Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

Thứ năm - 25/05/2023 06:03
Chiều 19/5, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề quý II năm 2023 với chủ đề: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”. Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Phạm Xuân Phú và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa chủ trì Hội nghị.
1
Đại Bểu tham dự Hội nghị
Cùng dự có các đồng chí: Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,  lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
2
Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội Trương Quang Đức
thông qua chương trình Hội nghị

Báo cáo đề dẫn Hội nghị đánh giá: hôm nay kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cả cuộc đời hiến dâng vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta di sản vô cùng to lớn và quý báu, trong đó có tư tưởng, đạo đức và tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng. Người hết sức coi trọng việc giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng: "Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".
3
Phó Chi bộ Công tác Quốc hội Trần Hữu Quý tham luận chuyên đề:
Giải pháp để thực hiện những việc mà cán bộ, đảng viên phải thực hiện thường xuyên.

Thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND đã không ngừng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; xây dựng và chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tới các chi bộ; chỉ đạo các đảng viên gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng văn hóa công sở,…
4
Chi ủy viên Chi bộ Công tác HĐND Trương Thị Liên tham luận chuyên đề:
 Giải pháp để thực hiện những việc mà cán bộ, đảng viên không được làm.

Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
5
Chi ủy viên Chi bộ Hành chính, Tổ chức, Quản trị Đặng Thị Quỳnh tham luận chuyên đề:
Giải pháp để thực hiện những việc mà cán bộ, đảng viên phải thực hiện thường xuyên
 
6
Phó Chi bộ Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện Lưu Văn Thành tham luận chuyên đề:
 Giải pháp để thực hiện những việc mà cán bộ, đảng viên không được làm.

Kết luận 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 1567-CV/TU ngày 16/02/2023 của Tỉnh ủy chính là sự cụ thể hóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 29 chính là chúng ta đã đưa nội dung học tập Bác đi vào chiều sâu, thiết thực.
7
Đảng viên Chi bộ Công tác HĐND – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần:
Giải pháp thực hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Với tinh thần đó, hôm nay Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2023 với chủ đề Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
8
Trưởng Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Công Hoan đề nghị Đảng ủy Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các đảng viên đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, làm rõ vai trò quan trọng của siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; đánh giá những mặt đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những điểm hạn chế; đồng thời các ý kiến cũng đề xuất nhiều giải pháp cụ thể; đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được tập trung thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng.
 
9
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu
Thay mặt Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đã đánh giá cao Hội nghị chuyên đề về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ, cần phải được phát huy và duy trì thường xuyên trong sinh hoạt hàng tháng của Đảng bộ, chi bộ, cơ quan. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Văn phòng cần tiếp tục và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng; lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm…
 
10
Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Phạm Xuân Phú phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Phạm Xuân Phú nhấn manh: Trong thời giam tới, các chi bộ đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về công tác nâng cao chất lượng của sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tiếp tục tuyên truyền, phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.
Chi ủy các chi bộ, hội, đoàn thể cơ quan tiếp tục thường xuyên quán triệt, nhắc nhở trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng việc thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo các quy định của Trung ương và Kết luận số 29-KL/TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thực hiện nghiêm túc 11 việc phải thực hiện thường xuyên, 10 việc không được làm). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý kịp thời và nghiêm túc với các cá nhân vi phạm; gắn với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá, xếp loại cuối năm. Phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của Đảng viên đi đầu trong việc thực hiện niệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực mình phụ trách. Đổi mới lề lối của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, Thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Xuân Hoa

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

142-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

18/05/2023

141-TB/ĐUK

TB v/v hoãn tổ chức Hội nghị theo Giấy mời số 100-GM/ĐUK, ngày 12/5/2023 của BTV Đảng ủy Khối

15/05/2023

100-GM/ĐUK

Hội nghị quán triệt, học tập Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

12/05/2023

140-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2023

10/05/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay19,415
  • Tháng hiện tại34,249
  • Tổng lượt truy cập10,652,959
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây