Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ sáu - 16/10/2020 03:46
Ngày 30-7-2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ Khối, công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
v
Đảng uỷ Khối Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo: 03 nghị quyết chuyên đề, 02 Chỉ thị, 06 quy chế phối hợp, 03 quy chế về công tác cán bộ, 04 quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 02 chương trình làm việc của Ban Chấp hành Khối toàn khoá, 26 chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; các quy trình xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên, quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và nhiều văn bản khác.
Cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, 152 quy chế, 14 quy định, 138 hướng dẫn, 4 quy trình và 17 kết luận và nhiều văn bản khác.
Ban Thường vụ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã tổ chức 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 1276 lượt cấp ủy cơ sở, cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở; trong đó có nhiều lớp tổ chức riêng cho cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở với thời gian 1-2 ngày/lớp.
Tập trung nhiều giải pháp để đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát: thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Thành ủy Hà Tĩnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh… để nhằm đánh giá sát chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đánh giá đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Hàng tháng, Thường trực Đảng ủy tổ chức làm việc với ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, những vướng mắc, khó khăn, từ đó có chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời. Các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề được tổ chức ngày càng quy cũ, bài bản, khoa học. Các đoàn tổ chức họp trước và sau khi kết thúc kiểm tra, giám sát; tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo kịp thời Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Thành lập 7 khối cơ sở theo nhóm tương đồng về nhiệm vụ chính trị, phân công các đồng chí Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối phụ trách.
Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kiểm tra 602 lượt tổ chức đảng, 31 đảng viên; giám sát 109 lượt tổ chức đảng, 61 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã giải quyết và kết luận 18 đơn tố cáo tổ chức đảng và đảng viên. Tổng số tổ chức đảng bị kỷ luật 7, với các hình thức: khiển trách 6, cảnh cáo 1; số đảng viên bị thi hành kỷ luật 144; trong đó: khiển trách 110, cảnh cáo 18, cách chức 06, khai trừ 10.
Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung những nội dung cụ thể, bám sát chỉ đạo của tỉnh: việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Khối; thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đặc biệt đã đi sâu kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: việc thực hiện các chủ trương của tỉnh như: triển khai Quyết định số 3713/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đổi mới phương thức hoạt động của Sở, ban, ngành; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện chương trình khung của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa công sở…
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) và các Nghị quyết, kết luận của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được nâng lên. Các tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
v1
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khổi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 và Quy chế dân chủ cơ sở
tại Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số khó khăn, đó là: một số cấp ủy cơ sở chưa tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở có đơn vị còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, đặc biệt là ngại khó trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các nguyên tắc sinh hoạt đảng, vi phạm trong thực hiện niệm vụ được giao nhưng tổ chức đảng bao che, giấu giếm, đặc biệt là đảng viên vi phạm chính sách của Nhà nước (vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình có xu hướng tăng. Công tác kiểm tra, giám sát chưa chủ động phát hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, còn chạy theo vụ việc, dư luận. Nhiều tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện quy trình, nguyên tắc, thủ tục, lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ở một số tổ chức đảng chưa đúng quy định.
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết:
Thứ nhất. Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, ủy ban kiểm tra và người đứng đầu cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
Thư hai. Hàng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát đề ra; nâng cao tính chủ động, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Thư ba. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối với các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan khác nhằm phát hiện, xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện vi phạm các nguyên tắc sinh hoạt đảng, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm chính sách, pháp luật, kỷ luật công tác, đạo đức, lối sống... hoặc những vấn đề phức tạp, bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm.
Thứ tư. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ cấp uỷ và uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra cơ sở; kịp thời củng cố, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao, có kinh nghiệm kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát.
Thứ năm. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở chi bộ; đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, kịp thời ngăn chặn, cảnh báo vi phạm của đảng viên. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Khắc phục tình trạng che dấu khuyết điểm, nể nang, né tránh; công khai và thông tin kịp thời kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng rộng rãi trong cán bộ, đảng viên.
Thứ sáu. Quan tâm luân chuyển cán bộ các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo Uỷ ban Kiểm Đảng ủy Khối sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và đảm bảo kinh phí cho Uỷ ban Kiểm hoạt động.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tiếp tục phát huy và tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Việt - Uỷ ban Kiểm tra

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

GM

Giấy mời Sơ kết Chỉ thị 05

16/04/2021

TB

Thông báo mở lớp Đối tượng Đảng K2-2021

16/04/2021

CTr - Tháng 4/2021

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

31/03/2021

25-TB/ĐUK

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021

22/03/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay3,041
  • Tháng hiện tại83,239
  • Tổng lượt truy cập521,306
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây