Một số vấn đề rút ra qua triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy

Thứ năm - 15/10/2020 22:54
Năm 2017 được Ban thường vụ Đảng ủy Khối chọn là năm tập trung công tác kiểm tra, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
Một số vấn đề rút ra qua triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy
Theo chương trình đề ra từ đầu năm, đến nay, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề.
Cuộc thứ nhất: Nội dung giám sát: việc triển khai, tổ chức thực hiện ba văn bản: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Ban thường vụ Đảng ủy Khối thành lập 2 đoàn giám sát do hai đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Chủ nhiệm UBKT và Trưởng ban Tuyên giáo làm trưởng hai đoàn, giám sát 8 đơn vị: Đoàn 1 giám sát tại: đảng ủy sở Giáo dục- đào tạo, Thanh tra tỉnh, chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh. Đoàn 2 giám sát các đơn vị: Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Cục thuế và chi bộ Cơ quan ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh.
Cuộc thứ hai: kiểm tra chuyên đề đối với tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy. Nội dung kiểm tra: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận của cơ quan nhà nước; quy chế dân chủ cơ sở; trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các nội dung trên.
Ban thường vụ Đảng ủy Khối thành lập một đoàn kiểm tra do đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn, kiểm tra tại 4 đơn vị: sở Giao thông- vận tải, Bảo hiểm xã hội tỉnh, sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Như vậy, kiểm tra 4 đơn vị và 4 đồng chí bí thư cấp ủy.
Qua các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy đã thực hiện trong thời gian qua, có thể rút ra một số vấn đề sau:
1. Đầu tiên cần xác định rõ nội dung nào cần giám sát, nội dung nào cần kiểm tra. Giám sát thực hiện khi các chủ trương, các văn bản đang được triển khai. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chọn giám sát việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, bởi đây là các nghị quyết, chỉ thị mới được ban hành. Vì vậy, giám sát tập trung vào các nội dung: việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Các đoàn giám sát qua nghe báo cáo của đơn vị, phải kiểm tra các hồ sơ liên quan: các văn bản chỉ đạo của tổ chức đảng, chương trình hành động, kết quả bài thu hoạch, kế hoạch của các tập thể, cá nhân, sổ sinh hoạt chi bộ, đảng ủy. Từ kết quả giám sát của các đoàn, Ban thường vụ Đảng ủy Khối thông báo kết luận kết quả giám sát tại các đơn vị về tiến độ, chất lượng và các yêu cầu cần phải thực hiện trong thời gian tới.
Đối với nội dung kiểm tra: kiểm tra để kết luận kết quả thực hiện tại tổ chức đảng, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và các yêu cầu trong thời gian tới.
2. Xác định tính chất các cuộc kiểm tra, giám sát. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với tổ chức cấp dưới tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện. Qua kiểm tra các văn bản chỉ đạo của tổ chức đảng, nội dung sinh hoạt đảng ủy, chi bộ, theo dõi của các ban xây dựng của đảng ủy khối để đánh về công tác lãnh đạo của cấp ủy: từ ban hành văn bản, tổ chức học tập, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, kết quả, hạn chế, tồn tại. Quá trình kiểm tra không đi sâu những nội dung chuyên môn để phục vụ đánh giá của đoàn. Ví dụ, khi kiểm tra về nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo: việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, việc tổ chức học tập, quán triệt, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chuyên môn, người đứng đầu trong phân công phụ trách và tổ chức thực hiện, lãnh đạo các đoàn thể; trong kết quả cần đánh giá được công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, kết quả thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP về chuyển đổi vị trí công tác, việc quản lý sử dụng tài sản công, kê khai tài sản, thực hiện các thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của đơn vị, chấp hành các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Không kiểm tra các vấn đề liên quan đến tài chính, quản lý các dự án…để phục vụ kết luận kiểm tra.
Việc xác định đúng tính chất cuộc kiểm tra, giám sát là quan trọng, giúp các đoàn thực hiện nhiệm vụ thuận lợi, các tổ chức đảng cơ sở chuẩn bị hồ sơ, nội dung phù hợp, tránh sự hiểu nhầm, nhầm lẫn với các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của nhà nước và các cuộc kiểm tra khác.
3. Công tác chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra, giám sát cần được thực hiện kỹ, chu đáo, từ xác định nội dung, xây dựng đề cương, kế hoạch, chọn đơn vị, phân công các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát.
Quá trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề cần có nắm bắt thông tin từ các kênh khác như: nhận xét, đánh giá, theo dõi của các ban xây dựng đảng, các đồng chí được phân công phụ trách đơn vị, báo chí…để có đánh giá, kết luận toàn diện, phù hợp.
Sau kiểm tra, giám sát, kịp thời thông báo kết quả kiểm tra đến tổ chức đảng và giám sát việc triển khai thực hiện thông báo của các tổ chức đảng.
4. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, đánh giá những ưu điểm, đặc biệt phát hiện những khuyết điểm, vi phạm để có những rút kinh nghiệm, bổ cứu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đảng; phát hiện những bất cập, khó khăn tại cơ sở để đề xuất đến Trung ương, Tỉnh ủy, các cấp liên quan.
Theo kế hoạch đề ra đến cuối năm, Ban thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra chuyên đề với nội dung: Việc xây dựng Chương trình hành động, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng (từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay); việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017. Kiểm tra từ 3- 5 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đây là cuộc kiểm tra nhiều nội dung, các nội dung lớn, vì vậy đòi hỏi công tác chuẩn bị và quá trình thực hiện phải cụ thể, chu đáo và khoa học.
Kiểm tra, giám sát là chức năng, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đảng. Mở rộng giám sát thường xuyên, chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề, lựa chọn đúng vấn đề, giám sát việc thực hiện sau kiểm tra, giám sát, đó là những nhiệm vụ mà Ban thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung trong thời gian tới. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thì công tác kiểm, tra giám sát càng cần phải được coi trọng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thông báo - mời họp

130-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

08/01/2024

129-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01 năm 2024

08/01/2024

128-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết hoạt động của Đảng bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

02/01/2024

186-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

20/12/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập273
  • Hôm nay25,488
  • Tháng hiện tại164,608
  • Tổng lượt truy cập12,637,149
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây