Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối (10/8/1956 - 10/8/2021)

Chủ nhật - 04/07/2021 12:01
1. Thành lập Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng Hà Tĩnh
Đầu năm 1956 Tỉnh uỷ quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh trên cơ sở giải thể Liên chi 1 (gồm các chi bộ cơ quan Dân-Chính-Đảng cấp tỉnh), sát nhập một số chi bộ cơ xưởng của Liên chi 2 cũ (gồm các chi bộ cơ xưởng của Uỷ ban hành chính Trung bộ tại các ATK).
Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định gồm 7 ủy viên, đồng chí Lê Chí Thành – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được cử làm Bí thư Đảng ủy, lúc này Đảng bộ có 21 chi bộ, với 985 đảng viên. Việc thành lập Đảng bộ đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố và thống nhất các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan đầu não của tỉnh; góp phần ổn định tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những khó khăn, phức tạp của tình hình trong và ngoài tỉnh, nhất là do hậu quả của sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Cùng với việc nhanh chóng khôi phục, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và trong các cơ quan, Đảng uỷ và các chi bộ cơ sở đã lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực, tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững ổn định chính trị, chuẩn bị mọi điều kiện để bước vào một thời kỳ cách mạng mới.
Trong giai đoạn 1956-1965, Đảng bộ đã không ngừng củng cố, tự khẳng định để không chỉ đơn thuần làm công tác Đảng vụ mà vươn lên góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp chưa có tiền lệ trong lịch sử: Tham gia sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức; thực hiện kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá (1954-1957), kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960) và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965); củng cố quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, tạo tiền đề về vật chất và tinh thần để Hà Tĩnh chủ động bước vào thời kỳ mới, thời kỳ tỉnh ta vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương của tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng anh dũng của dân tộc.
Trong 10 năm (1965-1975), hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh luôn hướng vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm là lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức các cơ quan tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu, chỉ đạo và phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, làm hết sức mình để cùng quân dân toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tỉnh trung tuyến, chi viên tiền tuyến miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
2. Thành lập Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ Tĩnh và quá trình giải thể Đảng bộ, chuyển  các tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc các đảng bộ cấp huyện và trực thuộc Tỉnh ủy.
Đầu năm 1976, Nghệ An và Hà Tĩnh được hợp nhất, các cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh chuyển ra thành phố Vinh, sáp nhập với các cơ quan tương ứng của tỉnh bạn thành các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận tỉnh Nghệ Tĩnh. Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh ra thông báo sáp nhập hai Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ An, Hà Tĩnh thành Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Thắng - nguyên Bí thư Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức Bí thư, lúc này toàn Đảng bộ có 68 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 41 Đảng bộ và 27 chi bộ cơ sở, lãnh đạo trên một vạn cán bộ, nhân viên.
15 năm hợp nhất tỉnh là giai đoạn có nhiều khó khăn, biến động đối với Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Sau những năm đầu lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở kiện toàn tổ chức, cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh phát huy thế và lực mới tạo nên bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá - giáo dục, thể dục thể thao, trong 10 năm (từ năm 1978 đến năm 1988), mô hình tổ chức Đảng các cơ quan cấp tỉnh có nhiều thay đổi. Từ năm 1978 đến 1984, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về đổi mới hệ thống chỉ đạo và tổ chức của đảng bộ cơ quan, Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh ra quyết định giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở được bàn giao về Đảng bộ thành phố Vinh và một số huyện, còn các đảng bộ cơ quan Tỉnh uỷ và UBND tỉnh chuyển về trực thuộc Tỉnh uỷ.
3. Thành lập các Đảng bộ khối trực thuộc Tỉnh ủy và sáp nhập trở lại mô hình ban đầu
Từ năm 1984 đến 1988 các tổ chức cơ sở Đảng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được tách ra khỏi Đảng bộ Thành phố Vinh, hình thành nên các đảng bộ  khối trực thuộc Tỉnh uỷ, có chức năng tương tự như Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng trước đây.
Ngày 19-07-1988 Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh quyết định sáp nhập 3 Đảng bộ Khối (Dân Chính Đảng, Kinh tế, Văn xã) thành Đảng bộ Các cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh, trở lại mô hình như ngày đầu nhập tỉnh.
 Từ tháng 9-1991 trở đi, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Nghệ Tĩnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời gồm 9 ủy viên và chỉ định đồng chí Trần Thị Thường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng bộ, Đảng bộ lúc này có 48 tổ chức đảng cơ sở và gần 900 đảng viên.
Cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng lại quê hương, Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh luôn kiên định với đường lối đổi mới và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kiên trì khắc phục khó khăn, đưa các mặt công tác đi vào chiều sâu nhằm phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
4. Thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp
Ngày 15 tháng 6 năm 2009 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 1310 QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp với 68 tổ chức cơ sở đảng, 3.231 đảng viên, chỉ định đồng chí Hà Tiến Lam, Phó bí thư Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh làm Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp, lúc này Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh còn lại 57 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong khối hành chính sự nghiệp với hơn 2.700 đảng viên. Cùng thời điểm này Trụ sở của Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh chuyển về Khu đô thị phía Bắc Thành phố Hà Tĩnh. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1550 QĐ/TU đổi tên Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động và chỉ định đồng chí Phan Thị Tập, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Khê về làm Bí thư Đảng ủy Khối.
5. Thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp
Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, ngày 02/1/2019 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 836-QĐ/TU về phê duyệt Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, với 108 tổ chức cơ sở đảng, gần 8.000 đảng viên, đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng ra Quyết định số 862-QĐ/TU, ngày 16/1/2019 về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tháng 5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh làm Bí thư Đảng ủy Khối (thay đồng chí Trần Thế Dũng được bầu và phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
6. Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ Khối TSVM
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) là một cột mốc mới trong lịch sử Đảng bộ Khối, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu chung là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, của các cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Từ phương hướng tổng quát trên, trong thời gian tới, Đảng bộ xác định các khâu đột phá là:
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp.
- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng kinh tế số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Từ ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ có 21 chi bộ cơ sở, với 985 đảng viên, qua những tháng, ngày nỗ lực, phấn đấu, phát triển, hiện nay Đảng bộ Khối có 109 đảng bộ, chi bộ cơ sở, với hơn 8.000 đảng viên. 65 năm thành lập, qua nhiều biến động về mặt tổ chức nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vẫn luôn thể hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, khẳng định được là tổ chức Đảng có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định đến công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Trải qua những thời điểm lịch sử hết sức khó khăn, biến động, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối vẫn luôn đoàn kết một lòng, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương, vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới; luôn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ; từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chăm lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong việc quản lý, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chất lượng hoạt động, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt phẩm chất và năng lực, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Công tác phát triển đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong khối ngày càng được đổi mới, hiệu quả, thiết thực. Trong phong trào chung của Đảng bộ đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình mới trên các lĩnh vực; đã có hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng trăm tập thể và cá nhân cán bộ đảng viên của Đảng bộ được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành khen thưởng bằng nhiều hình thức. Nhiều năm liền Đảng bộ được Tỉnh uỷ công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Đảng bộ đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì.
Phát huy truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ lịch sử, tự hào với truyền thống 65 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, khắc phục những khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, tăng cường đoàn kết nhất trí, quyết tâm lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại./.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thông báo - mời họp

142-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

18/05/2023

141-TB/ĐUK

TB v/v hoãn tổ chức Hội nghị theo Giấy mời số 100-GM/ĐUK, ngày 12/5/2023 của BTV Đảng ủy Khối

15/05/2023

100-GM/ĐUK

Hội nghị quán triệt, học tập Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

12/05/2023

140-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2023

10/05/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập102
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm99
  • Hôm nay19,415
  • Tháng hiện tại35,036
  • Tổng lượt truy cập10,653,746
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây