Đảng bộ Sở Y tế Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/ TW

Thứ sáu - 16/10/2020 05:44
Sáng 11/5, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về “ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên” (Nghị quyết số 22-NQ/TW). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư, Giám đốc Sở, thành phần tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; lãnh đạo các đoàn thể, thủ trưởng, bí thư các chi bộ trực thuộc.
Ngay sau khi Nghị quyết 22 được ban hành, Đảng ủy Sở Y tế đã quán triệt sâu rộng Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đồng thời triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Sở Y tế đã tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, các chi bộ trực thuộc; tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của đảng bộ và các chi bộ; vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng được sắp xếp đồng bộ, thống nhất, đảm bảo được sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác chuyên môn, công tác đảng cũng như công tác đoàn thể; các tổ chức đảng đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quy định và quy chế làm việc đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng; việc kết nạp đảng viên mới trong 10 năm qua Đảng bộ đã kết nạp 86 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra, đảm bảo số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được quan tâm thu hút, tuyển dụng đào tạo và sử dụng có hiệu quả. Từ năm 2012- 2017 ngành đã thu hút tuyển dụng được 301 nhân lực chất lượng cao; đào tạo theo chính sách hỗ trợ của tỉnh cho 89 trường hợp đào tạo Tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa II; thạc sĩ, bác sĩ, dược sỹ chuyên khoa cấp I và thạc sỹ một số chuyên ngành khác. Đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động cơ bản đã được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng đảm nhận tốt vị trí việc làm được giao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; năng động và sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc. Đội ngũ cấp ủy viên đảng bộ, các chi bộ trực thuộc cơ bản có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, là những đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng đảng và thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.
Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu tập trung nêu lên những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 22 tại các chi bộ; trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ đảng viên.
1 35
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu
Thay mặt Đảng uỷ Khối, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Sở Y tế trong thực hiện Nghị quyết 22, nhất là trong những năm gần đây. Đảng uỷ đã quan tâm đến nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với việc thực hiện y đức, quy tắc ứng xử; đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ... Tuy nhiên trong 10 năm qua cũng có nhiều thăng trầm, cũng có những tồn tại, khó khăn cần nhìn lại để đề ra các giải pháp thích hợp trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị thời gian tới trong bối cảnh có nhiều biến động về tổ chức bộ máy, tổ chức đảng, vì vậy Đảng ủy cần quan tâm sắp xếp cho hợp lý; quan tâm đến vai trò của tổ chức đảng; quan tâm đến chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. Trong vấn đề đảng viên, cần quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên thông qua giám sát thường xuyên; quan tâm công tác tham mưu của đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên, đẩy mạnh giám sát đảng viên đặc biệt trong đạo đức, lối sống.
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Châu- Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là giải pháp, yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Vì vậy thời gian tới Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng thông qua việc thực hiện tốt việc học tập và quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ, đảng bộ và chi bộ; xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ chủ chốt vững về chính trị; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; tư duy đổi mới; có chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực tiễn giỏi... Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ, cấp uỷ viên về sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng, sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
2 34
Đồng chí Lê Ngọc Châu- Bí thư Đảng uỷ kết luận Hội nghị
Đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chấp  hành nghiêm Điều lệ, Nghị quyết  và các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các quy định của tỉnh, của ngành. Thực hiện tốt  Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Y tế Hà Tĩnh với “3 xây, 3 chống, 3 biết”. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nâng cao chất  lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực; thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Trong công tác đào tạo chuyên môn, tập trung cho công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo cầm tay chỉ việc, thu hút các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước về công tác trên địa bàn tỉnh. Đào tạo cán bộ toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo đồng thời chú trọng công tác đào tạo cán bộ diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cấp. Động viên cán bộ, đảng viên tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực trong thực tiễn công tác; gắn giáo dục, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng với nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên, giáo dục, nêu gương cán bộ, đảng viên. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đúng theo quy định...

Tác giả bài viết: Thu Hòa - Sở Y tế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Thông báo - mời họp

KH 18- ĐUK

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

15/06/2021

Ctr -6/2021

Chương trình công tác tháng 6/2021

01/06/2021

KH - HT/ĐUK

Kế hoạch Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi 2021

28/05/2021

CV 236

Công văn, bộ câu hỏi, hướng dẫn đăng nhập thu hoạch trắc nghiệm nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

17/05/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,383
  • Tháng hiện tại69,563
  • Tổng lượt truy cập754,969
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây