Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 – 24/2/2018)

Thứ sáu - 23/02/2018 15:34
Ngày 24/2/1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo và công bố trước toàn thế giới; tác phẩm vĩ đại này ra đời đánh dấu sự hình thành cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác với ba bộ phận hợp thành: triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới tiến hành cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, đi lên chủ nghĩa xã hội để tiến tới chủ nghĩa cộng sản.
* Hoàn cảnh ra đời:
 Giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến trình độ khá cao, những mâu thuẫn cơ bản trong nội tại của nó diễn ra ngày càng gay gắt. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản dẫn đến cuộc đấu tranh quyết liệt của công nhân diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, tiêu biểu là khởi nghĩa của công nhân dệt ở thành phố Ly-ông (Pháp) năm 1837, cuộc nổi dậy của công nhân dệt vùng Xi-lê-di (Đức) năm 1844 và phong trào hiến chương ở nước Anh kéo dài 10 năm (1838- 1848)… Các tư tưởng chủ nghĩa xã hội đang trong quá trình chuyển biến từ không tưởng trở thành khoa học; đồng thời bắt đầu thời kỳ chủ nghĩa xã hội khoa học đấu tranh với các trào lưu tư tưởng lỗi thời, phản động đang thâm nhập và cản trở phong trào công nhân. Trước tình hình đó, tháng 12/1847, “Liên đoàn những người cộng sản” đã tiến hành Đại hội lần thứ hai và C.Mác và Ph.Ăngghen được ủy thác soạn thảo Cương lĩnh dưới hình thức một bản tuyên ngôn. Tác phẩm được hoàn thành trong một thời gian rất ngắn và công bố trước toàn thế giới vào ngày 24/02/1848. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản lần đầu tiên được xuất bản tại Luân Đôn, ít lâu sau được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau ở nhiều nước trên thế giới.
 * Ý nghĩa và những tư tưởng cơ bản:
 Đúng như V.I.Lênin đã nói: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng hàng ngàn bộ sách, tinh thần của nó đến bây giờ vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu của thế giới văn minh”. Những tư tưởng cơ bản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã khẳng định nguyên lý của Chủ nghĩa Mác là phương thức sản xuất và trao đổi kinh tế cùng với cơ cấu xã hội của phương thức đó quyết định sự hợp thành nền tảng của xã hội; lịch sử phát triển của xã hội có giai cấp là lịch sử của đấu tranh giai cấp. Giai cấp vô sản chỉ có thể tự giải phóng khỏi tình trạng bị áp bức, bóc lột nếu đồng thời và vĩnh viễn giải phóng toàn bộ xã hội khỏi tình trạng bị áp bức, bóc lột, phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp. Điều đó đồng nghĩa với khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trên toàn thế giới là thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, là “người đào huyệt chô chủ nghĩa tư bản”, xây dựng xã hội mới- xã hội xã hội chủ nghĩa, tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa không còn giai cấp.
Về con đường, phương pháp tiến hành cách mạng vô sản, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vừa khẳng định tính tất yếu phải tiến hành cách mạng vô sản nhưng cũng chỉ ra rằng, không nhất thiết phải sử dụng các biện pháp như nhau và tiến hành nhất loạt ở tất cả các nước. Giai cấp vô sản không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử nếu không tổ chức thành chính đảng của giai cấp, cho nên, giữa Đảng Cộng sản và giai cấp vô sản có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, không tách rời. Mục đích, lợi ích của Đảng và giai cấp vô sản là thống nhất; Đảng là đại biểu cho quyền lợi của giai cấp vô sản cũng như của nhân dân lao động, đủ khả năng lãnh đạo giai cấp vô sản và toàn thể nhân dân lao động đấu tranh thắng lợi trong công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản cũng đã vạch trần bản chất phản động, bảo thủ, lỗi thời của các trào lưu tư tưởng phi khoa học, trá hình dưới chiêu bài khác nhau về chủ nghĩa xã hội để chống chủ nghĩa xã hội lúc bấy giờ… Cuối tác phẩm, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có ghi khẩu hiệu chiến đấu của những người cộng sản: “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”.
Vạch ra con đường cách mạng vô sản, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đưa hàng tỷ quần chúng lao động, hàng trăm quốc gia dân tộc thoát khỏi thân phận bị bóc lột, áp bức, nô dịch, vươn tới địa vị người làm chủ, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Dưới ánh sáng và tinh thần của những nguyên lý nền tảng trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, cho dù mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã bị sụp đổ vào những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX, song không phải vì thế mà phong trào đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản bị chặn lại. Cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, vì tiến bộ và công bằng xã hội đang có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành một phong trào rộng khắp trên quy mô toàn cầu. Giá trị, sức sống và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn vẫn tiếp tục được khẳng định ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại bằng nhiều thành tựu to lớn, cùng với đó là sự xuất hiện của các trào lưu xã hội chủ nghĩa mới tiếp tục xuất hiện ở khắp các châu lục, thậm chí ngay trong lòng các nước tư bản chủ nghĩa.
* Với cách mạng Việt Nam:
Tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nói riêng là ánh áng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp những nguyên lý nền tảng trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, nhất là mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về vị trí, vai trò của Đảng, của giai cấp công nhân… vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, huy động được mọi nguồn lực, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng dân tộc dân chủ và đang từng bước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những nội dung lý luận về định hướng xã hội chủ nghĩa, về mục tiêu, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, về những đặc trưng thể hiện bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường, cách thức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế... là thành quả của quá trình đổi mới tư duy, phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng ta, đồng thời đó cũng chính là sự kế thừa, vận dụng những “tư tưởng cơ bản”, “nguyên lý phổ quát” của Tuyên ngôn. Những thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hơn 30 năm qua đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, thể hiện sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.
Kể từ khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời cho đến nay đã 170 năm, thế giới đã có nhiều biến đổi, song lịch sử tiếp tục chứng minh rằng, những tư tưởng vĩ đại trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục soi đường cho nhân loại tiến về tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Nguồn tin: Tham khảo từ đề cương Tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn