Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng

Thứ sáu - 16/10/2020 03:44
Được thành lập vào tháng 8/1956, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh là cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, với hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù đã qua nhiều lần thay đổi về mô hình tổ chức nhưng luôn hoàn thành tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong khối.
Hiện nay Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở đảng (gồm 40 đảng bộ, 26 chi bộ cơ sở); hoạt động trong các loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí, với 4.129 đảng viên (tính đến ngày 18/5/2018). Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo 03 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, chỉ đạo của các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, sự phối hợp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đảng ủy Khối đã từng bước cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 293-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư, đồng thời đã có nhiều sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy vai trò của Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.
bc1
Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi báo công tại Lăng bác
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị, quy chế phối hợp và nhiều văn bản khác để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012 “về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 “về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/10/2016 “về tăng cường sự lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 02-CT/ĐUK, ngày  20/9/2017 “về tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng”; Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, ngày 02/5/2018 “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành uỷ Hà Tĩnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Thanh tra tỉnh. Ban hành các quy chế quản lý cán bộ: Quy chế cán bộ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Quy chế tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ tại cơ quan Đảng uỷ Khối; Quy chế quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. Thành lập 7 khối cơ sở theo nhóm tương đồng về nhiệm vụ chính trị, phân công các đồng chí Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối phụ trách.
Với sự sáng tạo và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực; thể hiện kết quả rõ nét trong thực hiện các Chỉ thị 06, 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình (từ năm 2012 đến 2018 là 166 tập thể và cá nhân; đặc biệt trong lễ chào cờ tháng 6/2017 và tháng 5/2018 có 736 tập thể và cá nhân được tuyên dương tại cơ sở; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn 2 tập thể, 25 cá nhân tiêu biểu tổ chức vinh danh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lịch sử cách mạng); Tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ký cam kết học tập và làm theo gương Bác; mời các chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu các chuyên đề... Đảng bộ Khối là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng và lãnh đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.
Công tác cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, kịp thời sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng và cấp uỷ cơ sở khi có thay đổi; chăm lo chất lượng đội ngũ đảng viên; phối hợp với Trường chính trị Trần Phú mở các lớp trung cấp lý luận chính trị; nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng và đảng viên mới; kiểm tra nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi xét kết nạp vào Đảng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hồ sơ đảng viên và công tác phát triển đảng viên; đảm bảo chỉ tiêu kết nạp hằng năm từ 190-200 đảng viên mới. Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: tổ chức tập huấn nghiệp vụ, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, phân công lãnh đạo, cán bộ các ban đảng dự sinh hoạt chi bộ... Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung quyết liệt ở cả hai cấp. Nội dung các nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ Khối trong từng nhiệm kỳ và từng năm. Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng rõ nét, thiết thực. Từ năm 2012 đến nay đã tham gia đỡ đầu 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 phường đạt chuẩn đô thị văn minh.
Với những kết quả trên, có thể thấy vai trò, vị thế của Đảng ủy Khối ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Đảng bộ nhiều năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công nhận đạt trong sạch, vững mạnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: không có chính quyền cùng cấp; không có đầy đủ các cơ quan tham mưu, giúp việc như đảng bộ huyện, thị, thành (không có Ban Dân vận và Trung tâm bồi dưỡng chính trị), tổ chức bộ máy chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, nhưng số lượng đảng viên tương đối đông, có nhiều đầu mối và nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng với chức năng, nhiệm vụ khác nhau nên quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chỉ đạo ở một số tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ chưa cao, dẫn đến công tác xây dựng đảng ở một số đơn vị còn nhiều hạn chế, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng chưa được phát huy, thậm chí có thời điểm yếu kém, mờ nhạt. Tình trạng xem nhẹ công tác đảng, chỉ chú trọng nhiệm vụ chuyên môn vẫn còn ở một số đơn vị. Chất lượng học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa sâu; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nắm bắt định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa kịp thời. Còn tình trạng thiếu dân chủ trong sinh hoạt cấp uỷ và trong điều hành cơ quan, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ thiếu thống nhất. Một bộ phận đảng viên bàng quan với chính trị, ngại học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát vẫn còn thiếu chiều sâu, tác dụng thấp. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm vẫn còn hình thức, nặng về thành tích, kết quả chưa phản ánh đúng thực chất...
Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng có nguyên nhân cơ bản, đó là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối có thời điểm chưa phát huy, chưa vươn lên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ và đáp ứng tình hình mới.
Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn Đảng đang quyết liệt tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó có  một số vấn đề về mô hình, chức năng nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, đặc biệt chú trọng việc tăng cường phối hợp với các ban xây dựng Đảng của tỉnh, các ngành, huyện, thành, thị để giám sát tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ Khối đã ban hành nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm từ người đứng đầu tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của công tác xây dựng đảng trong cơ quan, đơn vị.
2. Chủ động tham mưu Tỉnh uỷ ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối phù hợp với tình hình mới, trong đó chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận chính quyền, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Nâng cao chất lượng và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cơ quan Đảng uỷ; tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ cơ sở; phối hợp tổ chức các lớp trung cấp lý luận chính trị cho đảng viên đảng bộ Khối.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (Khoá XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh; các Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Thực hiện cam kết của người đứng đầu, đảng viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đầu trong công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đó phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò của đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Xây dựng văn hoá trong sinh hoạt Đảng, văn hoá công sở, đạo đức công vụ để góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

KH 18- ĐUK

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

15/06/2021

Ctr -6/2021

Chương trình công tác tháng 6/2021

01/06/2021

KH - HT/ĐUK

Kế hoạch Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi 2021

28/05/2021

CV 236

Công văn, bộ câu hỏi, hướng dẫn đăng nhập thu hoạch trắc nghiệm nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

17/05/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay4,383
  • Tháng hiện tại69,214
  • Tổng lượt truy cập754,620
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây