với việc tổ chức học tập nghị quyết, chính sách của Đảng, Tỉnh ủy đã có chủ trương tổ chức kỷ niệm hoạt động các ngày lễ lớn; tăng cường các hình thức tuyên truyền để chống âm mưu hành động phá hoại của kẻ thù, giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương với các hình thức tuyên truyền như phát hành các tờ tin, khẩu hiệu, phát thanh, văn nghệ; tổ chức tuyên truyền lưu động, có lực lượng văn nghệ tham gia; tổ chức nói chuyện; mở lớp huấn luyện; in ấn và phát hành tài liệu…
Công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng bộ đã góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và quần chúng, ổn định tình hình tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao niềm tin vào Đảng và Chính phủ, động viên mọi người hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa tỉnh nhà bước vào một giai đoạn cách mạng mới.
Công tác tuyên truyền giáo dục của Đảng bộ trong những năm 1958 - 1960 tập trung động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ đã tuyên truyền tổ chức cho nhân dân học tập, quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về thuế, đi dân công, thực hiện nghĩa vụ quân sự... Những sinh hoạt chính trị lớn được tổ chức và tiến hành rộng rãi với nhiều hình thức đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về tình hình nhiệm vụ, củng cố niềm tin, ý chí cách mạng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân... Phong trào văn hoá - văn nghệ đi vào chiều sâu; Việc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể quan tâm đúng mức. Hoạt động của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh đã đi vào quy cũ. Bộ máy tuyên huấn các cấp của Đảng bộ được củng cố, ngày càng cải tiến nội dung, phương thức hoạt động nên chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt, làm tròn vai trò tham mưu cho cấp uỷ trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.
Giai đoạn 1961 - 1965, nhiệm vụ công tác tuyên huấn của Đảng bộ là tuyên truyền rộng rãi cho cuộc vận động chỉnh huấn, nhằm tạo chuyển biến mới về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho mọi người phấn khởi hăng hái đẩy mạnh thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Hà Tĩnh: các lớp chỉnh huấn, lớp học tập quán triệt nghị quyết được triển khai; công tác giáo dục công nhân được chú trọng. Các đợt thi đua "gióng trống phất cờ, mọi mặt tiến quân, mùa xuân đại thắng", "rửa hận Đa Bàn, trả thù cho đồng bào Phương Mới", chiến dịch "chiến thắng An Khê", phong trào "học tập Duyên Hải, thi đua với Duyên Hải", phong trào "những người tình nguyện vượt mức kế hoạch Nhà nước 5 năm"... diễn ra sôi nổi, góp phần làm thay đổi tình hình của địa phương, đơn vị.
Ngày 25/7/1962, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có Nghị quyết số 20 về việc phát hành tờ báo của Đảng bộ tỉnh và ra số đầu tiên vào ngày 2/9/1962. Đây là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành trong công tác báo chí của Đảng bộ, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, các ngành, các đoàn thể, đáp ứng yêu cầu về thông tin trên các mặt đời sống xã hội; góp phần cổ vũ, động viên phong trào quần chúng trong tỉnh thi đua hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Năm 1961, Đài truyền thanh các huyện bắt đầu được xây dựng, nhằm thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình trong tỉnh, trong nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Trong phong trào "Học tập Bắc Lý thi đua hai tốt" đã xuất hiện lá cờ đầu Cẩm Bình - điển hình giáo dục toàn diện theo mục tiêu đào tạo và phương châm giáo dục của Đảng. Nhiệm vụ bảo vệ sức khoẻ Nhân dân được Đảng bộ, chính quyền các cấp và ngành y tế thường xuyên chú trọng. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển rộng rãi, góp phần động viên mọi người, mọi ngành hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập. Công tác chỉnh huấn, vận động chính trị, vận động sản xuất được tổ chức hàng năm, đã góp phần nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ thêm một bước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh vực.
Song song với việc đẩy mạnh các hoạt động, bộ máy tổ chức, biên chế của ban tuyên huấn các cấp đã được kiện toàn, củng cố. Tháng 4/1962, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ được thành lập. Năm 1963, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ được đổi thành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Bộ máy tuyên giáo được kiện toàn, củng cố và tăng cường cả về số lượng biên chế cũng như phương thức hoạt động từ tỉnh đến huyện. Hoạt động của Ban Tuyên giáo đã góp phần to lớn vào những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), chuẩn bị đầy đủ cả về tư tưởng và tổ chức, về tiềm lực kinh tế, quốc phòng để cùng với quân dân miền Bắc bước vào một thời kỳ cách mạng mới đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt - Thời kỳ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, xây dựng hậu phương và chi viện tiền tuyến đánh bại kẻ thù.
5. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ giai đoạn 1965-1975
Từ năm 1965-1968, Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo Nhân dân trong tỉnh thực hiện chuyển hướng mọi hoạt động sang thời chiến, xây dựng kinh tế, tăng cường tiềm lực, sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đảm bảo chi viện cho cách mạng miền Nam. Công tác tuyên huấn của Đảng bộ gắn với tuyên truyền, vận động phong trào "Phá kỷ lục 26/3, Bình Hà quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược”; về “Đại hội những người sản xuất giỏi và chiến đấu giỏi"; về Bài nói chuyện của Bác Hồ với Đoàn cán bộ Hà Tĩnh (ngày 6/7/1966); về Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước ngày 17/7/1966 "không có gì quý hơn độc lập tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn với triển khai các Nghị quyết Trung ương 11, 12 ..., Đảng bộ đã phát động phong trào toàn dân ra quân thực hiện lời Bác dạy, làm cho phong trào Hà Tĩnh "nổi bật lên"... Đợt học tập đã tạo được những chuyển biến mới trong các cấp uỷ, trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về các mặt sản xuất và chiến đấu.
Trên đà chuyển biến tốt về tư tưởng của quần chúng, Tỉnh uỷ tiếp tục mở đợt sinh hoạt với chủ đề: "Ơn nặng thù sâu","không có gì quý hơn độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội" rồi tiếp đến thực hiện dân chủ hoá kế hoạch; Các đợt báo công, lập công được tiến hành với quy mô rộng. Ngoài ra, Đảng bộ còn tổ chức những đợt sinh hoạt, những cuộc vận động phong trào phù hợp với từng lĩnh vực, từng ngành, đoàn thể. Đáng chú ý nhất là qua cuộc vận động xây dựng Đảng bộ cơ sở và chi bộ "4 tốt", đảng viên "4 tốt", "3 xây, 3 chống", "3 điểm cao" trong các ngành công nghiệp, thương nghiệp; các phong trào "Thanh niên 3 sẵn sàng" "Phụ nữ 3 đảm đang", "chiến sĩ giỏi" trong quân đội đã động viên được tinh thần yêu nước, dám hy sinh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu trong lực lượng thanh niên, phụ nữ, quân đội…
Đi đôi với công tác tuyên truyền, giáo dục qua các đợt sinh hoạt chính trị, công tác huấn luyện từ tỉnh đến cơ sở trong thời kỳ 1965 - 1968 đã được Tỉnh uỷ và các cấp uỷ chú trọng. Các cơ quan Báo Hà Tĩnh, Thông tin, Văn hoá ... đã thường xuyên bám sát nội dung tuyên truyền của tỉnh. Phong trào văn hoá, văn nghệ phát triển đồng đều, toàn diện, mạnh nhất là văn nghệ. Phong trào đọc sách báo, làm theo sách báo phát triển khá, có tác dụng giáo dục tư tưởng và học tập kỹ thuật; hoạt động của các ngành trong khối Khoa giáo đạt được nhiều thành tích. Công tác y tế, vệ sinh phòng bệnh chuyển biến tốt. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và tăng cường phục vụ kịp thời yêu cầu cấp cứu chấn thương và chữa bệnh trong thời chiến.  Phong trào thể dục, thể thao yêu nước chống Mỹ mà nội dung chủ yếu là phong trào 5 luyện (chạy, nhảy, bơi, bắn, võ) phát triển khá, góp  phần phục vụ có hiệu quả sản xuất và chiến đấu. Ban Tuyên giáo các cấp đã phát huy được một bước chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao được lòng tự hào của quần chúng trong việc góp công, góp của bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, xây dựng hợp tác xã và quê hương.
Nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng mới, hệ thống tổ chức Tuyên giáo được củng cố và tăng cường từ tỉnh xuống huyện và cơ sở. Cán bộ Tuyên giáo các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ. Lực lượng giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông tin viên được quan tâm đào tạo. Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được củng cố, tăng cường. Ban có các bộ phận: Tuyên truyền nông thôn, Tuyên truyền xí nghiệp, Huấn học và Văn phòng. Ban Tuyên giáo các huyện cũng được kiện toàn. Ban Tuyên giáo của các đảng bộ xã cũng được thành lập do đồng chí bí thư đảng uỷ hoặc trực đảng làm Trưởng ban.
Giai đoạn 1968 - 1975, công tác tuyên giáo đã góp phần tích cực vào việc động viên mọi người hăng hái tham gia lao động sản xuất, khôi phục kinh tế, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, cùng cả nước tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, khắc phục tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác đối với âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ. Trong thành công chung của công cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. 
Thời kỳ này, hệ thống tổ chức và cán bộ Ban Tuyên giáo có nhiều đổi mới. Từ năm 1969, bộ phận khoa giáo trong Ban Tuyên giáo được thành lập từ tỉnh đến huyện, các bộ phận khác vẫn duy trì như trước đây. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có 24 -25 đồng chí, Ban tuyên giáo các huyện, thị uỷ cũng được tiếp tục kiện toàn, có khoảng 6-8 cán bộ.
Mười năm (1965-1975) là chặng đường đầy khó khăn gian khổ do kẻ thù đẩy cuộc chiến tranh phá hoại đến đỉnh điểm, sự tàn phá của thiên tai và xuất phát về kinh tế quá thấp, nhưng Đảng bộ và quân dân Hà Tĩnh bền gan, bền lòng với tư thế tiến công, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã viết nên trang sử rất đỗi tự hào. Đây là thời kỳ công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện của Đảng bộ đã giành được nhiều thành công rực rỡ, hào hùng, ghi nhiều dấu ấn vào lịch sử của tỉnh nhà.
6. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ giai đoạn 1976 - 1991
Thực hiện Nghị quyết số 245, ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An được hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Thời kỳ này, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Nghệ Tĩnh chủ yếu là tuyên truyền, học tập Nghị quyết Trung ương 19, 20, 22, 23, 24 của Trung ương; Chỉ thị 100 của Ban Bí thư; các nghị quyết của tỉnh về nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam và của Nghệ Tĩnh trong giai đoạn mới…
Một trong những thành tích nổi bật của công tác tuyên truyền giai đoạn này là đã góp phần thúc đẩy quá trình thi công công trình Kẻ Gỗ, Vách Bắc - công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Công tác tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia xây dựng công trình này đã được tiến hành rầm rộ, sôi nổi và hừng hực khí thế thi đua…
Ngày 3/2/1976, Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh (đặt tại Thành phố Vinh) bắt đầu phát sóng. Năm 1977,  Đài truyền hình Nghệ Tĩnh ra đời. 
Báo Hà Tĩnh sáp nhập với Báo Nghệ An thành Báo Nghệ Tĩnh. Đội ngũ lãnh đạo và phóng viên của Báo được tăng cường. Nội dung tuyên truyền đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; cổ vũ, động viên các phong trào cách mạng của Nhân dân trong tỉnh.
Hoạt động văn hoá, văn nghệ phát triển đúng hướng, đạt kết quả thiết thực, bước đầu xây dựng con người mới trên quê hương Nghệ Tĩnh. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ được quan tâm đúng mức. Thành quả bước đầu từ công tác nghiên cứu lịch sử Đảng của Đảng bộ là đã được đưa xuống các trường học, cơ quan, xí nghiệp và địa phương để tuyên truyền, phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh, địa phương và đơn vị. Các ngành trong khối Khoa giáo có bước phát triển đáng kể. Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân chuyển biến tích cực. Mạng lưới y tế đã được bố trí tương đối đồng bộ. Phong trào thể dục thể thao ngay sau ngày hợp tỉnh đã triển khai một số hoạt động phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị. Hoạt động khoa học - kỹ thuật đã tập trung phục vụ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho nhân dân.
Đầu năm 1976, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ Tĩnh cùng với Nhân dân cả nước đã sôi nổi chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất cả nước. Thực hiện chủ trương của Trung ương và của Tỉnh uỷ, công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành với nhiều hình thức phong phú cả về chiều rộng và chiều sâu đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, một không khí phấn khởi trong nhân dân. 
 Chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc nổ ra. Nghệ Tĩnh lại làm nhiệm vụ hậu phương, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh đã thực hiện tốt việc tuyên truyền chiến thắng trên mặt trận biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, động viên khí thế cách mạng, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc và quê hương. 
Trước diễn biến phức tạp của tình hình cách mạng thế giới, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã có sự dao động, bối rối. Trước tình hình đó, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ đã có hướng dẫn tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nâng cao phẩm chất cộng sản cho cán bộ, đảng viên. Qua đợt học tập, nhiều nơi cán bộ, đảng viên đã xây dựng cho mình chương trình hành động cụ thể để rèn luyện. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị này, các cấp uỷ Đảng đã khẳng định được vị trí của việc giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên và thấy rõ ảnh hưởng tác hại của tình trạng thoái hoá, biến chất, chạy theo những hoạt động tiêu cực làm tổn hại đến uy tín của Đảng, thấy rõ cần phải thông qua việc học tập, tự phê bình và phê bình để, xây dựng Đảng, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng.
Sau khi hợp tỉnh, tổ chức tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã được củng cố một bước. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã có nhiều cố gắng vươn lên để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác huấn luyện của Đảng bộ trong thời kỳ 1976 - 1985 có nhiều nét mới. Đến năm 1980, toàn tỉnh đã có một hệ thống trường Đảng khá hoàn chỉnh, bao gồm Trường Đảng tỉnh tập trung và tại chức, 27 trường Đảng huyện, thị, một số trường ngành và nhiều xã đã có trường Đảng xã.
Ban Tuyên giáo Nghệ Tĩnh đã đẩy mạnh chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, XII, VIII và các nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 04, Nghị quyết 10 và một số chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ…
Công tác tuyên truyền giáo dục về tình hình quốc tế thời kỳ này được tăng cường. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chào mừng kỳ niệm các ngày kỷ niệm lớn trong các năm tiếp tục được đẩy mạnh chất lượng. Hoạt động của ngành Văn hoá, Thể dục thể thao, Giáo dục được nâng cao. Nhiều công trình phúc lợi xã hội, công trình văn hoá được xây dựng. Các địa phương đã tổ chức hoạt động kỷ niệm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.  
Thời kỳ 1986 - 1991 trong xu thế đổi mới toàn diện, về phương thức thực hiện công tác tư tưởng cũng có nhiều đổi mới. Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh đã quyết định lấy ngày 3 hàng tháng là “Ngày chính trị". Đây là một hình thức sinh hoạt mới, đảm bảo thông tin hai chiều, tạo ra phong cách mới trong giáo dục chính trị của Đảng, tạo điều kiện để cấp uỷ viên tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ sở, giải quyết được vấn đề mà quần chúng quan tâm. Việc tổ chức “Ngày chính trị” ngày càng đi vào nền nếp, từng bước tìm ra những nội dung và hình thức, cơ chế thích hợp để có thông tin hai chiều chính xác, góp phần thực hiện tốt công tác tư tưởng. Sau năm 1987, Tỉnh uỷ đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với việc phê bình công khai trên báo đài, đưa lên phương tiện thông tin đại chúng cả những mặt tốt và cả những vụ việc tiêu cực nhằm thúc đẩy các cơ quan chức năng giải quyết, đồng thời có tác dụng răn đe, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực góp phần xây dựng niềm tin trong Nhân dân, cán bộ và đảng viên.
Từ năm 1990, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có nhiều phát hiện và tuyên truyền, giới thiệu những nhân tố mới, điển hình mới trong tỉnh. Những nhân tố này được tập hợp trong các tập sách nhỏ mang tên "Điểm sáng quê ta”. Qua đó, đã góp phần đưa thông tin, trao đổi kinh nghiệm và định hướng về các hình mẫu hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực, những tập sách này ra đời đã được cơ sở quan tâm đón nhận.
Để góp phần thông tin có định hướng đến tận các chi bộ Đảng và lực lượng báo cáo viên cấp uỷ trong Đảng bộ tỉnh, giúp các chi bộ có tài liệu sinh hoạt tốt, từ năm 1990, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã biên tập, in ấn phát hành xuống tận các chi bộ đảng 3 tập tài liệu sinh hoạt chuyên đề và 4 tập thông tin nội bộ. Năm 1991, Bản tin "Thông tin nội bộ" được phát hành hàng tháng, chất lượng được nâng lên, được các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên hoan nghênh, coi đây là một nguồn thông tin chính, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ở một số huyện như Quỳnh Lưu, Nghi Xuân... đã duy trì được bản tin trong huyện, chất lượng được quan tâm hơn.
Giai đoạn 1986 – 1991 công tác tuyên giáo đã cơ bản phục vụ kịp thời sự nghiệp đổi mới, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Báo Nghệ Tĩnh tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát hành đến đa số các chi bộ trong Đảng bộ. Đài Phát thanh tỉnh đã phủ sóng gần 100% các địa phương. Hoạt động văn hoá cơ sở phát triển sôi nổi. Hoạt động của các ngành thuộc khối khoa giáo có nhiều khởi sắc. Hoạt động khoa học kỹ thuật có chuyển biến rõ nét. Hệ thống giáo dục tiếp tục, phát triển, bước đầu đa dạng hoá các hình thức đào tạo. Công tác y tế được tăng cường. Công tác thể dục, thể thao những năm đầu đổi mới có một số chuyển biến, nhất là về thể thao thành tích cao.
Sau khi hợp tỉnh, Ban Tuyên giáo được hợp nhất và thành lập hai ban: Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy và Ban Khoa giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đến đầu năm 1977 có 31 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí lãnh đạo Ban (1 Trưởng ban và 2 phó ban), Ban được chia làm hai bộ phận: Văn phòng và Tuyên truyền - huấn học.
Đến đầu năm 1987, theo chủ trương của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ và Ban Khoa giáo Tỉnh uỷ đã tiến hành hợp nhất thành Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, gồm các bộ phận: Tuyên truyền, Huấn học, Khoa giáo, Văn hoá - văn nghệ và Văn phòng Ban.
Năm 1988, đã có 11/27 huyện chuyển trường Đảng huyện thành trung tâm giáo dục chính trị cấp huyện.
8. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ giai đoạn 1991 đến nay
Năm 1991 đến nay, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đảng bộ tiếp tục góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn; chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình”, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; chống lại các hiện tượng tiêu cực.
Đồng thời với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chia tách tỉnh, ổn định tình hình, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đến lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đến lần thứ XVII cùng nhiều sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
Sau ngày tái lập tỉnh, công tác tuyên giáo đã tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững lập trường, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng trong quá trình đổi mới; tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống một cách có hiệu quả. Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm, nhất là về Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo, Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Tĩnh…; về các thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh…; tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng; chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa; chú trọng phát triển giáo dục đào tạo; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân…
Ban Tuyên giáo các cấp đã thực tích cực trong định hướng thông tin, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhạy cảm, vấn đề dư luận quan tâm, tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh.
Công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, đảng viên từ năm 1991 đến nay đạt nhiều kết quả tích cực. Trường Chính trị Trần Phú được quan tâm đầu tư đúng mức, là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh. 13 Trung tâm Chính trị cấp huyện đi vào hoạt động nền nếp. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo Tỉnh ra đời, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, bồi dưỡng đảng viên và nắm bắt dư luận xã hội.
Công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng từ ngày tái lập tỉnh đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Công tác chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí được tăng cường, hoạt động tuyên truyền trên báo chí đảm bảo đúng định hướng và cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Báo Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung, tăng lượng phát hành. Việc ra đời Báo Hà Tĩnh điện tử ra đời đã đánh dấu một bước trưởng thành mới của báo chí Hà Tĩnh. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng diện phủ sóng, phát sóng thành công các chương trình qua vệ tinh vệ tinh AVG và Vinasat, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh trong thời kỳ mới. Lĩnh vực khoa giáo đạt nhiều kết quả mới, toàn diện: Mạng lưới trường lớp được củng cố, sắp xếp hợp lý, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai sâu rộng; Đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động; việc nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm… Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 25 biên chế, trong đó: 01 đồng chí trưởng ban, 03 đồng chí phó trưởng ban và 21 đồng chí cán bộ công chức. Về tổ chức của Ban, theo Quy định có 5 bộ phận: Tổng hợp; Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản; Giáo dục LLCT - Lịch sử Đảng; Khoa giáo - Văn hóa và Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo; Riêng Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 05 và Tạp chí Thông tin - Tư tưởng được Thường trực Tỉnh ủy giao trực tiếp do Ban chịu trách nhiệm điều hành. Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương có 4 - 6 đồng chí. Toàn tỉnh hiện có 04 báo cáo viên Trung ương, 52 báo cáo viên cấp tỉnh, 514 báo cáo viên cấp huyện, 2.686 cấp xã, phường, thị trấn; 32 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, 264 cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và tương đương.
Giai đoạn 1991- đến nay, công tác tư tưởng đã tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá, phấn đấu đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển. Có thể khẳng định rằng, sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân, cùng với những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh nhà sau hơn 30 năm đổi mới có vai trò rất to lớn của công tác tuyên giáo nói chung và đội ngũ những người trực tiếp làm công tác tuyên giáo nói riêng.
90 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh nhà. Ghi nhận những kết quả to lớn đó, Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và những danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt, năm 2014, Ngành Tuyên giáo tỉnh nhà vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG THỜI GIAN TỚI        
Kế thừa truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua, để góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo, lực lượng làm công tác Tuyên giáo trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác tuyên tuyền biển đảo, thông tin đối ngoại.
2. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước, trọng tâm là Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng cao của nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trong đó chú trọng đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà các chỉ thị, nghị quyết khác.
4. Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp uỷ định hướng, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng và các chính sách xã hội khác.
5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ; chỉ đạo nâng cao chất lượng, bồi dưỡng cán bộ tại trường Chính trị Trần Phú và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã. Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng toàn diện Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong tình hình mới.
6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản. Phối hợp tổ chức giao ban báo chí định kỳ, kịp thời cung cấp thông tin định hướng cho các cơ quan báo chí; từng bước đưa công tác chỉ đạo, quản lý báo chí vào nền nếp. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tạp chí, bản tin, các ấn phẩm báo chí nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin của nhân dân.
7. Đẩy mạnh việc tham mưu chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ban hành một số chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo, văn hoá - văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị
8. Tiếp tục chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Chú trọng công tác thẩm định nội dung các ấn phẩm đảm bảo tính Đảng, khoa học và chính xác trước khi xuất bản.
9. Tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh, đội ngũ Ban tuyên giáo các cấp. Thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều; đổi mới phương thức nắm bắt dư luận xã hội theo hướng nhanh nhạy, chính xác, kịp thời phản ánh cho thường trực cấp ủy và Ban Tuyên giáo cấp trên, nhằm góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.
*    *
 *
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành. Đây cũng là dịp để cán bộ toàn ngành ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
* Một số khẩu hiệu tuyên truyền
1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
3. Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)!
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
5. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX!
6. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng!
7. Quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh!
                                       
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn