Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp: Một số dấu mốc quan trọng trong 63 năm thành lập và phát triển

Thứ bảy - 10/08/2019 14:25
Sự cần thiết ra đời Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi, Đảng ta trở thành "đảng cầm quyền", lãnh đạo Nhà nước và toàn thể xã hội. Nhiệm vụ tổ chức, xây dựng và bảo vệ chính quyền cùng toàn bộ hệ thống chính trị trở thành một trong những nhiệm vụ hệ trọng nhất của các cấp bộ Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, gồm các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể (gọi tắt là các cơ quan Dân - Chính - Đảng cấp tỉnh) được xây dựng, củng cố để thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Nơi có từ 3 đảng viên trở lên được thành lập 1 chi bộ cơ sở, nơi có từ 1 đến 2 đảng viên thì tuỳ theo hoàn cảnh và tính chất công tác để bố trí sinh hoạt ghép, do đó có trường hợp  2-3 cơ quan mới có một chi bộ. Lúc này các chi bộ cơ quan đều trực thuộc Tỉnh uỷ.
Năm 1947, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh chủ trương thành lập tổ chức cấp trên trực tiếp của các chi bộ cơ quan, công xưởng. Theo đó, các chi bộ cơ sở có chung tính chất nhiệm vụ (là cơ quan, công xưởng hay đơn vị quân đội) hợp thành một liên chi bộ, có Ban chấp hành liên chi chủ yếu làm công tác đảng vụ, kết nối hoạt động của các chi bộ và lãnh đạo một số mặt công tác xây dựng Đảng như giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chủ trương, chính sách của cấp trên, quản lý chế độ sinh hoạt của các chi bộ. Lúc này, ngoài các đảng bộ huyện, Hà Tĩnh có 3 liên chi: Liên chi 1 (gồm các chi bộ cơ quan Dân-Chính-Đảng cấp tỉnh); Liên chi 2 (gồm các chi bộ cơ xưởng của UBHC Trung bộ tại các ATK) và Liên chi 3 (Tỉnh đội) đều trực thuộc Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.
Tuy chưa phải là một cấp bộ Đảng, nhưng các liên chi bộ được xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp là một mô hình tổ chức mới, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ đối với các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan đầu não của tỉnh. Với những đóng góp của mình, Liên chi 1 và các chi bộ cơ sở đã khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, tạo ra tiền đề quan trọng về mặt tổ chức, đồng thời đã cung cấp những kinh nghiệm bước đầu giúp cho việc xây dựng và triển khai hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh sau này.
Thành lập Đảng bộ
So với thời kỳ các chi bộ cơ quan đều trực thuộc Tỉnh uỷ, mô hình Liên chi bộ trong kháng chiến chống Pháp là bước đổi mới tiến bộ về mặt tổ chức, tạo thuận lợi cho hoạt động của các chi bộ, đồng thời đã đóng góp rất lớn cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với các cơ quan cấp tỉnh. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ mới của cách mạng, chức năng làm công tác đảng vụ đơn thuần của các liên chi không còn phù hợp nữa. Yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, số lượng, chất lượng và sự đa dạng về loại hình các chi bộ cơ quan, kinh nghiệm chung cũng như sự chỉ đạo của Liên Khu uỷ cho phép Hà Tĩnh thành lập một tổ chức cấp trên trực tiếp của các chi bộ cơ quan, đứng đầu là một cấp uỷ có chức năng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra và công tác quần chúng... phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. Đáp ứng yêu cầu đó, đầu năm 1956, Tỉnh uỷ quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh trên cơ sở giải thể Liên chi 1, tiếp nhận một số đảng viên từ các chi bộ cơ xưởng của Liên chi 2 cũ.
Việc thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở kế thừa, phát triển các liên chi bộ và quá trình vận động kiện toàn Đảng bộ sau đó là cần thiết và đúng đắn, đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố và thống nhất các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan đầu não của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi công tác sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, ổn định tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sau những xáo động trong các năm 1955 -1956. Trên cơ sở đó phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp sức cùng cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà trong những năm tiếp theo.
Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quá trình thử nghiệm các mô hình
Bước sang năm 1976, hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh, cùng với đó Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ Tĩnh được thành lập.
Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Trung ương Đảng có chủ trương mới về hệ thống chỉ đạo hoạt động của các tổ chức Đảng, theo đó, loại hình tổ chức đảng cơ quan được quản lý theo địa bàn lãnh thổ. Vì vậy, Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh ra Quyết định giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Các tổ chức cơ sở đảng cơ bản chuyển về Đảng bộ Thành phố Vinh.
Trong 6 năm Đảng bộ giải thể (1978 - 1984), cho thấy quá trình thử nghiệm này mới thuần tuý giải quyết về hình thức tổ chức mà chưa đặt vấn đề một cách khách quan, khoa học về bản chất bên trong để đáp ứng những điều kiện cần và đủ cho mô hình tổ chức cấp trên cơ sở của các Đảng bộ, chi bộ cơ quan cấp tỉnh. Chính vì vậy một thể nghiệm mới được đưa ra và được tổ chức thực hiện: Tách các tổ chức cơ sở Đảng cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị kinh tế cấp tỉnh từ Đảng bộ Thành phố Vinh, thành lập các đảng bộ khối trực thuộc Tỉnh uỷ. Theo đó, năm 1984 thành lập 6 Đảng bộ Khối: Đảng bộ khối Khoa giáo; Đảng bộ khối Tư tưởng văn hoá; Đảng bộ khối Dân Chính Đảng; Đảng bộ khối Kinh tế; Đảng bộ khối Nông, Lâm, Ngư; Đảng bộ khối Nội chính. Đến năm 1987, sáp nhập 6 khối thành 3 Đảng bộ khối: Đảng bộ khối văn xã; Đảng bộ Khối kinh tế; Đảng bộ Dân Chính Đảng.
Ở giai đoạn này, cũng như các Liên chi bộ Đảng thời kỳ trước năm 1956, các Đảng bộ khối hoạt động độc lập với nhau, trong khi đó, tính khác biệt về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan giữa các khối chỉ mang tính tương đối. Các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường xuyên có sự phối hợp, có mối liên quan mật thiết và hữu cơ, gắn bó với nhau trong một chỉnh thể thống nhất nhằm cùng hướng tới mục tiêu thực hiện một cách toàn diện và đồng bộ các chủ trương của Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, hoạt động của các tổ chức Đảng, vai trò của đội ngũ các bộ, đảng viên các cơ quan chỉ giới hạn trong phạm vi khối không tránh khỏi những khó khăn, hạn chế nhất định. Mặt khác, do được chia thành nhiều khối nên bộ máy chuyên trách công tác Đảng của các đảng uỷ quá mỏng. Các chức danh chủ trì, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ hầu hết đều kiêm nhiệm; cán bộ giúp việc cấp uỷ chỉ có một vài người (không có cơ quan cấp uỷ) nên không đủ thời gian vật chất tối thiểu và các  điều kiện cần thiết để thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo cả trong công tác xây dựng Đảng và tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước tình hình đó, năm 1988, Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh ra Quyết định sáp nhập ba Đảng bộ khối nói trên thành  Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh trực thuộc Tỉnh uỷ, đồng thời tách Đảng bộ cơ quan Tỉnh uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.
Trở về mô hình ban đầu với sự phát triển lớn mạnh
Tuyên dương các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019
Năm 1991, tái lập tỉnh Hà Tĩnh, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh được thành lập. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tháng 6 năm 2009, Ban thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp, đến tháng 5 năm 2010 Tỉnh ủy ban hành Quyết định đổi tên Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đến tháng 1 năm 2019 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh ra Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Với tổ chức hiện tại, Đảng bộ Khối có có 105 tổ chức cơ sở đảng (loại hình cơ quan hành chính sự nghiệp 66, loại hình doanh nghiệp 39 ) với 7.872 đảng viên.
Như vậy, mặc dù trải qua nhiều biến động với sự thể nghiệm của nhiều mô hình tổ chức khác nhau, nhưng ở thời kỳ nào các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh đã làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên kiên trì đoàn kết phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, thực hiện có hiệu quả sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Phát huy truyền thống 63 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho những bước phát triển cao hơn trong thời kỳ mới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn