Tập trung tổng kết, đánh giá việc đổi mới phương thức lãnh đạo, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác Đảng, thi hành Điều lệ Đảng.

Thứ năm - 04/07/2019 15:06
Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sáng ngày 03/7/2019. Dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo cấp ủy cơ sở; đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư, đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 865-QĐ/TU, ngày 18/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện có hơn 7.800 đảng viên sinh hoạt tại 105 tổ chức cơ sở đảng; với đa dạng loại hình (49 tổ chức đảng trong cơ quan hành chính, 2.978 đảng viên; 17 tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp, 1.342 đảng viên; 16 tổ chức đảng trong doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, 2.179 đảng viên; 15 tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên 50% vốn Nhà nước, 1.000 đảng viên, 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp dưới 50% vốn Nhà nước với 11 đảng viên, 7 tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân với 331 đảng viên).

Đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối thông qua báo cáo tổng kết
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, quy định của Điều lệ Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt, nhiều năm liên tục là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.
Đảng bộ Khối đã tập trung công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đã kiện toàn 22 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp 1.534 đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức cho 1.677 đồng chí, toàn Đảng bộ khối hiện có 80/105 đồng chí thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu chuyên môn, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 20%, tỷ lệ cấp ủy viên trẻ 11%. Quan tâm công tác dân vận của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh của Đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cấp ủy các cấp tổ chức hơn 2.000 lượt kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, xử lý kỷ luật 127 đảng viên, từ năm 2017 đến nay, có 82 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 128 đảng viên bị xóa tên.

Chủ trì Hội nghị
Việc thi hành Điều lệ Đảng được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế tại các tổ chức đảng, công tác đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở cơ sở.
Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong thời gian quan còn có những hạn chế, nhất là về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng, phương thức hoạt động còn chậm đổi mới; còn có cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng, chưa thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, tự phê bình và phê bình; việc tổ chức, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có lúc, có nơi còn chậm, chất lượng chưa cao; công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy có nơi còn lúng túng; một số tổ chức đảng chưa phát huy tốt vai trò, chưa quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nhìn chung còn hạn chế, chưa hiệu quả…
Từ thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ Khối cũng đã đề xuất một số nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp với điều kiện, mô hình của Đảng bộ Khối, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong tình hình hiện nay.
Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; đặc biệt là những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, sắp xếp tổ chức, bộ máy, bổ sung tạo nguồn cán bộ, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ, nhất là các doanh nghiệp; vai trò và hoạt động của đảng đoàn; vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp, kinh nghiệm công tác đảng của cấp ủy trong doanh nghiệp còn hạn chế. Đồng thời đề xuất một số vấn đề đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng…

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ Khối, báo cáo đã khái quát, đầy đủ kết quả công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ trong thời gian qua. Tuy vậy, với đặc thù là tổ chức đảng không có tổ chức hành chính tương ứng, cùng lúc lãnh đạo công tác đảng trong các cơ quan nhà nước và trong các doanh nghiệp, sẽ có những khó khăn nhất định, vì vậy, cần tổng kết, đánh giá đúng thực tiễn việc đổi mới phương thức lãnh đạo, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác Đảng, thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần làm rõ thêm những cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với những nội dung công tác xây dựng Đảng; đặc thù là tổ chức đảng không có chính quyền thì cần xác định trọng tâm vào nhiệm vụ gì? tổ chức đảng đã thực sự là hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong sản xuất kinh doanh hay không?, vậy vai trò của đảng ở đây có còn phù hợp không, hoặc cần thay đổi như thế nào cho hiệu quả; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cần tổ chức theo hướng nào để có chất lượng? Bí thư Tỉnh ủy nêu vấn đề để đại biểu thảo luận. Từ các hạn chế nêu trong báo cáo cần phân tích rõ nguyên nhân, đây là điểm cần thiết nhất để việc tổng kết có hiệu quả. Lưu ý nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần tập trung đánh giá kỹ về đảng viên làm kinh tế tư nhân, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Chú trọng hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đảng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện Ba đột phá là xây dựng thể chế; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, cần tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và triển khai chuẩn bị thật tốt các nội dung cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối  kết luận Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy Khối khái quát lại công tác chỉ đạo tổng kết ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở; yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để phục vụ hội nghị tổng kết của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, thời gian qua công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối đã đạt được kết quả toàn diện, tuy vậy nội dung tổng kết cần bổ sung thêm một số vấn đề theo yêu cầu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tuy đã đạt được kết quả tích cực nhưng còn có những hạn chế như: công tác xây dựng đảng ở một số đơn vị chưa được quan tâm nhiều, mới tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, còn xem nhẹ công tác xây dựng Đảng; việc triển khai chỉ thị, nghị quyết còn đa phần nhờ vào báo báo viên cấp trên, còn thực tế tại cơ sở tự triển khai còn rất hạn chế. Đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp phải quan tâm công tác xây dựng Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính,nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tác giả bài viết: Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn