Xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa - thước đo thành công của các doanh nghiệp

Thứ tư - 31/07/2019 12:03
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 865-QĐ/TU, ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hiện có 105 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 7.841 đảng viên. Có 03 tổ chức đoàn thể trực thuộc: Công đoàn viên chức tỉnh có 50 công đoàn cơ sở, với 3.394 đoàn viên. Đoàn Thanh niên Khối có 84 tổ chức cơ sở đoàn, với 8.200 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh Khối có 39 tổ chức cơ sở, với 639 hội viên.
Thực hiện chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp và đoàn thể doanh nghiệp vững mạnh; các doanh nghiệp trong Khối đã chú trọng đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển; giá trị và thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng được củng cố; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Nhiều doanh nghiệp trực thuộc Khối là những cánh chim đầu đàn của doanh nghiệp tỉnh nhà như: Hệ thống các Ngân hàng Thương mại, Công ty Xăng dầu, Công ty CP Dược, Điện lực, Viễn thông, Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn...
Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa Đảng nói chung và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt chuẩn văn hóa nói riêng là vấn đề cốt lõi nhằm góp phần quan trọng vào phát huy dân chủ trong Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trung thành, có trình độ, năng lực, mẫu mực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, những năm qua, Đảng bộ Khối đã quan tâm chỉ đạo triển khai trên nhiều nội dung công tác. Ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 10/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân”; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, mời các giảng viên cao cấp thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tập huấn, trao đổi các chuyên đề về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối liên quan đến việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa... Với cách làm đó, phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, trên 80% các doanh nghiệp thuộc Khối đã được công nhận “đạt chuẩn văn hóa”; phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động đều có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hầu hết cán bộ, đảng viên, người lao động đã phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu, kế hoạch về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo tác phong lao động và làm việc văn minh, hiệu quả thông qua các hoạt động cụ thể như: gìn giữ vệ sinh đơn vị sạch đẹp; cải thiện điều kiện môi trường làm việc, văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc; hằng tháng nhiều đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, tu bổ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thao quy mô lớn...

Giao dịch viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh đang tư vấn cho khách hàng 
Tuy vậy, nhìn chung so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra, việc xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn tại Đảng bộ Khối vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Cấp ủy, người đứng đầu một số doanh nghiệp chưa thật sự chú trọng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn; nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và một bộ phận cán bộ, đảng viên, người lao động chưa đầy đủ, chưa thấy rõ mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp với kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong hoạt động của doanh nghiệp, có lúc có nơi còn quá coi trọng lợi nhuận mà chưa quan tâm đúng mức đến đời sống mọi mặt của người lao động và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; quy mô, mô hình của từng loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp có yếu tố Nhà nước thường quan tâm hơn so với mô hình doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân) cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng việc xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; một số doanh nghiệp còn coi nhẹ yếu tố văn hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa chú trọng xây dựng, phát huy yếu tố văn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp chưa đồng bộ, còn chồng chéo trong tổ chức, thực hiện. Việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, người lao động thiếu chặt chẽ, toàn diện. Chưa kịp thời phát hiện, giáo dục, ngăn ngừa hiệu quả một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hành tiết kiệm trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng đơn vị có mô hình dân vận khéo còn lúng túng.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào xây dựng “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong giai đoạn tới, qua thực tế tình hình tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp, đặc biệt là cần phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục tập trung tuyên tuyền, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, con người; chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về thực hiện văn hóa tại doanh nghiệp gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở ở nơi làm việc; tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, người lao động tại doanh nghiệp.
Đưa nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ và chương trình, kế hoạch hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể. Tập trung xây dựng văn hóa trong Đảng; văn hoá lãnh đạo, quản lý; văn hoá trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể và văn hoá giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị. Phân công các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách, đồng thời người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đoàn thể phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về tầm quan trọng của phong trào xây dựng “đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Lồng ghép tuyên truyền các nội dung của phong trào tại các buổi sinh hoạt của đơn vị, doanh nghiệp, như: cán bộ, đảng viên, người lao động thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, không vi phạm về ATGT, không sinh con thứ ba trở lên, không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi công cộng, trong đơn vị... góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, an toàn nơi làm việc.
Thứ ba, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính. Đẩy mạnh thực hiện các Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chú trọng công tác chỉ đạo, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Mở rộng dân chủ, xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất. Tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ đảm bảo quy trình, nội dung, chất lượng, hiệu quả. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chức năng tham gia quản lý và giám sát của các tổ chức đoàn thể, thành viên ban giám sát đối với các hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác cán bộ; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện công; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội…
Thứ tư, tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng doanh nghiệp văn hóa vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và uỷ ban kiểm tra hằng năm; đồng thời cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan tăng cường giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, người lao động.
Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về xây dựng công sở, doanh nghiệp văn hóa. Lấy kết quả xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa làm một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm cũng như việc vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu. Lãnh đạo cấp ủy cơ sở, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng văn hóa công sở.
Thứ năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài Khối với nhau để trao đổi, học tập kinh nghiệm và nâng cao chất lượng sinh hoạt văn thể mỹ, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Lâm - Văn phòng Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn