Một số giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ sáu - 16/10/2020 01:20
Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Nghị quyết)
Một số giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết, đã tạo được chuyển biến khá tích cực. Đội ngũ cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đảng ủy, chi ủy đã duy trì tốt hơn chế độ sinh hoạt định kỳ. Nội dung sinh hoạt thể hiện khá rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác chuẩn bị cho các kỳ sinh hoạt được thực hiện tốt hơn... Thực hiện tốt Nghị quyết đã giúp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp uỷ quan tâm hơn, đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt Đảng; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu qủa thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ; cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, thậm chí có chi bộ 2-3 tháng sinh hoạt/1lần, có chi bộ khi cấp trên chuẩn bị về kiểm tra thì ghi biên bản đối phó. Một số chi bộ nội dung sinh hoạt chưa bám Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, còn mang tính hình thức, chủ yếu nặng về nhiệm vụ chuyên môn, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; có đơn vị còn để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, đơn thư nặc danh; việc sử dụng tạp chí Thông tin tư tưởng, phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thông tin thời sự định hướng chưa đầy đủ; chưa thường xuyên đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số đảng bộ, chi bộ chưa thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề theo quy định; một số đơn vị có tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhưng nội dung chưa sâu, chủ yếu thực hiện lồng ghép vào sinh hoạt thường kỳ, chỉ quán triệt một chiều nên chất lượng hạn chế. Ở một số cấp ủy và chi bộ, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn yếu, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên không giữ chức vụ; một số cấp ủy chưa thông qua sinh hoạt chi bộ để nắm tình hình và diễn biến tư tưởng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên; một số chi bộ chưa thực hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; thậm chí có đơn vị còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Một số cấp ủy, chi bộ ghi chép biên bản còn sơ sài, chưa phản ánh đầy đủ nội dung cuộc họp, chưa thể hiện được ý kiến thảo luận của đảng viên, nội dung kết luận của chủ trì hội nghị, cá biệt còn có hiện tượng sao chép và ghi khống biên bản sinh hoạt. Công tác phát triển đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng tuy đã quan tâmnhưng chất lượng vẫn còn hạn chế; việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng đi – đến, thực hiện quy trình xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, xét tặng Huy hiệu Đảng, làm thẻ Đảng ở một số đơn vị còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn hình thức, còn có biểu hiện nể nang trong góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp nên dẫn đến việc một số lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, thiếu gương mẫu; một số cán bộ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật...
dscn6806
Đảng uỷ Khối Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
và tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Từ tình hình thực tiễn như trên, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, cần  thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương “Về nội dung sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, khoá XV về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
Hai là, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; cung cấp tài liệu sinh hoạt chi bộ kịp thời. Tăng cường cung cấp, trao đổi, cập nhật thông tin nghiệp vụ trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối; tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu; tổ chức tọa đàm bàn giải pháp nâng cáo chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Ba là, đảng ủy cơ sở phải lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ trong từng thời gian, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để các chi bộ sinh hoạt. Hằng tháng tổ chức sinh hoạt đảng ủy, triển khai nhiệm vụ đến các chi bộ trực thuộc, kịp thời thông báo kết luận nội dung sinh hoạt đảng ủy đến các chi bộ. Phân công cấp ủy viên, lãnh đạo chuyên môn dự sinh hoạt với chi bộ.
Bốn là, chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm.
Năm là, nội dung sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kể cả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, hình thức sinh động, điều hành linh hoạt; thường xuyên đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ. Các buổi sinh hoạt chi bộ phải chọn đồng chí thư ký có năng lực, trách nhiệm, ghi chép trung thực, đầy đủ diễn biến quá trình hội nghị, ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị. Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong quá trình sinh hoạt.
Sáu là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Để thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt, bí thư chi bộ phải linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; chủ trì các cuộc họp cần có tác phong cởi mở, chân thành, dân chủ, nhưng cần phải quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong thảo luận phải thật sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn, cởi mở để các đảng viên thể hiện hết ý kiến của mình.
Bảy là, mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên, chi bộ giao. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ.
Tám là, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy và chuyên môn trong bố trí, tạo điều kiện tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo thời gian, yêu cầu và chất lượng; đối với các đảng bộ cơ sở cần xây dựng chi bộ mẫu để nhân rộng; thực hiện nghiêm  chế độ báo cáo, sơ, tổng kết, biểu dương, phê bình các tập thể cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết.
Chín là, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ cấp dưới và chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Sau kiểm tra, giám sát phải thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để các chi bộ biết, đồng thời có các giải pháp, hình thức phù hợp để trao đổi kinh nghiệm, phát động thi đua giữa các chi bộ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

TB

Thông báo Lịch trực ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

29/04/2021

GM

Giấy mời Sơ kết Chỉ thị 05

16/04/2021

TB

Thông báo mở lớp Đối tượng Đảng K2-2021

16/04/2021

CTr - Tháng 4/2021

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

31/03/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,107
  • Tháng hiện tại16,440
  • Tổng lượt truy cập577,567
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây