Đảng ủy Cục Thuế Hà Tĩnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022

Thứ tư - 21/12/2022 20:10

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Thuế lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025… Tuy nhiên, đây cũng là năm tỉnh nhà và đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, ngành Thuế dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

1

Đảng uỷ Cục Thuế Hà Tĩnh họp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2022


Để toàn ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục thuế lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025,… Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức, đơn vị trong toàn ngành Thuế tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể:
Một là, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, công chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 21/6/2016 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong khi giao tiếp với NNT và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ...
Hai là, triển khai thực hiện Nghị quyết đầu năm của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022; bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; nội dung các Nghị quyết Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Ngành Thuế và các ngành làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, HĐND, chính quyền các cấp về các giải pháp, cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn, phát triển SXKD, ổn định thị trường, phát triển kinh tế, tạo ra nguồn thu ổn định, vững chắc.
Ba là, tổ chức các Hội nghị đối thoại và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế đối với người nộp thuế. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, đồng thời, công khai và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách thuế, có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, vi phạm chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Bốn là, tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách, hiện đại hóa hệ thống Thuế giai đoạn 2021-2030, thực hiện Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và các chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp trong kê khai, nộp thuế, miễn giảm và hoàn thuế. Duy trì, vận hành thông suốt, an toàn; khai thác sử dụng có hiệu quả và nâng cấp kịp thời các ứng dụng Quản lý Thuế.
Năm là, tăng cường công tác giám sát khai thuế, hoạt động đăng ký thuế của các doanh nghiệp, HTX, hộ, cá nhân SXKD; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế tại cơ quan thuế và trụ sở Người nộp thuế nhất là các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, có nhiều rủi ro vi phạm về thuế. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong quản lý, khai thác nguồn thu; đưa vào quản lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm thương mại điện tử vào quản lý và khai thuế, nộp thuế, không để thất thu làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Sáu là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đôn đốc thu hồi hết nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, không để nợ thuế vượt quá mức cho phép theo quy định của Tổng cục Thuế.
Bảy là, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ ngành thuế đáp ứng yêu cầu công tác Quản lý Thuế. Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thu ngân sách và làm tốt công tác quản lý; động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác thấp, cán bộ vi phạm trong quản lý và các vi phạm khác.
Tám là, tiếp tục thực hiện công tác rà soát quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức trong toàn ngành, sắp xếp, cơ cấu bộ máy đội thuế theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính Phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ.
Chín là, triển khai đúng quy định, có hiệu quả các công tác khác theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, như: phòng chống dịch bệnh; thiên tai, bão lụt; an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ …vv; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, hiện đại hóa công sở. Các tổ chức đoàn thể các cấp của Ngành Thuế tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch, quán triệt đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong năm 2022, gắn với thực hiện công tác quản lý thu ngân sách, cải cách hành chính thuế và các hoạt động khác của ngành và của địa phương.


1

Cán bộ Ngành Thuế Hà Tĩnh tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Nhờ chủ động trong điều hành, nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ước đến hết ngày 31/12, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa sẽ đạt 8.100 tỷ đồng, vượt 35% dự toán Bộ Tài chính giao và vượt 3,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu tiền đất đạt 2.860 tỷ đồng, đạt 159% dự toán HĐND tỉnh giao; thu thuế, phí đạt 5.240 tỷ đồng, đạt 87,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Theo địa bàn, 13/13 huyện, thị, thành phố đều vượt thu so với dự toán được phân bổ. Trong đó, một số địa phương vượt thu cao như: Thạch Hà, Hương Sơn, Thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh… Ngoài công tác thu ngân sách, các mặt công tác khác đều thực hiện hoàn thành xuất sắc như: công tác cải cách hành chính; công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; công tác thanh tra kiểm, kiểm tra; công tác thu nợ;…/.

Tác giả bài viết: Nguyễn Cảnh Bảy - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

126-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

05/12/2023

125-GM/ĐUK

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

29/11/2023

123-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK và 12 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

24/11/2023

183-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

24/11/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay6,800
  • Tháng hiện tại47,757
  • Tổng lượt truy cập12,167,468
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây