Lịch sử phát triển

Khái quát lịch sử hình thành, phát triển và truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
I. Sự thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh)

Cách mạng Tháng 8 thành công, hệ thống các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể (gọi tắt là các cơ quan Dân - Chính - Đảng) cấp tỉnh ở Hà Tĩnh từng bước được hình thành để thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong bối cảnh chung của cả nước, với những khó khăn chồng chất, cán bộ, đảng viên các cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu, tham mưu cho Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân nhanh chóng triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ: vừa củng cố phong trào, vừa xây dựng chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng, vừa tập trung chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, các cơ quan Dân Chính Đảng đã từng bước trưởng thành, cùng với quân và dân tỉnh nhà chiến đấu kiên cường, tổng động viên sức người, sức của phục vụ kháng chiến với khẩu  hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng", xây dựng hậu phương vững mạnh, xây dựng an toàn khu vững chắc, đẩy mạnh sản xuất, cung cấp nhân tài, vật lực, góp phần cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Sau khi hoà bình được lập lại, toàn tỉnh bước vào giai đoạn cách mạng mới. Để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời tập trung ổn định tình hình và đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh; sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức; ngày 10/8/1956 Tỉnh uỷ quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh trên cơ sở giải thể Liên chi 1 (gồm các chi bộ cơ quan Dân-Chính-Đảng cấp tỉnh), sáp nhập một số chi bộ cơ xưởng của Liên chi 2 (gồm các chi bộ cơ xưởng của Uỷ ban hành chính Trung bộ tại các An toàn khu). Lúc này Đảng bộ có 21 chi bộ cơ sở, với 985 đảng viên. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Dân Chính Đảng lúc bấy giờ là trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và tổ chức động viên cán bộ, đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị đề ra. Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh có vị trí hết sức quan trọng, với hệ thống tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Những cơ quan này vừa là cơ quan tham mưu, vừa là cơ quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và Tỉnh uỷ. Đảng viên của Đảng bộ nắm giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị và các cơ quan chuyên môn của chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh. Hoạt động của các cấp uỷ, của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có tác động quan trọng, trực tiếp đến việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh nhà. Việc thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh là cần thiết và đúng lúc, đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố và thống nhất các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan  đầu não của tỉnh; góp phần ổn định tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sau những xáo động trong các năm 1955 - 1956; trên cơ sở đó phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh, nhanh chóng bắt tay thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, phát động giảm tô, hoàn thành cải cách ruộng đất; khắc phục và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; xây dựng nếp sống mới, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị tinh thần, thế và lực bước vào giai đoạn cách mạng mới.

II. Thời kỳ lãnh đạo tham gia cải tạo và phát triển kinh tế - văn hoá, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội (1958 -1965)

Thời kỳ Đảng bộ mới thành lập, từ đồng chí bí thư Đảng uỷ đến các đồng chí uỷ viên BCH đều kiêm chức, thiếu các quy định, hướng dẫn của cấp trên về chức năng nhiệm vụ, về các mối quan hệ phối hợp... hoạt động của Đảng bộ còn những khó khăn, lúng túng, hạn chế nhất định. Song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp giúp đỡ, chỉ đạo của các ban ngành liên quan, BCH Đảng bộ đã đề cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với việc kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ đã khẩn trương thực hiện nghị quyết của Trung ương và các chủ trương của Tỉnh uỷ về công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất, góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin trong nhân dân. Tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá (1954-1957), 3 năm cải tạo XHCN (1958-1960) và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965). Nhiều cán bộ, đảng viên các cơ quan cấp tỉnh hăng say, lăn lộn với các phong trào ở cơ sở, nhất là trong xây dựng và cải tiến các HTX, công tác kết nghĩa công nông, công tác bình dân học vụ, phong trào tăng gia sản xuất tự túc... đồng thời tham gia quản lý, chỉ đạo các ngành kinh tế, các lĩnh vực văn hoá xã hội, góp phần xứng đáng vào kết quả chung, tạo tiền đề vật chất và tinh thần để quân dân Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào một thời kỳ gay go ác liệt gấp bội, đòi hỏi phải có những nỗ lực vượt bậc, để đảm đương trách nhiệm, vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương của tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

III. Thời kỳ cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 – 1975)

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoạt động của Đảng bộ cơ quan dân chính Đảng cấp tỉnh luôn hướng vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm là lãnh đạo, tổ chức động viên cán bộ đảng viên, công nhân viên chức của Đảng bộ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu, chỉ đạo và phục vụ nhiệm vụ xây dựng CNXH trên quê hương, làm hết sức mình để cùng quân và dân toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên, CNCV của Đảng bộ đã phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập tự do", toàn Đảng bộ đã dấy lên các phong trào thi đua "Hai tốt" "Hai giỏi", "Lập công dâng Bác", "Tay búa, tay súng", sản xuất giỏi, chiến đấu và phục vụ chiến đấu giỏi. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng", hàng ngàn cán bộ đảng viên, công nhân viên của Đảng bộ đã lần lượt rời cơ quan, xí nghiệp vui vẻ lên đường nhập ngũ, xung phong đi công tác ở các chiến trường B, C, vùng mới giải phóng. Trong các trận đầu 26/3; 31/3 (1965) và trong suốt 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng tự vệ các cơ quan đã tham gia phối hợp chiến đấu tại chỗ hoặc bảo đảm phục vụ chiến đấu bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, kho tàng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên trong lúc cần thiết đã bất chấp bom đạn, hiểm nguy, sẵn sàng xông ra sửa đường, đắp đê, chuyển hàng, bảo vệ đường dây... góp phần nòng cốt trong phong trào quần chúng làm công tác giao thông vận tải và đảm bảo mạch máu giao thông liên lạc của Đảng. Vào những năm 1967, 1968 và 1972, thời điểm ác liệt nhất của các cuộc chiến tranh phá hoại, 37 lượt cơ quan, xí nghiệp vẫn hoàn thành kế hoạch Nhà nước. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chiến đấu. Giữa thời kỳ địch tăng cường đánh phá, cán bộ công nhân viên các cơ quan cấp tỉnh vẫn đi bộ hàng ngày đường để khai hoang, sản xuất. Những đồi sắn, nương khoai, ruộng lúa tăng gia của các cơ quan cấp tỉnh ở khe Dâu (Thạch Hà), Bắc Nghèn (Can Lộc), Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê... vẫn vươn lên xanh tốt trong những năm tháng bom đạn. Trải qua nhiều lần chuyển hướng hoạt động và bị tàn phá nặng nề trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Hà Tĩnh đã giành được những chiến công rạng rỡ trong chiến đấu, những tiến bộ về cải tạo và xây dựng kinh tế, những thành tích lớn về phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.... đó là những thành quả chung được xây đắp nên từ sự nỗ lực vượt bậc và sự hy sinh lớn lao của quân và dân toàn tỉnh, nhưng lại luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể; gắn liền với ý thức trách nhiệm, khả năng vận dụng đường lối chính sách và năng lực chỉ đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ tham mưu, tinh thần phục vụ của cán bộ công nhân viên các cơ quan cấp tỉnh. Cán bộ, đảng viên và quần chúng Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh, tự hào đã góp phần xứng đáng vào những thành tích chung đó. Trong cuộc kháng chiến lâu dài, anh dũng chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, đã có 222 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 86 đảng viên của Đảng bộ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

IV. Thời kỳ  Nghệ - Tĩnh (1976 - 1991)

Sau ngày đất nước thống nhất, đầu năm 1976 thực hiện chủ trương của  Trung ương, Hà Tĩnh và Nghệ An được hợp nhất, các cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh chuyển ra thành phố Vinh sát nhập với các cơ quan tương ứng của tỉnh bạn thành cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Nghệ Tĩnh. Tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan cấp tỉnh, do đó cũng được hợp nhất và tiếp tục hoạt động trong Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ Tĩnh. Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong thời kỳ này là lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở kiện toàn tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ Đảng viên sau hợp nhất tỉnh và sát nhập cơ quan, tổ chức động viên cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mặc dầu đây là thời kỳ Đảng bộ luôn có sự biến động về tổ chức, loại hình và chức năng nhiệm vụ nhưng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã khắc phục mọi khó khăn, củng cố khối đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên của Đảng bộ được nâng lên một bước đáng kể.

V. Trong hơn 20 năm  sau ngày tái lập tỉnh

Sau ngày tỉnh Hà Tĩnh được tái lập (tháng 10/1991), hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan cấp tỉnh được tổ chức lại và tiếp tục hoạt động trong Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Với 48 tổ chức cơ sở Đảng và gần 900 đảng viên, điều kiện hoạt động của Đảng bộ trong thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn. Những biến động lớn do sự kiện chia tách tỉnh tác động sâu sắc đến đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan cấp tỉnh, hơn 80% cán bộ, đảng viên chuyển về công tác tại thị xã Hà Tĩnh nhưng gia đình còn ở thành phố Vinh, đời sống vật chất và tinh thần đều bị xáo trộn; công việc sau tái lập tỉnh rất bộn bề, trong khi điều kiện cơ sở vật chất, nơi ở và làm việc của các cơ quan hầu hết còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ vừa yếu, vừa thiếu, lại không đồng bộ... Trước thực trạng đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh đã đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, chủ động khắc phục khó khăn, chỉ đạo nhanh chóng sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức, củng cố xây dựng cơ sở vật chất, tiến hành nhiều giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn, sớm đưa mọi hoạt động của Đảng bộ vào nề nếp.
Ngày 15 tháng 6 năm 2009 Ban thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 1310 QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp, do vậy 16 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc chuyển về Đảng bộ Khối doanh nghiệp, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh còn 57 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong khối hành chính sự nghiệp với hơn 2.700 đảng viên. Cùng thời điểm này Trụ sở của Đảng ủy chuyển về Khu đô thị phía Bắc Hà Tĩnh. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2010 Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1550 QĐ/TU đổi tên Đảng bộ thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
Ngày 02/1/2019 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 836-QĐ/TU về phê duyệt Đề án hợp nhất Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh với Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, như vây sau 10 năm tách ra hai Đảng bộ, trước yêu cầu thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, hai Đảng bộ Khối đã hợp nhất lại với nhau thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tỉnh, đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng ra Quyết định số 862-QĐ/TU, ngày 16/1/2019 về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ Khối.
Hơn 20 năm chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương và vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn luôn kiên định với đường lối đổi mới, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ; từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chăm lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với các ban ngành, địa phương trong việc quản lý, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chất lượng hoạt động, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt phẩm chất và năng lực, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Công tác phát triển đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng (gồm Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh) ngày càng được đổi mới, hiệu quả, thiết thực. Trong phong trào chung của Đảng bộ đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình mới trên các lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng trăm tập thể và cá nhân cán bộ đảng viên của Đảng bộ được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành khen thưởng bằng nhiều hình thức. Nhiều năm liền Đảng bộ được Tỉnh uỷ công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua,  Đảng bộ đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì. Năm 2010, Đảng bộ tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng để khẳng định vai trò, vị thế của Đảng bộ trong hệ thống chính trị tỉnh nhà; thể hiện trí tuệ, công sức của cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, dịch vụ phát triển. Trong dịp này, Đảng bộ vinh dự được nhận cờ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2005 - 2010) của Ban thường vụ Tỉnh ủy trao tặng.
Đến thời điểm tháng 6/2020, Đảng bộ có 108 tổ chức cơ sở đảng, hơn 8.000 đảng viên. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và những thành tích đạt được trong 64 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thuộc Đảng bộ Khối  đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vượt qua bao khó khăn thử thách, từng bước vươn lên dành được những thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề vững chắc cho những bước phát triển cao hơn trong thời kỳ mới.

VI. Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển

Bước vào giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, Đảng bộ đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường của tình hình thế giới; vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ .Tác động tiêu cực của toàn cầu hoá, âm mưu thực hiện “diễn biến hoà bình” các thế lực thù địch với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tác động của mặt trái cơ chế thị trường, tiêu cực xã hội đến tư tưởng cán bộ, đảng viên. Những khó khăn về chất lượng phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, đời sống của một bộ phận cán bộ công chức và dân cư còn gặp khó khăn. Những hạn chế, khó khăn trong tổ chức và hoạt động của loại hình tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, sự nghiệp và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trình độ, năng lực tham mưu của độ ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế… đòi hỏi Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, vươn lên để khẳng định vai trò, vị trí của mình,  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã xác định phương hướng là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ vào tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sửa đổi lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.
Từ phương hướng tổng quát trên, trong thời gian tới, Đảng bộ xác định các khâu đột phá là:
- Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu đổi mới cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát huy nội lực, phát triển doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng chuyên ngành của cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về dân chủ, công khai, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi chức trách nhiệm vụ hoặc vi phạm Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới,
Trên cơ  sở  các  đột  phá  đó,  Đảng bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung đổi mới việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn học tập với thảo luận và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của mỗi cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đặc biệt là tập trung lãnh đạo, kiểm tra, giám sát tiếp tục chỉ đạo xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang theo Kết luận số 05- KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn Đảng bộ về thực hiện “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác.
- Tiếp tục nâng cao năng lược lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình, chất lượng công tác đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý và phát triển đảng viên hằng năm. Làm tốt công tác  quản lý, quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp, xây dựng quy chế phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động của thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân.
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là phong cách, lề lối làm việc từ Đảng uỷ Khối đến cơ sở; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đúng đầu. Chủ động phối hợp giữa Đảng uỷ Khối với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng uỷ; tham gia chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các chương trình, dự án, đề án xây dựng nông thôn mới; góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và các tổ chức trong hệ  thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời tiếp tục  kêu gọi đầu tư, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2014 có 10 đơn vị về đích, trong đó có xã Yên Hồ do Đảng bộ Khối đỡ đầu.
-  Tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu quy chế phối hợp giữa cấp uỷ đảng với lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Phát  huy vai trò, trách nhiệm của cá tổ chức Đảng, cấp ủy viên và đảng viên bằng các quy chế, quy định cụ thể.
***
Phát huy truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ lịch sử, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Mỗi cấp uỷ đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm; tăng cường khối đoàn kết nhất trí, xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.
 
                                                     ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

 

Thông báo - mời họp

TB

Thông báo Lịch trực ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

29/04/2021

GM

Giấy mời Sơ kết Chỉ thị 05

16/04/2021

TB

Thông báo mở lớp Đối tượng Đảng K2-2021

16/04/2021

CTr - Tháng 4/2021

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

31/03/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,107
  • Tháng hiện tại16,458
  • Tổng lượt truy cập577,585
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây