Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp

Thứ tư - 12/10/2022 04:13

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 110 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), riêng lĩnh vực doanh nghiệp có 40 TCCSĐ với 3.478 đảng viên, trong đó có 31 TCCSĐ trong doanh nghiệp trên 50% vốn Nhà nước; 01 TCCSĐ trong doanh nghiệp dưới 50% vốn Nhà nước; 07 TCCSĐ trong doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; 01 TCCSĐ trong doanh nghiệp có vốn nước ngoàiThời gian qua các TCCSĐ đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Các TCCSĐ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn để triển khai chương trình công tác nhiệm vụ. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chiến lược đầu tư - phát triển, kế hoạch sản xuất - kinh doanh.
TCCSD đã làm tốt định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy quản lý chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp; tham gia sắp xếp, tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, giới thiệu những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp. Các cấp ủy cơ sở đã ban hành các quy định, quy chế, nghị quyết, chương trình hành động, cải tiến lề lối, phong cách làm việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ... Từ đó, đã quy tụ, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm lợi ích hợp pháp hài hòa giữa doanh nghiệp - cổ động - người lao động.
Một số TCCSĐ đã khẳng định được vai trò lãnh đạo trong việc đề ra các biện pháp thực hiện tốt sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác chính trị tư tưởng như các đảng bộ: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh, Hà Tĩnh II; Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Viễn Thông Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh, … Bên cạnh đó các doanh nghiệp đã đồng hành, tích cực tham gia vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, như phòng chống dịch bệnh Covid -19, chương trình Sóng và máy tính cho em, Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi vào đại học, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,…
 

1

Lãnh đạo Đảng ủy Khối và lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh II trao tiền
hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho thôn Tân Hạ, Xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê

 

Quan tâm công tác phát triển đảng viên, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, hằng năm, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch và tạo nguồn phát triển đảng viên mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, văn hóa, lối sống đến quần chúng, công nhân lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ. Bên cạnh đó các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước để qua đó lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Từ năm 2021 đến nay, có 346 quần chúng trong doanh nghiệp được giới thiệu tham gia các lớp đối tượng đảng, kết nạp 199 đảng viên trong doanh nghiệp vào đảng.
Việc duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng trong các doanh nghiệp cũng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm thực hiện; nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Các cấp ủy, chi bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để trao đổi, phối hợp với Hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp giải quyết kịp thời, đảm bảo sự hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã tuyên dương 106 gương cá nhân, 31 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


2

Lãnh đạo Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng
 Ban Chấp hành Chi bô Văn phòng, nhiệm kỳ 2022 - 2025


Hướng tới thực chất, hiệu quả

Để phát huy tốt vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong thời gian tới, cần tập trung các giải pháp sau:
Một là, thường xuyên làm tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng uỷ Khối, các cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên gặp gỡ, khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ đó có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.
Hai là, chú trọng việc thực hiện quy định chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động TCCSĐ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tính hình thức trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức đảng. Thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên; xây dựng các tổ chức đoàn thể
Ba là, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng trong các doanh nghiệp theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ phụ trách công tác đảng, đoàn thể và đảng viên trong doanh nghiệp; mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể.  Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với các tổ chức đảng ở doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ.
Bốn là, thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết để rút ra những mô hình mới, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Tổ chức gặp gỡ, động viên, biểu dương những doanh nghiệp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng trong từng doanh nghiệp./.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

78-GM/ĐUK

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

01/12/2022

122-TB/ĐUK

TB giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Đặng Ngọc Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

21/11/2022

120-TB/ĐUK

Kiểm tra nhận thức xét kết nạp đảng tháng 11 năm 2022

09/11/2022

118-TB/ĐUK

Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VII, năm 2022

31/10/2022

Lượt truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay14,201
  • Tháng hiện tại49,240
  • Tổng lượt truy cập8,483,132
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây