Đề cương báo cáo Quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm

Thứ hai - 17/07/2017 16:39
 
 
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ TỈNH
ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)..............................
*         
Số       -BC/....
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hà Tĩnh, ngày    tháng    năm 20.. 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
công tác xây dựng Đảng (năm, 6 tháng, quý) phương hướng nhiệm vụ ...
 
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG .....

 
          A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          - Nêu khái quát tình hình đặc điểm có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc điểm về tổ chức?
          - Những thuận lợi và khó khăn?
          B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
          I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
          1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị? Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị:
          - Kết quả tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực của ngành? (Nêu tên và kết quả thực hiện những chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đó).
          - Công tác tham mưu chỉ đạo chuyên ngành? (Cơ quan, đơn vị đã tham mưu được những văn bản nào cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối các CQ tỉnh để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Kèm theo phụ lục liệt kê số, ký hiệu, tên, ngày tháng ban hành và nội dung văn bản).
          2. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở gắn với thực hiện cải cách hành chính:
          - Lãnh đạo thực hiện, kết quả cải cách hành chính; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Công tác tiếp dân, giải quyết  khiếu nại, tố cáo của công dân.
          - Việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và các quy định quản lý nội bộ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác? Đánh giá việc thực hiện các Quy chế?
          - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động. Thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo, tham gia quỹ vì người nghèo; xây dựng cơ quan, công sở văn hoá, gia đình văn hoá. Thực hiện chính sách, pháp luật về dân số KHHGĐ.
          - Tích cực đấu tranh chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định 31 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt Chỉ thị 35, Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...
          3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị (xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, thực hiện tốt chương trình huấn luyện quân sự...).
          4. Tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Nêu rõ kết quả thực hiện trên cả 3 phương diện:
          - Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách?
          - Công tác đỡ đầu theo các quyết định giao của UBND tỉnh? (nêu rõ kết quả, những việc đã làm, triển khai ở địa phương cơ sở?).
          - Phối hợp cùng Đảng ủy Khối trong đỡ đầu xã, phường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh?
          II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
          1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
          - Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tết, các danh nhân văn hoá, lịch sử của đất nước, của tỉnh nhà? (Nêu các hoạt động tiêu biểu, số liệu và đánh giá khái quát về kết quả).
          - Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các CQ tỉnh.v.v...? Hình thức tổ chức học tập, số đảng viên, quần chúng tham gia; tỷ lệ so với số đảng viên, quần chúng; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết?
          - Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng?
          - Kết quả thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của Đảng bộ Khối? (Nêu rõ kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; học tập, thảo luận chuyên đề; thực hiện chế độ chào cờ hàng tháng; việc sử dụng sổ tay “Làm theo gương Bác”; tình hình tu dưỡng, thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên).
          - Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng (mặt tích cực, hạn chế, tâm trạng) trước tác động của tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và trong tỉnh?
          - Hoạt động của báo cáo viên cấp uỷ ở cơ sở? Việc sử dụng các tài liệu, báo, tạp chí trong sinh hoạt Đảng? Việc năm bắt, phản ánh dư luận xã hội?
          - Cơ quan, đơn vị đang đặt mua những loại báo, tạp chí nào? Mỗi loại mấy số?
          2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
          2.1. Công tác tổ chức:
          Số liệu chung:
          - Số chi bộ trực thuộc (nếu có)?
          - Tổng số đảng viên của đảng bộ, chi bộ?
          Trong đó:  + Đảng viên chính thức? Đảng viên dự bi?
                            + Tăng, giảm so với năm trước?
          - Chế độ sinh hoạt Đảng: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối:
          + Số kỳ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ….
          + Nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt?
          - Công tác chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng; việc khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chế độ kiểm tra, đánh giá, phân loại đảng viên; cán bộ lãnh đạo; công chức, viên chức?
          2.2. Công tác cán bộ:
          - Vai trò của cấp ủy trong công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị?
          - Số CBCC được đề bạt, bổ nhiệm? Trong đó:
          + Là giám đốc, phó giám đốc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
          + Là trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
          + Trong đó: có bao nhiêu là đảng viên?
          - Công tác đào tạo cán bộ:
          + Số lượng cán bộ được cử đào tạo?
          + Hình thức đào tạo? (Tập trung hay tại chức, đào tạo ở đâu?)
          + Ngành đào tạo?
          + Đánh giá chung về năng lực đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị hiện nay?
          2.3. Công tác đảng viên:
          - Đánh giá công tác giáo dục, quản lý đảng viên?
          - Số lượng đảng viên được xét kết nạp và được công nhận đảng viên chính thức?
          - Tổng số đảng viên chính thức đã được đổi, phát thẻ? Số chưa được phát thẻ? Lý do?
          - Công tác quản lý hồ sơ đảng viên?
          - Kết quả phân loại chất lượng đảng viên, chi bộ trực thuộc?
          - Số đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú/tổng số đảng viên? Mối liên hệ giữa cấp uỷ, đảng viên với các tổ chức quần chúng, chính quyền địa phương trên địa bàn cơ quan, đơn vị đóng? Việc chấp hành Quy định 76 của Bộ Chính trị?
2.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
          - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan, đơn vị được thực hiện như thế nào?
          - Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, nội bộ cơ quan?
          3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng:
          - Việc lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT trong việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát?
          - Kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ đảng quy định và  nhiệm vụ cấp uỷ giao?
          - Kết quả kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên có dấu hiệu vi phạm? (Số lượng các cuộc kiểm tra, nội dung kiểm tra, sau khi kiểm tra đã kết luận mức độ vi phạm?).
          - Kết quả kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm? (Kiểm tra mấy chi bộ, chi uỷ, nội dung kiểm tra, phát hiện và xử lý như thế nào?)
          - Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảng viên? (Số lượng đơn thư đã tiếp nhận, nội dung đơn thư, đã xem xét hoặc báo cáo cấp trên xem xét theo thẩm quyền?).
          - Sự phối hợp với thanh tra ngành, thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị trong kiểm tra tài chính, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở?
          - Công tác kiểm tra tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chế độ sinh hoạt Đảng? Đã tiến hành kiểm tra được bao nhiêu chi bộ, bao nhiêu cán bộ, đảng viên? Kết luận rõ đúng, sai?
          - Xử lý kỷ luật? (Số lượng, hình thức kỷ luật và đối tượng kỷ luật?).
          4. Công tác Nội chính, Dân vận, Văn phòng:
          4.1. Công tác Nội chính:
          - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí?
- Đánh giá kết quả công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí?
          4.2. Công tác Dân vận:
          - Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối về công tác dân vận.
          - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan?
          - Việc triển khai thực hiện chương trình công tác và chương trình phối giữa Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan, đơn vị?
          - Kết quả thực hiện các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội...?
          - Kết quả phân loại cụ thể của từng đoàn thể (đối với BC tổng kết năm)?
          4.3. Công tác Văn phòng:
          - Chế độ giáo ban, hội nghị? Tham dự các hội nghị cấp ủy cấp trên triệu tập?
- Chế động thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu?
- Thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí? Lưu trự tài liệu?
          C. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
          - Nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân rút ra từ quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị?
- Nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân rút ra từ quá trình lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng? (Đánh giá theo thứ tự nội dung của phần B).
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ ....
 
(Ngoài các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, yêu cầu báo cáo đề ra nhiệm vụ cụ thể và giải pháp lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, theo thứ tự các nội dung tương ứng các mục ở phần B)
 
Nơi nhận:                                                                           T/M BCH.................................
- .................                                                                                        BÍ THƯ
- Lưu đảng uỷ/ chi uỷ                                                             
 
 
Lưu ý :
- Các Báo cáo quý, 6 tháng,kết năm đều áp dụng các nội dung theo đề cương này.
- Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo Quý trước ngày 25 tháng cuối cùng của quý, báo cáo sơ kết 6 tháng trước ngày 20/6, báo cáo tổng kết năm trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp báo cáo cấp trên.

Tác giả bài viết: VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết