Lịch sử phát triển

Thứ năm - 15/10/2020 10:00
Khái quát lịch sử hình thành, phát triển và truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
I. Sự thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh)
Cách mạng Tháng 8 thành công, hệ thống các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể (gọi tắt là các cơ quan Dân - Chính - Đảng) cấp tỉnh ở Hà Tĩnh từng bước được hình thành để thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong bối cảnh chung của cả nước, với những khó khăn chồng chất, cán bộ, đảng viên các cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu, tham mưu cho Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân nhanh chóng triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ: vừa củng cố phong trào, vừa xây dựng chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng, vừa tập trung chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, các cơ quan Dân Chính Đảng đã từng bước trưởng thành, cùng với quân và dân tỉnh nhà chiến đấu kiên cường, tổng động viên sức người, sức của phục vụ kháng chiến với khẩu  hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”, xây dựng hậu phương vững mạnh, xây dựng an toàn khu vững chắc, đẩy mạnh sản xuất, cung cấp nhân tài, vật lực, góp phần cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Sau khi hoà bình được lập lại, toàn tỉnh bước vào giai đoạn cách mạng mới. Để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời tập trung ổn định tình hình và đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh; sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức; ngày 10/8/1956 Tỉnh uỷ quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh trên cơ sở giải thể Liên chi 1 (gồm các chi bộ cơ quan Dân-Chính-Đảng cấp tỉnh), sáp nhập một số chi bộ cơ xưởng của Liên chi 2 (gồm các chi bộ cơ xưởng của Uỷ ban hành chính Trung bộ tại các An toàn khu). Lúc này Đảng bộ có 21 chi bộ cơ sở, với 985 đảng viên. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Dân Chính Đảng lúc bấy giờ là trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và tổ chức động viên cán bộ, đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị đề ra. Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh có vị trí hết sức quan trọng, với hệ thống tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Những cơ quan này vừa là cơ quan tham mưu, vừa là cơ quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và Tỉnh uỷ. Đảng viên của Đảng bộ nắm giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị và các cơ quan chuyên môn của chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh. Hoạt động của các cấp uỷ, của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có tác động quan trọng, trực tiếp đến việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh nhà. Việc thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh là cần thiết và đúng lúc, đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố và thống nhất các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan  đầu não của tỉnh; góp phần ổn định tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sau những xáo động trong các năm 1955 - 1956; trên cơ sở đó phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh, nhanh chóng bắt tay thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, phát động giảm tô, hoàn thành cải cách ruộng đất; khắc phục và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; xây dựng nếp sống mới, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị tinh thần, thế và lực bước vào giai đoạn cách mạng mới.
II. Thời kỳ lãnh đạo tham gia cải tạo và phát triển kinh tế - văn hoá, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội (1958 -1965)
Thời kỳ Đảng bộ mới thành lập, từ đồng chí bí thư Đảng uỷ đến các đồng chí uỷ viên BCH đều kiêm chức, thiếu các quy định, hướng dẫn của cấp trên về chức năng nhiệm vụ, về các mối quan hệ phối hợp... hoạt động của Đảng bộ còn những khó khăn, lúng túng, hạn chế nhất định. Song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp giúp đỡ, chỉ đạo của các ban ngành liên quan, BCH Đảng bộ đã đề cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với việc kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ đã khẩn trương thực hiện nghị quyết của Trung ương và các chủ trương của Tỉnh uỷ về công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất, góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin trong nhân dân. Tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá (1954-1957), 3 năm cải tạo XHCN (1958-1960) và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965). Nhiều cán bộ, đảng viên các cơ quan cấp tỉnh hăng say, lăn lộn với các phong trào ở cơ sở, nhất là trong xây dựng và cải tiến các HTX, công tác kết nghĩa công nông, công tác bình dân học vụ, phong trào tăng gia sản xuất tự túc... đồng thời tham gia quản lý, chỉ đạo các ngành kinh tế, các lĩnh vực văn hoá xã hội, góp phần xứng đáng vào kết quả chung, tạo tiền đề vật chất và tinh thần để quân dân Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào một thời kỳ gay go ác liệt gấp bội, đòi hỏi phải có những nỗ lực vượt bậc, để đảm đương trách nhiệm, vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương của tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
III. Thời kỳ cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 – 1975)
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoạt động của Đảng bộ cơ quan dân chính Đảng cấp tỉnh luôn hướng vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm là lãnh đạo, tổ chức động viên cán bộ đảng viên, công nhân viên chức của Đảng bộ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu, chỉ đạo và phục vụ nhiệm vụ xây dựng CNXH trên quê hương, làm hết sức mình để cùng quân và dân toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên, CNCV của Đảng bộ đã phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, toàn Đảng bộ đã dấy lên các phong trào thi đua “Hai tốt” “Hai giỏi”, “Lập công dâng Bác”, “Tay búa, tay súng”, sản xuất giỏi, chiến đấu và phục vụ chiến đấu giỏi. Với khẩu hiệu “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”, hàng ngàn cán bộ đảng viên, công nhân viên của Đảng bộ đã lần lượt rời cơ quan, xí nghiệp vui vẻ lên đường nhập ngũ, xung phong đi công tác ở các chiến trường B, C, vùng mới giải phóng. Trong các trận đầu 26/3; 31/3 (1965) và trong suốt 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng tự vệ các cơ quan đã tham gia phối hợp chiến đấu tại chỗ hoặc bảo đảm phục vụ chiến đấu bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, kho tàng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên trong lúc cần thiết đã bất chấp bom đạn, hiểm nguy, sẵn sàng xông ra sửa đường, đắp đê, chuyển hàng, bảo vệ đường dây... góp phần nòng cốt trong phong trào quần chúng làm công tác giao thông vận tải và đảm bảo mạch máu giao thông liên lạc của Đảng. Vào những năm 1967, 1968 và 1972, thời điểm ác liệt nhất của các cuộc chiến tranh phá hoại, 37 lượt cơ quan, xí nghiệp vẫn hoàn thành kế hoạch Nhà nước. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chiến đấu. Giữa thời kỳ địch tăng cường đánh phá, cán bộ công nhân viên các cơ quan cấp tỉnh vẫn đi bộ hàng ngày đường để khai hoang, sản xuất. Những đồi sắn, nương khoai, ruộng lúa tăng gia của các cơ quan cấp tỉnh ở khe Dâu (Thạch Hà), Bắc Nghèn (Can Lộc), Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê... vẫn vươn lên xanh tốt trong những năm tháng bom đạn. Trải qua nhiều lần chuyển hướng hoạt động và bị tàn phá nặng nề trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Hà Tĩnh đã giành được những chiến công rạng rỡ trong chiến đấu, những tiến bộ về cải tạo và xây dựng kinh tế, những thành tích lớn về phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.... đó là những thành quả chung được xây đắp nên từ sự nỗ lực vượt bậc và sự hy sinh lớn lao của quân và dân toàn tỉnh, nhưng lại luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể; gắn liền với ý thức trách nhiệm, khả năng vận dụng đường lối chính sách và năng lực chỉ đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ tham mưu, tinh thần phục vụ của cán bộ công nhân viên các cơ quan cấp tỉnh. Cán bộ, đảng viên và quần chúng Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh, tự hào đã góp phần xứng đáng vào những thành tích chung đó. Trong cuộc kháng chiến lâu dài, anh dũng chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, đã có 222 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 86 đảng viên của Đảng bộ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
IV. Thời kỳ  Nghệ - Tĩnh (1976 - 1991)
Sau ngày đất nước thống nhất, đầu năm 1976 thực hiện chủ trương của  Trung ương, Hà Tĩnh và Nghệ An được hợp nhất, các cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh chuyển ra thành phố Vinh sát nhập với các cơ quan tương ứng của tỉnh bạn thành cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Nghệ Tĩnh. Tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan cấp tỉnh, do đó cũng được hợp nhất và tiếp tục hoạt động trong Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ Tĩnh. Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong thời kỳ này là lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở kiện toàn tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ Đảng viên sau hợp nhất tỉnh và sát nhập cơ quan, tổ chức động viên cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mặc dầu đây là thời kỳ Đảng bộ luôn có sự biến động về tổ chức, loại hình và chức năng nhiệm vụ nhưng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã khắc phục mọi khó khăn, củng cố khối đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên của Đảng bộ được nâng lên một bước đáng kể.
V. 30 năm sau ngày tái lập tỉnh
Sau ngày tỉnh Hà Tĩnh được tái lập (tháng 10/1991), hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan cấp tỉnh được tổ chức lại và tiếp tục hoạt động trong Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Với 48 tổ chức cơ sở Đảng và gần 900 đảng viên, điều kiện hoạt động của Đảng bộ trong thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn. Những biến động lớn do sự kiện chia tách tỉnh tác động sâu sắc đến đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan cấp tỉnh, hơn 80% cán bộ, đảng viên chuyển về công tác tại thị xã Hà Tĩnh nhưng gia đình còn ở thành phố Vinh, đời sống vật chất và tinh thần đều bị xáo trộn; công việc sau tái lập tỉnh rất bộn bề, trong khi điều kiện cơ sở vật chất, nơi ở và làm việc của các cơ quan hầu hết còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ vừa yếu, vừa thiếu, lại không đồng bộ... Trước thực trạng đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh đã đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, chủ động khắc phục khó khăn, chỉ đạo nhanh chóng sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức, củng cố xây dựng cơ sở vật chất, tiến hành nhiều giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn, sớm đưa mọi hoạt động của Đảng bộ vào nề nếp.
Ngày 15 tháng 6 năm 2009 Ban thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 1310 QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp, do vậy 16 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc chuyển về Đảng bộ Khối doanh nghiệp, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh còn 57 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong khối hành chính sự nghiệp với hơn 2.700 đảng viên. Cùng thời điểm này Trụ sở của Đảng ủy chuyển về Khu đô thị phía Bắc Hà Tĩnh. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1550 QĐ/TU đổi tên Đảng bộ thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy Ngày 02/1/2019 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 836-QĐ/TU về phê duyệt Đề án hợp nhất Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh với Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, như vậy sau 10 năm tách ra, hai Đảng bộ Khối đã hợp nhất lại với nhau thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tỉnh, đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng ra Quyết định số 862-QĐ/TU, ngày 16/1/2019 về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ Khối.
30 năm chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương và vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn luôn kiên định với đường lối đổi mới, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ; từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chăm lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với các ban ngành, địa phương trong việc quản lý, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chất lượng hoạt động, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt phẩm chất và năng lực, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Công tác phát triển đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng (gồm Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) ngày càng được đổi mới, hiệu quả, thiết thực. Trong phong trào chung của Đảng bộ đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình mới trên các lĩnh vực; đã có hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng trăm tập thể và cá nhân cán bộ đảng viên của Đảng bộ được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành khen thưởng bằng nhiều hình thức. Nhiều năm liền Đảng bộ được Tỉnh uỷ công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua,  Đảng bộ đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì.
Đến thời điểm tháng 5/2021, Đảng bộ có 109 tổ chức cơ sở đảng, hơn 8.000 đảng viên. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và những thành tích đạt được trong 65 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thuộc Đảng bộ Khối  đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vượt qua bao khó khăn thử thách, từng bước vươn lên dành được những thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề vững chắc cho những bước phát triển cao hơn trong thời kỳ mới.
VI. Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển
Bước vào giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, Đảng bộ đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường của tình hình thế giới; vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Tác động tiêu cực của toàn cầu hoá, âm mưu thực hiện “diễn biến hoà bình” các thế lực thù địch với thủ đoạn hết sức thâm độc, xảo quyệt; tác động của mặt trái cơ chế thị trường, tiêu cực xã hội đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động. Những khó khăn về chất lượng phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, đời sống của một bộ phận cán bộ công chức và dân cư còn gặp khó khăn. Những hạn chế, khó khăn trong tổ chức và hoạt động của loại hình tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trình độ, năng lực tham mưu của độ ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế… đòi hỏi Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, vươn lên để khẳng định vai trò, vị trí của mình,  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã xác định phương hướng, mục tiêu chung là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, của các cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Từ phương hướng tổng quát trên, trong thời gian tới, Đảng bộ xác định các khâu đột phá là:
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp.
- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng kinh tế số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Trên cơ  sở  các  đột  phá  đó,  Đảng bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, kế hoạch của Nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung lãnh đạo, giáo dục, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, bám sát các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để phát động các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan vững mạnh, doanh nghiệp phát triển.
- Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp tổ chức tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội tại các cơ quan, doanh nghiệp; phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; lãnh đạo xây dựng lực lượng tự vệ, thường xuyên huấn luyện, đảm bảo an toàn hoạt động, tài sản, vật tư, tiền vốn của cơ quan, doanh nghiệp.
- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh để tăng cường chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; gắn kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Thường xuyên lãnh đạo, vận động các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục tham gia đóng góp, ủng hộ các chương trình nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.  Phát huy vai trò chủ động của cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc tổ chức quán triệt Nghị quyết. Tổng kết, sơ kết kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
- Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đưa các nội dung khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân vào sinh hoạt định kỳ cấp ủy và chi bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cụ thể để sinh hoạt chi bộ thực sự đổi mới và chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Thường xuyên thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo từng giai đoạn, nâng cao chất lượng quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ được quy hoạch, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện tốt chính sách cán bộ. Nâng cao chất lượng đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc phân công công tác, quản lý đảng viên gắn với thực hiện Quy định số 213 của Bộ Chính trị; lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định, quy trình quản lý hồ sơ, hoạt động của đảng viên, cán bộ theo phân cấp quản lý; quan tâm công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.
- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, xác định có trọng tâm, trọng điểm về đối tượng và nội dung kiểm tra, giám sát. Tập trung nắm chắc tình hình để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, đảng viên; tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và công dân đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Xử lý kịp thời, bảo đảm nghiêm minh đúng quy định của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh, liêm chính, năng lực và uy tín. Tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình để tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là những vụ việc phức tạp liên quan đến tư tưởng, nội bộ, an ninh trong cơ quan, doanh nghiệp và các vụ việc khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngăn chặn, vô hiệu hóa sự cấu kết của các thế lực thù địch với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tham gia có hiệu quả các cuộc diễn tập phòng thủ các cấp.
- Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; hiệu quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận dụng mô hình dân vận khéo vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp.
- Tăng cường vai trò của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 và các quyết định, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là quy định về nêu gương với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ để thực sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong mỗi tổ chức, cá nhân.
- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo hướng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, để có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Thực hiện tốt quy chế, phong cách, lề lối làm việc từ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đến cơ sở, theo hướng dân chủ, kỷ cương, nề nếp, khoa học, nói đi đôi với làm. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nghiệp vụ công tác đảng. Đổi mới quy trình ban hành nghị quyết của Đảng và tổ chức thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, giải pháp sát đúng, phù hợp.
***
Phát huy truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ lịch sử, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm; tăng cường khối đoàn kết nhất trí, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển./.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thông báo - mời họp

136-GM/ĐUK

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024; sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

04/04/2024

134-GM/ĐUK

Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2024 để cập nhật thông tin cho đội ngũ Báo cáo viên Đảng ủy Khối và cán bộ tuyên giáo các đảng bộ, chi bộ cơ sở; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

22/03/2024

133-GM/ĐUK

Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

15/03/2024

132-GM/ĐUK

BTV ĐUK kết nối đường truyền HN học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024; Nghị quyết số 18-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

14/03/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây