Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh

Chủ nhật - 18/10/2020 21:08
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 67 đảng bộ, chi bộ cơ sở với hơn 4134 đảng viên. Năm 2017, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối đã tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ
Từ đầu năm, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối duyệt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra (UBKT); tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng trong đó có nội dung của công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức giao ban các khối tổ chức đảng để rà soát, đánh giá; UBKT Đảng uỷ Khối tổ chức giao ban hàng quý để nắm tình hình và chỉ đạo kịp thời công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cơ sở.
 Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất lượng và hiệu quả. Ban Thường vụ, UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành kiểm tra 28 tổ chức đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở; kiểm tra 05 đảng viên về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công tác dân vận chính quyền; kiểm tra toàn diện công tác xây dựng đảng. Về giám sát: Ban Thường vụ, UBKT Đảng uỷ Khối đã tiến hành giám sát tại 12 đảng bộ, chi bộ cơ sở về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
UBKT Đảng uỷ Khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên và 01 tổ chức đảng trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quản lý đảng viên; kiểm tra đối với 02 ban chấp hành đảng bộ và ủy ban kiểm tra các đảng uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí tại 02 đảng bộ qua kiểm tra đã đề nghị truy thu đảng phí còn thu thiếu. Tổ chức giám sát đối với 03 đảng uỷ về việc thực hiện khắc phục những hạn chế theo các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối từ năm 2014 – 2016; giám sát 01 đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp uỷ. Chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng có đảng viên vi phạm thực hiện quy trình xử lý kỷ luật kịp thời.
Đặc biệt Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tăng cường chỉ đạo, tập trung đổi mới về phương pháp, nâng cao chất lượng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ. Theo đó, kế hoạch, đề cương kiểm tra, giám sát được chuẩn bị chu đáo trước khi triển khai thực hiện; các đoàn kiểm tra, giám sát dành thời gian thích hợp để nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, thẩm tra, xác minh, làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ đã trực tiếp tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, dự nhiều hội nghị của tổ chức đảng cấp dưới để nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của đoàn, giúp cho việc xem xét, kết luận bảo đảm khách quan, chính xác hơn. Thông qua kiểm tra, giám sát đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của đơn vị, phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm và những vấn đề phát sinh.
Trong năm đã thực hiện quy trình xử lý kỷ luật 31 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định 12, đảng bộ cơ sở quyết định 08, Chi bộ cơ sở quyết định 11.
Ngoài ra, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối đã phối hợp với UBKT Tỉnh uỷ xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 5 đảng viên vi phạm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh theo các thông báo kết luận số 36, 37, 38 của UBKT Tỉnh uỷ; Tham gia, phối hợp với các đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cơ sở có nhiều chuyển biến. Ngay đầu năm, ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và chủ động xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đặc biệt tăng cường giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở cơ bản đã chủ động tổ chực thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.
Những kết quả trên trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã góp phần để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là một trong 8 đảng bộ trực thuộc tỉnh được Ban thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc năm 2017.
tinh khen 1
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là một trong 8 đảng bộ trực thuộc tỉnh được Ban thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc năm 2017
Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Một số cấp uỷ cơ sở, uỷ ban kiểm tra nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng chưa đầy đủ và  đúng mức; một số đơn vị chưa bám chương trình, kế hoạch của cấp ủy, UBKT đã đề ra để tổ chức thực hiện, các cuộc kiểm tra, giám sát còn hình thức, thiếu chiều sâu, tác dụng thấp, hồ sơ lưu trữ chưa đảm bảo theo quy định. Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (nhất là ở cơ sở), còn nặng nề về tâm lý. Người làm công tác kiểm tra né tranh, ngại va chạm; người được kiểm tra không thừa nhận lỗi phạm, mà đổ lỗi do nguyên nhân khách quan. Tâm lý này đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Do đó, số lượng các cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở cơ sở còn ít, nếu có thì chất lượng không cao.
Từ những khó khăn, bất cập nêu trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Một là: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngành Kiểm tra của Đảng, 62 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh....
- Hai là: Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, Kết luận số 28 - KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 30 - QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 102 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Để tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối, đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng.  
- Ba là: UBKT Đảng ủy Khối chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, xây dựng quy chế phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc kiểm tra, giám sát, thanh tra việc tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm toán, kiểm tra và việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đối với các tập thể, cá nhân là các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
- Bốn là: Thực hiện tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại. Tham mưu, xem xét xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình để phát hiện vi phạm, xử lý kịp thời, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Việt - Uỷ ban Kiểm tra

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

54-TB/ĐUK

TB mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng Khóa IV năm 2021

22/09/2021

53-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 9 (24/9/2021)

22/09/2021

51-TB/ĐUK

TB mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

17/09/2021

52-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

17/09/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,011
  • Tháng hiện tại84,634
  • Tổng lượt truy cập1,233,109
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây